در این نوشته با سوالات متن درس 13 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 13 مطالعات ششم

1-یک شبانه روز …………….. ساعت است.

24

2-در برنامه ای …………….، به بعضی از بخش های زندگی، کمتر یا بیشتر از حدّ لازم توجّه میشود.

نامتعادل

3-……….. و ……….. روی سلامتی جسم و روان ما تأثیرات بدی به جای میگذارد.

دیر خوابیدن – کمبود خواب

4-منظور از ضرب المثل «وقت طلاست» چیست؟

یعنی فرصت و زمان زندگی ما بسیار با ارزش است و باید از آن استفاده ی مناسب کنیم به همین دلیل ارزش آن را با فلز طلا که گرانبهاست مقایسه کرده و به آن تشبیه کردهاند.

5-اصطلاح «وقت» یا «اوقات» را تعریف کنید.

زندگی انسان، مدّت زمانی است که در اختیار دارد . این زمان به ثانیه ها، روزها، هفته ها و سال ها تقسیم شده است که در اصطلاح به آن «وقت» یا «اوقات» میگویند.

6-نمودار زمانی زندگی روزانه را چگونه ترسیم میکنیم؟

ابتدا یک دایره رسم و آن را به 24 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. هر قسمت نشان دهندهی یک ساعت است. سپس فعالیت های یک شبانه روز خود را در نظر گرفته و به همان میزان، تعداد ساعات را روی نمودار جدا کرده و رنگ میکنیم.

7-در برنامه ای متعادل چه مواردی باید وجود داشته باشد؟

استراحت و خواب کافی

درس خواندن

عبادت کردن

تفریح و سرگرمی به اندازهی کافی

8-چرا همه ی ما باید بخشی از زندگی روزانه ی خود را به عبادت اختصاص دهیم؟

زیرا همه ی ما نیاز داریم که از طریق نماز، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم.

9-چرا باید در برنامه ای متعادل، استراحت و خواب کافی وجود داشته باشد؟

زیرا دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سالمتی جسم و روان ما تأثیرات بدی دارد و موجب خستگی، بد اخلاقی و کُندی یادگیری میشود.

10-در برنامه ای متعادل، ساعات درس خواندن و ساعات کار کردن باید به اندازهی کافی باشد، یعنی چه؟

یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس یا کار را فراموش یا به آنها کم توجّهی کند و نه آن قدر در درس و کار غرق شود که هیچ وقتی برای تفریح یا ارتباط با خانواده و دوستان نداشته باشد.

11-چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است؟

چون باعث میشود دوباره برای فعّالیّت های دیگر انرژی و نشاط پیدا کند.

12-حضرت علی (ع) درباره ی استفاده ی نادرست از فرصت ها چه فرموده اند؟

فرموده اند: «از دست دادن فرصت، موجب پشیمانی و اندوه است.«

13-منظور از ضرب المثل «وقت طلاست» چیست ؟

چون زمان و فرصت های ما بسیار با ارزش است، باید از آن ها استفاده ی مناسب کنیم به همین خاطر وقت به طلا تشبیه شده است .

14-منظور از وقت یا اوقات را چیست؟

زندگی انسان، مدت زمانی است که در اختیار دارد این زمان به لحظه ها، ثانیه ها، روزها، هفته ها و سال ها تقسیم شده است که در اصطلاح به آن وقت یا اوقات می گوییم .

15-چرا بهتر است نمودار زندگی روزانه ی خود را ترسیم کنیم؟

برای این که بفهمیم در یک روز چه کارهایی را بیش از حد یا کم تر از حد انجام می دهیم .

16-چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم می کنیم؟

ابتدا یک دایره رسم می کنیم و آن را به 24 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. هر قسمت نشان دهنده ی یک ساعت است سپس فعالیت های یک شبانه روز خود را در نظر می گیریم به همان میزان، تعداد ساعات را روی نمودار جدا می کنیم و رنگ می زنیم .

17-یک برنامه ی متعادل روزانه را با برنامه ی نامتعادل روزانه مقایسه کنید.

در یک برنامه ی متعادل، استراحت و خواب، درس خواندن، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه ی کافی وجود دارد و هر کاری در موقع مناسب انجام می شود؛ به عکس در برنامه ی نامتعادل، به بعضی از بخش های زندگی ، کمتر یا بیشتر از حد الزم توجه می شود .

18-چرا باید در برنامه ی زندگی بخشی از آن را به عبادت اختصاص بدهیم؟

زیرا همه ی ما نیاز داریم که از طریق نماز ، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم .

19-چرا در یک برنامه ی متعادل، باید خواب و استراحت کافی وجود داشته باشد؟

دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سلامتی جسم و روان ما تأثیرات بدی می گذارد کم خوابی می تواند موجب خستگی، بد اخلاقی و کندی یادگیری بشود .

20-در برنامه ی متعادل، ساعات درس خواندن و کار کردن باید به اندازه ی کافی باشد، یعنی چه؟

یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس و کار را فراموش کند یا به آن کم توجهی کند و نه آن قدر در درس و کار غرق شود که هیچ وقتی برای تفریح یا ارتباط با خانواده و دوستان و خویشان نداشته باشد .

21-چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است؟

چون باعث می شود دوباره برای فعالیت های دیگر انرژی و نشاط پیدا گنیم .

22-حضرت علی (ع) درباره استفاده ی نادرست از فرصت ها چه فرموده اند؟

«از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است »

23-ارتباط با خداوند از طریق دعا، نماز و قرآن خواندن چه تأثیری بر زندگی ما دارد؟

باعث آرامش روحی ما شده و با کاهش استرس و اضطراب سبب می شود در انجام کار های روزانه تمرکز و انرژی لازم را داشته باشیم.

24-منظور از این سخن حضرت علی (ع): «از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است» چیست؟

یعنی اگر اکنون قدر موقعیت هایی که داریم را ندانیم و از آنها به خوبی استفاده نکنیم در آینده این فرصت ها را از دست خواهیم داد و دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت و این گونه ناراحت و اندوهگین خواهیم شد.