در این نوشته با سوالات متن درس 13 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 13 مطالعات هشتم

1-غزنویان چرا به این نام مشهور شدند؟

غزنویان دودمانی ترک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند به این نام مشهور شدند.

2-محمود غزنوی چگونه به حکومت رسید؟

هنگامی که حکومت سامانیان به نهایت ضعف و ناتوانی رسید، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد خلیفه عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت.

3-چرا سلطان محمو غزنوی در اغلب جنگ هایش پیروز می شد؟

سلطان محمود غزنوی به پشتوانه ی سپاه نیرومند خود در اغلب جنگ ها، پیروزی هایی به دست آورد و قلمرو خود را تا رِی در مرکز ایران گسترش داد.

4-سلطان محمود به چه جهت در تاریخ شهرت یافت؟

چندین بار به هندوستان لشکرکشی کرد و به همین سبب در تاریخ شهرت یافت.

5-بهانه محمود غزنوی از لشکر کشی هایش به هند چه بود؟

اگر چه این لشکرکشی ها به بهانه ی رواج اسلام صورت می گرفت اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که در این کشور وجود داشت.

6-نتیجه ی لشکرکشی های محود غزنوی به هند چه بود؟

وی در این لشکرکشی ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومنات را خراب کرد او اسیران زیادی را با خود به سرزمین های دیگر برد و ثروت ها و غنائم زیادی به دست آورد که بخشی را به خلیفه پیشکش کرد.

7-پس از سلطان محمود چه کسی به حکومت رسید و سرانجامش چه شد؟

پسرش سلطان مسعود حکومت را به دست گرفت اگر چه سلطان مسعود فرمانروایی بی باک و جسور بود اما تدبیر پدر را نداشت او از سلجوقیان شکست خورد و مدتی بعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

8-رابطه ی حکومت غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟

رابطه دوستانه بود و سلاطین غزنوی به ویژه سلطان محمود، خود را مطیع و تابع خلافت عباسی می دانستند.

9-سلجوقیان چه کسانی بودند؟

طایفه ای از ترکان بودندکه پس از پذیرش اسلام به ماوراء النهر مهاجرت کردند.

10-طُغرِل که بود؟

یکی از نوادگان سلجوق (جد.سلجوقیان) به نام طُغرِل پس از شکست سلطان مسعود غزنوی، در نیشابور بر تخت نشست.

11-طُغرِل پس از رسیدن به حکومت چه کرد؟

او پس از تسخیر مناطق مختلف ایران به بغداد رفت و حکومت شیعه مذهب آل بویه را برانداخت و سپس خطری را که از جانب خالفت فاطمی مصر متوجه خلافت عباسی بود از میان برداشت.

12-چرا خلیفه به طُغرِل لقب سلطان رکن الدین داد؟

به دلیل اقدامات طُغرِل (از میان برداشتن خالفت فاطمی مصر- برانداختن حکومت آل بویه) به او این لقب را داد و حکومت او را بر ایران و عراق تأیید کرد.

13-اقدامات آلب ارسالن را بنویسید؟

او برادرزاده و جانشین طُغرِل بود و توانست با راهنمایی خواجه نظام الملک وزیر، رقیبان داخلی را سرکوب کند و بر قدرت و استحکام حکومت سلجوقی بیفزاید آلب ارسلان همچنین به ارمنستان و گرجستان لشکرکشی کرد.

14-آلب ارسلان در نبرد ملازگرد چه کرد؟

او در نبرد ملازگرد رومیان را شکست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت در نتیجه ی این پیروزی، بخش های وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی در آمد.

15-ملک شاه که بود و چه کرد؟

پسر آلب ارسلان از دیگر پادشاهان مشهور سلجوقی بود وی مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد و حکومت سلجوقیان در دوره او به اوج قدرت رسید به طوری که در آن دوره، محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می کرد و از ماوراءالنهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافته بود.

16-تجزیه و فروپاشی سلجوقیان چگونه صورت گرفت؟

پس از مرگ ملکشاه، شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند و این اختلافات تا سقوط سلجوقیان ادامه پیدا کرد.

17-سرزمین خوارزم در کجا بود و به پادشاهان آن چه می گفتند؟

خوارزم ناحیه ای حاصلخیز و آباد در جنوب دریاچه خوارزم (آرال) بود و از عهد باستان به شاهان آنجا، خوارزمشاه می گفتند.

18-خوارزمشاهیان چگونه توانستند بر بخش های زیادی از ایران پیروز شوند؟

خوارزمشاهیان نخست دست نشانده ی سلجوقیان و بدند اما وقتی حکومت سلجوقی ضعیف شد، آنها از فرمانبری سرپیچی کردند و سرانجام یکی از فرمانروایان خوارزم آخرین سلطان سلجوقی را شکست داد و بر بخش های زیادی از ایران چیره شد.

19-چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود؟

زیرا از یک سو خلیفه ی عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناخت و از سوی دیگر، تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند.

20-چرا در بین سه سلسله ی ترک تبار، سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟

زیرا محدوده ی جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می کرد و از ماوراء النهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافته بود.

21-قدرت و حکومت غزنویان بر ………………….. استوار بود.

نیروی نظامی

22-برادرزاده و جانشین طغرِل …………………….. بود.

الب ارسلان

23-در زمان ملک شاه پایتخت شهر ……………………… بود.

اصفهان

24-کدام سلسله ها ترک تبار در قرن 4 تا اوایل قرن 7 هجری در ایران تشکیل شدند؟

غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان

25-کدام حکومت در شهر غزنین تشکیل شد؟

غزنوی

26-اقدامات سلطان محمود غزنوی را بنویسید.

تصرف خراسان – گسترش قلمرو ایران تا ری در مرکز ایران- لشکرکشی به هند

27-چرا حکومت غزنویان در زمان سلطان مسعود ضعیف شد؟

زیرا سلطان مسعود تدبیر و توانایی پدرش دراداره ی قلمروخود را نداشت.

28-رابطه حکومت غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟

آنان رابطه ای دوستانه داشتند و سلاطین غزنوی خود را مطیع و تابع خلیفه عباسی می دانستند.

29-سلجوقیان چگونه به قدرت رسیدند؟

آنان با پذیرش اسلام و مهاجرت به ماوراء النهر توانستند قدرت رابه دست بگیرند و با شکست سلطان مسعود غزنوی توانستند حکومت سلجوقی را تشکیل دهند.

30-اقدامات طغرل سلجوقی را بنویسید.

شکست سلطان مسعود غزنوی – تسخیر نواحی داخلی ایران و تصرف بغداد و شکست آل بویه.

31-بعد از طغرل سلجوقی چه کسی جانشین او شد اقدامات اورا بنویسید.

آلب ارسلان – سرکوب رقیبان داخلی – تصرف ارمنستان و گرجستان – شکست روم شرقی و تصرف آسیای صغیر.

32-کدام حاکم سلجوقی توانست در نبرد ملازگرد امپراتور روم شرقی را شکست دهد؟

آلب ارسلان

33-ملکشاه سلجوقی کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟

اصفهان

34-چرا دولت سلجوقی بعد از ملکشاه تجزیه شد؟

زیرا شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند.

35-دولت خوارزمشاهیان چگونه تشکیل شد؟

با ضعیف شدن دولت سلجوقی حاکمان خوارزم دیگر از آنان اطاعت نمی کردند و توانستند آخرین حاکم سلجوقی را شکست دهند و بر بخش های از ایران تسلط یابند.

36-چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم و استوار نبود؟

زیرا آنان از یک سو حکومتشان توسط خلیفه عباسی تایید نمی شد و دوم اینکه بر فرمانروایان محلی تسلط نداشتند.

37-حکومت خوارزمشاهیان توسط چه کسی از بین رفت؟

مغولان

38-سه سلسه ترک تبار که از اواخر قرن 4 تا اوایل قرن 7 در ایران حکومت کردند را نام ببرید.

غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان

39-غزنویان که بودند و چرا به این نام مشهور شدند؟

غزنویان دودمانی ترک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند به این نام مشهور شدند.

40-غزنویان چگونه پس از سامانیان به قدرت رسیدند؟

پس از ضعف سامانیان، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد خلیفه عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت سلطان محمود غزنوی به پشتوانه سپاه نیرومند خود در اغلب جنگ ها، پیروزی هایی به دست آورد و قلمرو غزنویان را تا رِی در مرکز ایران گسترش داد.

41-علت شهرت سلطان محمود غزنوی در تاریخ چیست؟

به سبب لشکرکشی های متعدد سلطان به هندوستان

42علت اصلی لشکر کشی سلطان محمود غزنوی به هندوستان چه بود؟

به ٔبهانه رواج اسلام اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که در این کشور وجود داشت.

43-سلطان محمود غزنوی در حمله به هندوستان چه اقداماتی انجام داد و چه غنائمی به دست آورد؟

وی در این لشکرکشی ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومَنات را خراب کرد. او اسیران زیادی را با خود به سرزمین های دیگر برد و ثروت ها و غنائم زیادی به دست آورد که بخشی را به ٔ خلیفه عباسی پیشکش کرد.

44-پس از سلطان محمود چه غزنویان حاکم کسی شد و چه تفاوتی با داشت؟

وی پسرش سلطان مسعود – اگر چه، سلطان مسعود فرمانروایی بی باک و جسور بود اما تدبیر پدر را نداشت او از سلجوقیان شکست خورد و مدتی بعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

45-رابطه غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟

ٔرابطه حکومت غزنویان با خلفای عباسی دوستانه بود و سلاطین غزنوی به ویژه سلطان محمود، خود را مطیع و تابع خلافت عباسی می دانستند.

46-چرا خلیفه عباسی به طُغرِل لقب رکن الدین سلطان را داد و حکومت او را بر ایران و عراق تأیید کرد؟

حکومت براندازی شیعه مذهب آل بویه
از میان برداشتن خطری که از جانب خلافت فاطمی مصر متوجه خلافت عباسی بود.

47-اوج قدرت سلجوقیان در زمان کدام حاکم سلجوقی بود؟ چرا؟

آلب ارسلان، برادرزاده و جانشین طُغِرل بود و توانست با راهنمایی خواجه نظام الملک وزیر، رقیبان داخلی را سرکوب کند و بر قدرت و استحکام حکومت سلجوقی بیفزاید آلب ارسلان همچنین به ارمنستان و گرجستان لشکرکشی کرد. او در نبرد مَلازگِرد در سال 463 ق رومیان را شکست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت. در نتیجه این پیروزی، بخش های وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی درآمد.

48-قلمرو سلجوقیان در زمان چه کسی گسترش پیدا کرد؟ و به کدام شهر توجه بیشتری کرد؟

ملکشاه، پسر آلب ارسلان، از دیگر پادشاهان مشهور سلجوقی بود وی مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد و حکومت سلجوقیان در دوره او به اوج قدرت رسید به طوری که در آن دوره، ٔ محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می کرد و از ماوراء النهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافته بود. در آن زمان اصفهان که پایتخت سلجوقیان بود به شهری بزرگ و آباد تبدیل شد.

49-از چه زمانی تجزیه آغاز سلجوقیان قلمرو فروپاشی و شد؟

پس از مرگ ملکشاه، شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند و این اختلافات تا سقوط سلجوقیان، ادامه پیدا کرد.

50-خوارزمشاهیان حاکم کدام منطقه بودند و چه زمانی سلجوقیان را شکست دادند؟

خوارزم، ناحیه ای حاصلخیز و آباد در جنوب دریاچه خوارزم (آرال) بود و از عهد باستان به شاهان آنجا، خوارزمشاه می گفتند خوارزمشاهیان، نخست دست نشانده سلجوقیان بودند اما وقتی حکومت سلجوقی ضعیف شد، آنها از فرمانبری سرپیچی کردند و سرانجام یکی از فرمانروایان خوارزم آخرین سلطان سلجوقی را شکست داد و بر بخش های زیادی از ایران چیره شد.

51-چرا پایه های هجوم سبب مسأله این و نبود محکم چندان خوارزمشاهیان حکومت چه قومی به شد؟

ایران از یکسو، خلیفه عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناخت از سوی دیگر، تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند در چنین شرایطی بود که چنگیزخان مغول به ایران هجوم آورد.

52-غزنویان چرا به این نام مشهور شدند؟

غزنویان دودمانی ترک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند به این نام مشهور شدند.

53-سه سلسله ترک تبار که اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری در ایران حکومت می کردند، کدامند؟

غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و مغولان

54-محمود غزنوی چگونه به حکومت رسید؟

هنگامیکه حکومت سامانیان به نهایت ضعف و ناتوانی رسید، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد. خلیفه عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت.

55-چرا سلطان محمود غزنوی در اکثر جنگ هایش پیروز می شد؟

به پشتوانه سپاه نیرومندش

56-سلطان محمود به چه جهت در تاریخ شهرت یافت؟

چون چندین بار به هندوستان لشکر کشی کرد.

57-بهانه سطان محمود غزنوی از لشکر کشی به هندوستان چه بود؟

به بهانه رواج اسلام بود ولی در اصل به طمع ثروت هنگفتی که در این کشور بود انجام می گرفت.

58-پس از سلطان محمود چه کسی به حکومت رسید و سرانجامش چه شد؟

پسرش سلطان مسعود – اگر چه او فرمانروایی بی باک و جسور بود اما تدبیر پدر را نداشت. او از سلجوقیان شکست خورد و مدتی بعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

59-سلجوقیان چه کسانی بودند؟

طایفه ای از ترکان بودند که پس از پذیرش اسلام به ماوراءالنهر مهاجرت کردند.

60-طغرل که بود؟

یکی از نوادگان سلجوق بود که پس از شکست دادن سلطان مسعود غزنوی در نیشابور بر تخت نشست.

61-مؤسس سلسله سلجوقیان که بود؟

طغرل

62-طغرل پس از رسید به حکومت چه کرد؟

او پس از تسخیر مناطق مختلف ایران به بغداد رفت و حکومت شیعه آل بویه را برانداخت و سپس خطری که از جانب خلافت فاطمی مصر متوجه عباسیان بود را از میان برداشت.

63-خلیفه عباسی به طغرل چه لقبی داده بود؟

سطان رکن الدین

64-اقدامات آلب ارسلان را بنویسید؟

او توانست با راهنمایی خواجه نظام الملک وزیر رقیبان داخلی را سرکوب کند و بر قدرت و استحکام حکومت سلجوقی بیفزاید.

65-آلب ارسلان در نبرد ملازگرد چه کرد؟

رومیان را شکست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت.

66-مشهورترین وزیر دوره سلجوقی ….. بود.

خواجه‌ نظام الملک

67-نتیجه پیروزی آلب ارسلان در جنگ ملاز گرد چه بود؟

بخش های وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی در آمد.

68-پایتخت طغرل شهر …. بود؟

نیشابور

69-ملک شاه که بود و چه کرد؟

ملکشاه: پسر آلب ارسلان بود و از پادشاهان مشهور سلجوقی که مناطقی از ماوراء النهر و شام را فتح کرد و حکومت سلجوقیان را به اوج قدرت رساند به طوری که محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می کرد.

70-پایتخت ملک شاه شهر …… بود.

اصفهان

71-چرا در بین سه سلسله ترک تبار سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟

زیرا محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می کرد و از ماوراء النهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافته بود.

72-تجزیه و فروپاشی سلجوقیان چگونه صورت گرفت؟

پس از مرگ، ملک شاه شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند و این اختلافات تا سقوط سلجوقیان ادامه پیدا کرد.

73-سرزمین خوارزم در کجا بود و به پادشاه آن چه می گفتند؟

ناحیه ای حاصلخیز و آباد در جنوب دریاچه خوارزم (آرال) بود و به شاهان آنجا، خوارزمشاه می گفتند.

74-خوارزمشاهیان چگونه توانستند بر بخش های زیادی از ایران پیروز شوند؟

وقتی حکومت سلجوقیان ضعیف شد آنه از فرانبری سرپیچی کردند و سرانجام یکی از فرمانروایان خوارزم آخرین سلطان سلجوقی را شکست داد و بر بخشهای زیادی از ایران چیره شد.

75-چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود؟

زیرا از یک سو، خلیفۀ عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناختند و از سوی دیگر، تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند.

76-حکومت خوارزمشاهیان توسط چه کسی سرنگون شد؟

چنگیزخان مغول