در این نوشته با سوالات متن درس 14 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 14 مطالعات هشتم

1-چرا از میان سه سلسله ترک تبار، سلجوقیان مهم تر بودند؟

تأثیر در تحولات ایران و سایر سرزمین های اسلامی
وسعت قلمرو

2-تشکیلات اداری و حکومتی سلجوقیان برگرفته از کدام سلسله ها بود؟

برگرفته از سامانیان و غزنویان – البته تشکیلات آن دوره ها نیز برگرفته از نظام اداری و حکومتی ایران باستان بود.

3-در دوره سلجوقیان چه کسی قدرت معنوی و چه کسی قدرت سیاسی و نظامی داشت؟

در رأس حکومت سلجوقی، سلطان قرار داشت در آن دوره، خلیفه عباسی بیشتر ریاست معنوی و دینی داشت و قدرت سیاسی و نظامی در اختیار سلاطین بود.

4-چرا سلاطین سلجوقی سعی می کردند خود را مطیع و پشتیبان خلیفه نشان دهند؟

سلاطین سعی می کردند برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و جلب نظر مردم، خود را مطیع و پشتیبان دستگاه خلافت نشان دهند.

5-ویژگی شاهان دوره سلجوقی چه بود؟

اگرچه شاهان در امور مختلف با وزرا مشورت می کردند اما رأی و نظر آنها مافوق همه بود. در این دوره نیز سلاطین با ظلم و خودکامگی حکومت می کردند و منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند سلاطین زندگی پر تجملی داشتند و صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

6-چرا سلجوقیان به وجود وزیران ایرانی برای اداره کشور نیازمند بودند؟

سلجوقیان، مردمانی گله دار (دامدار) و بیابا نگرد بودند که با زور شمشیر، امور سیاسی و نظامی را در اختیار گرفتند، آنها از شهرنشینی و کشورداری بی خبر بودند و برای اداره قلمروِ پهناور خود ناگزیر شدند از وزیران ایرانی استفاده کنند.

7-دو تن از وزیران مهم سلجوقیان را نام ببرید.

عمیدالملک کُندری – وزیر سلطان طغرل نقشی مؤثر در موفقیت های این سلطان داشت.

خواجه نظام الملک – وزیر آلب ارسلان و ملک شاه نیز چنان قدرت و نفوذی داشت که کمتر کاری بدون صلاح دید و مشورت او انجام می گرفت.

8-تنظیم رابطه سلطان با خلیفه و دیگر فرمانروایان از وظایف چه کسی بود؟

وزیران

9-دوره سلجوقیان از چه نظر از دوره های برجسته تاریخ ایران محسوب می شود؟

از نظر گسترش دانش و هنر و ادب

10-خواجه نظام الملک چه مدارسی را بنیان گذاشت؟ مهمترین آنها در کدام شهرها بودند؟

مدارس نظامیه – مهم ترین آنها نظامیه های نیشابور، اصفهان و بغداد بودند او اموال و املاک زیادی را وقف این مدارس کرد.

11-ویژگی مدارس نظامیه چه بود؟

به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها، حقوق پرداخت می شد این مدارس، مقررات خاصی داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش می شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس وجود داشت.

12-دو تن از اساتید و دانش آموختگان مدارس نظامیه را نام ببرید.

امام محمد غزالی، عاِلم بزرگ ایرانی از استادان نظامیه بود.

سعدی، شاعر معروف نیز از دانش آموختگان مدارس نظامیه بود.

13-در آستانه هجوم مغول ها کدام منطقه بزرگترین مرکز علمی و ادبی و مذهبی ایران بود؟ چرا؟

خراسان – زیرا در آن زمان در شهرهای خراسان بیش از سایر مناطق ایران مدرسه وجود داشت.

14-زبان و ادب فارسی در دوران غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان چه جایگاهی داشت؟

در هر سه دوره زبان و ادب فارسی مورد توجه و حمایت قرار گرفت و روز به روز علاقه به گسترش این زبان بیشتر شد زبان فارسی با حمله محمود غزنوی در هند، و با توسعه قلمرو توسط سلجوقیان در آسیای صغیر رواج یافت به دنبال تغییر زبان از عربی به فارسی برای نوشتن نامه ها و فرمان های حکومتی در ٔ دوره سلجوقی تعداد بیشتری از مورخان و دانشمندان علاقه مند به نوشتن کتاب های خود به زبان فارسی شدند (در قرن های پنجم و ششم هجری، زبان ترکی که زبان فرمانروایان بود، نیز در ایران رواج پیدا کرد و برخی از واژه های آن به زبان فارسی راه یافت).

15-چه چیز سبب گسترش شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقی شد؟ و کدام شهرها پایتخت سلجوقیان بودند؟

آرامش و رونق بازرگانی، سبب گسترش شهر و شهرنشینی و به وجود آمدن شهرهای بزرگ و پرجمعیت شد.

پایتخت های: سلجوقیان ری، نیشابور و اصفهان

16-ویژگی معماری در دوره سلجوقی چه بود و چگونه به رسید؟

خود شکوفایی اوج در ساختن مساجد ایرانی، ابتکار خاصی به کار رفت و حیاط و چهار ایوان اطراف آن معمول گردید در ساختن انواع گنبدها، برج ها و مناره ها، کاروانسراها و مدارس نیز الگوهای جدیدی در معماری به کار گرفته شد. در قرن های پنجم تا هفتم هجری، «آجرکاری» و «کاشی کاری» در بناها به اوج زیبایی و شکوفایی رسید، کاشی کاری از ابتکارات مهم معماران ایرانی برای تزئین بناها بود.

17-نمونه هایی از نشانه های گسترش هنر در دوره سلجوقی را ذکر کنید.

ظروف زرین فام یا طلایی که با نقش و نگا رهای مختلف تزئین شده
ساختن جلد کتاب از چرم و نقش انداختن بر روی آن
ساختن ظروف سفالین لعاب دار و بدو ن لعاب
خوشنویسی
فلزکاری
تذهیب

18-قدرت سلطان با خلیفه عباسی در دوره سلجوقی چه تفاوتی داشت؟

خلیفهٔ عباسی بیشتر ریاست معنوی و دینی داشت و قدرت سیاسی و نظامی در اختیار سلاطین بود.

19-چرا سلاطین سعی می کردند خود را مطیع و پشتیبان دستگاه خلافت نشان دهند؟

برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و جلب نظر مردم

20-سلاطین دوره سلجوقی چگونه حکومت می کردند؟

سلاطین با ظلم و خودکامگی حکومت می کردند و منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند سلاطین زندگی پر تجملی داشتند و صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

21-حکومت سلجوقی قدرت و عظمت خود را چگونه به دست آورده بود؟

با سیاست و کفایت وزیران ایرانی

22-چرا سلجوقیان ناگزیر شدند برای ادارهٔ قلمروِ پهناور خود از وزیران ایرانی استفاده کنند؟

زیرا سلجوقیان مردمانی گله دار و بیابان گرد بودند که با زور شمشیر، امور سیاسی و نظامی را در اختیار گرفتند و از شهرنشینی و کشور داری بی خبر بودند.

23-وزیران ایرانی دوره سلجوقیان را نام ببرید.

عمیدالملک کُندری
خواجه نظام الملک

24-وزیران ایرانی چه نقشی در اداره حکومت سلجوقی داشتند؟

آن ها نقش مهمی در ادارهٔ حکومت سلجوقی داشتند و در نتیجهٔ مدیریت آنها، اوضاع اقتصادی و فرهنگی بهتر شد و کشاورزی، بازرگانی،صنعت، هنر و معماری رشد زیادی کرد.

25-در مورد مدارس نظامیه به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) چه کسی این مدارس را تأسیس کرد؟

ب) این مدارس در کدام شهرها تأسیس شد؟

ج) این مدارس چگونه اداره می شد؟

د) یکی از استادان این مدارس را نام ببرید.

ه) یکی از شاگردان معروف این مدارس را نام ببرید.

الف) خواجه نظام الملک

ب) نیشابور، اصفهان و بغداد

ج) به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها، حقوق پرداخت می شد این مدارس، مقررات خاصی داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش می شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس وجود داشت.

د) امام محمد غزالی که یکی از عالمان بزرگ ایرانی بود.

ه) سعدی، شاعر معروف

26-چگونه زبان فارسی در هندوستان رواج پیدا کرد؟

با لشکرکشی های محمود غزنوی و جانشینانش به هندوستان

27-چگونه زبان فارسی در آسیای صغیر رواج پیدا کرد؟

با حمله سلجوقیان به سمت غرب

28-شهرهای مهم و آباد دوره سلجوقیان که پایتخت بودند را نام ببرید.

ری، نیشابور و اصفهان

29-چند مورد از جلوه های مهم هنر دورهٔ سلجوقی را نام ببرید.

ساختن ظروف سفالین لعاب دار و بدون لعاب و ظروف زرین فام یا طلایی که با نقش و نگارهای مختلف تزئین شده.

30-کدام هنرها در دوره سلجوقی گسترش یافته بود؟

خوشنویسی، تذهیب و ساختن جلد کتاب از چرم و نقش روی آن

31-چرا سلجوقیان در میان سه سلسله ترک تبار از اهمیت بیشتری برخوردار بودند؟

سلجوقیان هم به سبب تأثیری که در تحولات ایران و سایر سرزمین های اسلامی و هم به سبب وسعت قلمروشان، اهمیت بیشتری داشتند.

32-سلجوقیان تشکیلات حکومت خود را چگونه پایه گذاری کردند؟

سلجوقیان تشکیلات اداری و حکومتی خود را بر اساس تشکیلاتی که از سامانیان و غزنویان به جای مانده بود، پایه گذاری کردند. البته تشکیلات آن دوره ها نیز بر گرفته از نظام اداری و حکومتی ایران باستان بود و در هر دوره تغییراتی نیز در آن پدید می آمد.

33-در دوره سلجوقیان سلاطین برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود چه می کردند؟

سعی می کردند خود را مطیع و پشتیبان دستگاه خلافت نشان دهند.

34-سلاطین در دوره سلجوقیان چگونه بر مردم حکومت می کردند؟

با ظلم و خود کامگی حکومت می کردند و منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند سلاطین زندگی پر تجملی داشتند و صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

35-حکومت سلجوقی قدرت و عظمت خود را چگونه به دست آورده بود؟

با سیاست و کفایت وزیران ایرانی به دست آورده بود.

36-چرا سلجوقیان ناگزیر بودند برای اداره قلمرو خود از وزیران ایرانی استفاده کنند؟

سلجوقیان مردمانی گله دار و بیابان گرد بودند که با زور شمشیر، امور سیاسی و نظامی را در اختیار گرفتند ، آنها از شهرنشینی و کشورداری بی خبر بودند و برای اداره قلمرو پهناور خود ناگزیر شدند از وزیران ایرانی استفاده کنند.

37-عمیدالملک کُندری که بود؟

وزیر سلطان طُغرِل بود که نقشی موثر در موفقیت های او داشت.

38-خواجه نظام الملک که بود؟

وزیر آلب ارسلان و ملکشاه بود، او چنان قدرت و نفوذی داشت که کمتر کاری بدون صلاح دید و مشورت او انجام می گرفت.

39-در دوره سلجوقیان وزیران ایرانی چه نقشی در اداره امپراتوری سلجوقی داشتند؟

در نتیجه تدبیر و مدیریت این وزیران، اوضاع اقتصادی و فرهنگی بهتر شد و کشاورزی، بازرگانی، صنعت، هنر و معماری رشد زیادی کرد.

40-یکی از وظایف مهم وزیران در دوره سلجوقی را بنویسید؟

تنظیم رابطه ی سلطان با خلیفه و دیگر فرمانروایان

41-دوره سلجوقیان از چه نظر در تاریخ ایران از دوره های برجسته محسوب می شود؟

از نظر گسترش دانش و هنر و ادب

42-چرا مدارس نظامیه به این نام معروف شدند؟ و این مدارس در کدام شهرها بنا شدند؟

خواجه نظام الملک مدارسی در شهرهای مختلف بنیان گذاشت که همگی آنها نظامیه خوانده می شدند و مهم ترین آنها نظامیه های نیشابور، اصفهان و بغداد بودند.

43-مدارس نظامیه چه ویژگی هایی داشتند؟

در مدارس نظامیه به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها، حقوق پرداخت می شد این مدارس مقررات خاصی داشتند و استادان و ا شگردان با دقت خاصی گزینش می شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس وجود داشت.

44-چه عاملی موجب رواج زبان فارسی در هندوستان شد؟

لشکرکشی های محمود غزنوی و جانشینانش به هندوستان، موجب زبان فارسی در زبان فارسی در آن دیار شد.

45-در ابتدای دوره سلجوقی، نامه ها و فرمان های حکومتی به چه زبانی بود؟

نامه ها و فرمان های حکومتی و دفترهای دیوانی از عربی به فارسی تغییر کرد به دنبال آن تعداد بیشتری از مورخان و دانشمندان علاقه مند به نوشتن کتاب های خود به زبان فارسی شدند.

46-چرا در دوره سلجوقی شهر و شهرنشینی گسترش یافت؟

به سبب آرامش و رونق بازرگانی

47-پایتخت های سلجوقیان را نام ببرید؟

ری ، نیشابور و اصفهان که پایتخت های سلجوقیان بودند از شهرهای آباد آن دوره محسوب می شدند.

48-در دوره سلجوقی ایرانیان چه ابتکار خاصی در ساختن مساجد به کار می بردند؟

درساختن مساجد ایرانی ابتکار خاصی به کار رفت و حیاط و چهار ایوان اطراف آن معمول گردید در ساختن انواع گنبدها، برج ها و مناره ها، کاروانسراها و مدارس نیز الگوهای جدیدی در معماری به کار گرفته شد.

49-نمونه هایی از جلوه های مهم هنر دوره سلجوقی را بنویسید؟

ساختن ظروف سفالین لعاب دار و بدون لعاب و ظروف زرین فام یا طلایی که با نقش و نگار های مختلف تزئین شده از جلوه های مهم هنر دوره سلجوقی بود.

50-کدام یک از هنرهای ایرانی در دوره سلجوقی گسترش یافت؟

فلز کاری، خوشنویسی، تذهیب و ساختن جلد کتاب از چرم و نقش انداختن بر روی آن نیز گسترش یافته بود.

51-در رأس حکومت سلجوقی ………………. قرار داشت.

سلطان

52-از مهم ترین مقام های که در عهد سلجوقیان وجود داشت ، مقام …………………………… بود.

وزارت

53-عالم بزرگ ایرانی به نام ………………………. از استادان نظامیه بود.

امام محمد غزالی

54-شاعر معروف ایرانی به نام ………………… از دانش آموختگان مدارس نظامیه بود.

سعدی

55-بزرگ ترین مرکز علمی ، ادبی و مذهبی در دوره سلجوقی …………………. بود.

خراسان

56-در قرن پنجم و ششم هجری، زبان ……………. که زبان ………………. بود نیز در ایران رواج پیدا کرد.

ترکی – فرمانروایان

57-در قرن پنجم تا هفتم هجری، آجر کاری و …………………. در بناها به اوج زیبایی و شکوفایی رسید.

کاشی کاری

58-از ابتکارات مهم معماران ایرانی ……………………. برای تزئین بناها بود.

کاشی کاری

59-سلجوقیان تشکیلات اداری خود را براساس تشکیلات کدام دولت ها بنا نهاده بودند.

سامانیان و غزنویان

60-تشکیلات اداری ایران در دوره اسلامی برگرفته از کدام نظام بود.

ایران باستان

61-چرا در گذشته سلاطین خود را مطیع و پشتیبان دستگاه خلافت نشان می دادند؟

برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و جلب نظر مردم

62-مهم ترین مقام در دوره سلجوقی بعد از سلطان چه کسی بود؟

وزارت وزیران

63-چرا سلجوقیان مجبور شدند از وزیران ایرانی استفاده کنند؟

زیرا آنان مردمانی گله دار و بیابان گرد بودند که با زور شمشیر امور سیاسی و نظامی را دراختیار گرفتند آنها با شهر نشینی و کشور داری آشنا نبودند.

64-وزیر طغرل سلجوقی ………………. بود.

عمید الملک کندری

65-خواجه نظام الملک وزیر کدام پادشاهان سلجوقی بود؟

آلب ارسلان و ملک شاه

66-مهم ترین وظیفه وزیران در گذشته چه بود؟

تنظیم رابطه سلطان با خلیفه و دیگر فرمانروایان

67-سلجوقیان چه نقشی در گسترش دانش و هنر و ادب فارسی داشتند؟

در این دوره مدارس نظامیه زیادی در ایران ساخته شد که توانست دانشمندان و شاعران بزرگی را تربیت کند زمینه پیشرفت دانش و زبان فارسی را فراهم کند و نامه های اداری نیز به زبان فارسی نوشته شد.

68-در کدام دوره نامه های اداری از زبان عربی به فارسی تغییر کرد؟

سلجوقیان

69-چرا در دوره سلجوقی شهرنشینی رونق یافت؟

به سبب آرامش و رونق بازرگانی

70-سه مورد از شهر های مهم دوره سلجوقی را نام ببرید.

ری – اصفهان – نیشابور

71-کدام هنر و معماری در دوره سلجوقی در بناها به اوج خود رسید؟

آجر کاری و کاشی کاری

72-جلوه های مهم هنر در دوره ی سلجوقی را بنویسید.

ساختن ظروف سفالین لعاب دار و بدون لعاب و ظروف زرین فام یا طلایی با نقش های تزئین شده.

73-چرا از میان سه سلسله ترک تبار سلجوقیان مهم تر بودند؟

تأثیری که در تحولات ایران و سایر سرزمین های اسلامی و هم به سبب وسعت قلمروشان، اهمیت بیشتری داشتند.

74-تشیکلات حکومت سلجوقیان بر گرفته از کدام سلسله ها بود؟

از سلسله های سامانیان و غزنویان بود البته تشکیلات آن دوره نیز برگرفته از نظام اداری حکومتی ایران باستان بود و در هر دوره تغییراتی در آن پدید می آمد.

75-در دوره سلجوقیان چه کسی قدرت معنوی و چه کسی قدرت سیاسی و نظامی داشت؟

خلیفه عباسی ریاست معنوی و دینی داشتند و قدرت سیاسی و نظامی در اختیار سلاطین بود.

76-ویژگی شاهان دوره سلجوقی چه بود؟

اگر چه شاهان در امور مختلف با وزیران مشورت می کردند اما رأی آنها مافوق همه بود و با ظلم و خودکامگی حکومت می کردند و منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند. سلاطین زندگی پر تجملی داشتند و صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

77-از مهم ترین مقامهایی که در عهد سلجوقیان وجود داشت، مقام ….. بود.

وزارت

78-عمید الملک کندری که بود؟

وزیر سلطان طغرل بود که نقش موثری در موفقیت های او داشت.

79-خواجه نظام الملک که بود؟

وزیر آلب ارسلان و ملک شاه بود او چنان قدرت و نفوذی داشت که کمتر کاری بدون صلاحدید و مشورت او انجام می گرفت.

80-در دوره سلجوقیان وزیران ایرانی چه نقشی در اداره حکومت سلجوقیان داشتند؟

نقش مهمی داشتند و در نتیجه تدبیر و مدیریت آنها اوضاع اقتصادی و فرهنگی بهتر شد و کشاورزی بازرگانی، صنعت، هنر و معماری رشد زیادی کرد.

81-تنظیم رابطه سلطان با خلیفه و دیگر فرمانروایان از وظایف چه کسی بود؟

از وظایف مهم وزیران بود.

82-ویژگی مدارس نظامیه چه بود؟

به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها حقوق پرداخت می شد. این مدارس مقررات خاصی داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس وجود داشت.

83-دوره سلجوقیان از چه نظر از دوره های برجسته تاریخ ایران محسوب می شد؟

از نظر گسترش دانش، هنر و ادب

84-خواجه نظام الملک چه مدارسی را بنیان گذاشت؟ و مهمترین آنها در کدام شهرها بود؟

مدارس نظامیه – مهمترین آنها در شهرهای نیشابور، اصفهان و بغداد

85-چرا مدارس نظامیه به این نام معروف شدند؟

خواجه نظام الملک مدارسی در شهرهای مختلف بنیان گذاشت که همگی آنها نظامیه خوانده.

86-دو تن از اساتید و دانش آموختگان مدارس نظامیه را نام ببرید؟

امام محمد غزالی و سعدی

87-در آستانه هجوم مغولها کدام منطقه بزرگترین مرکز علمی ادبی و مذهبی ایران بود؟

خراسان

88-زبان و ادب فارسی در دوران غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان چه جایگاهی داشت؟

در این دوران زبان و ادب فارسی مورد توجه و حمایت قرار گرفت و روز به روز علاقه به گسترش این زبان بیشتر شد.

89-چه عاملی موجب رواج زبان فارسی در هندوستان شد؟

لشکر کشی های سلطان محمود غزنوی و جانشینانش به هندوستان

90-در ابتدای دوره سلجوقی نامه ها و فرمان های حکومتی و دفترهای دیوانی از ….. به …. تغییر کرد.

عربی – فارسی

91-در قرن های ….. و .‌….. هجری زبان ترکی در ایران رواج داشت.

پنجم و ششم

92-چه چیزی سبب گسترش شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقی شد؟

آرامش و رونق بازرگانی

93-کدام شهرها پایتخت سلجوقیان بودند؟

ری، نیشابور و اصفهان

94-ویژگی معماری در دوره سلجوقی چه بود و چگونه به اوج شکوفایی خود رسید؟

معماران ایرانی در دوره سلجوقیان، بناهای زیبایی در ایران ساختند و معماری به اوج شکوفایی خود رسید.

95-در دوره سلجوقیان ایرانیان چه ابتکار خاصی در ساختن مساجد بکار می بردند؟

حیاط و چهار ایوان اطراف آن معمول گردید. در ساختن انواع گنبدها برج ها مناره ها کاروانسراها و مدارس نیز الگوهای جدیدی در معماری به کار گرفته شد.

96-نمونه‌هایی از جلوه های مهم هنر در دوره سلجوقی را ذکر کنید؟

ساختن ظروف سفالین لعاب دار و بدون لعاب و ظروف زرین فام یا طلایی که با نقش و نگار مختلف تزئین شده از جلوه های مهم این دوره بود.

97-از ابتکارهای مهم معماران ایرانی برای تزئین بناها …. بود.

کاشی کاری

98-کدام یک از هنرهای ایرانی در دوره سلجوقی گسترش یافت؟

فلزکاری، خوشنویسی، تذهیب و ساختن جلد کتاب از چرم و نقش انداختن بر روی آنها

99-تشکیلات حکومت سلجوقیان برگرفته از نظام اداری و حکومتی…………… بود.

ایران باستان

100-در رأس حکومت…………. ، سلطان قرار داشت.

سلجوقی

101-«عمیدالملک کُندری» وزیر سلطان…………. نقشی مؤثر در موفقیت های این سلطان داشت.

طُغرِل

102-یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطهٔ………. با خلیفه و دیگر فرمانروایان بود.

سلطان

103-پس از ورود……….. به ایران، کلاس های درس نخست در مساجد تشکیل می شد.

اسلام

104-در زمان سلجوقیان در شهرهای……… بیش از سایر مناطق ایران مدرسه وجود داشت.

خراسان

105-در آستانهٔ هجوم………… به ایران، خراسان بزرگ ترین مرکز علمی، ادبی و مذهبی ایران بود.

مغول ها

106-در ابتدای دورهٔ سلجوقی، نامه ها و فرمان های حکومتی و دفترهای دیوانی از عربی به……….. تغییر کرد.

فارسی

107-در قرن های………… و………… هجری، زبان ترکی که زبان فرمانروایان بود، نیز در ایران رواج پیدا کرد و برخی از واژه های آن به زبان فارسی راه یافت.

پنجم- ششم

108-…………….از ابتکارات مهم معماران ایرانی برای تزئین بناها بود.

کاشی کاری

109-در دورهٔ…………… به سبب آرامش و رونق بازرگانی، شهر و شهرنشینی گسترش یافت.

سلجوقی

110-در قرن های پنجم تا هفتم هجری ……………و…………….. در بناها به اوج زیبایی و شکوفایی رسید.

آجرکاری-کاشی کاری