سوالات متن درس ۱۵ پیام های آسمانی هشتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۵ پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۵ پیام های آسمانی هشتم

۱-حقوق سه گانه را نام ببرید؟

حق الله – حق و النفس – حق و الله

۲-حق النفس را توضیح دهید و مثال بزنید.

بعضی از کارهایی که ما هر روز و شب انجام می دهیم برای این است که خودمان سالم بمانیم و بتوانیم از هر نظر رشد خوبی داشته باشیم. به این کارها حق النفس گفته می شود. غذا خوردن، استراحت کردن، مسواک زدن و مطالعه کردن از این کارها هستند.

۳-حق الله را توضیح دهید و مثال بزنید.

بعضی کارهای دیگر را برای این انجام می دهیم که دستور خداوند را اطاعت کنیم. به این کارها حق الله گفته می شود. نماز خواندن، امر به معروف و دوری از گناهان از این گروه اند.

۴-حق الناس را توضیح دهید و مثال بزنید.

کارهایی که وظیفه های ما نسبت به دیگران است. ما موظفیم به نیازمندان کمک کنیم، دیگران را آزار ندهیم،حق دیگران را رعایت کنیم و به کسی ظلم نکنیم. به این وظایف حق الناس گفته می شود.

۵-پیامبراکرم (ص) درباره ی رعایت حق الناس درخصوص آلوده نکردن توقف گاه ها و استراحتگاه های عمومی مردم چه می فرمایند؟

از رحمت خدا دور است کسی که توقف گاه ها و استراحتگاه های عمومی را آلوده کند و (همچنین) کسی که راه عبور مردم را سد کند.

۶-کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد، باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟

حق الله، حق النفس، حق الناس

۷-اگر همه مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجهی کنند چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟

۱- جامعه پر از ظلم و ستم خواهد شد.

۲- کسی به نیازمندان کمک نخواهد کرد.

۳- آبروی دیگران محفوظ نخواهد ماند.

۴- همه به یکدیگر دروغ خواهند گفت.

۸-سه نمونه از حقوقی که هم کلاسی ها بر شما دارند را بیان کنید.

۱- در امور درسی به آنها کمک کنیم.

۲- در اشتباه هاتشان آنها را امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

۳- اگر بیمار شدند به عیادتشان برویم.

۹-سه نمونه از حقوقی که افراد خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر و …) بر شما دارند را بیان کنید.

۱- احترام آنها را رعایت کنیم.

۲- در مشکلاتی که دارند به آنها کمک کنیم.

۳- اگر دچار اشتباهی می شوند به آنها تذکر دهیم.

۱۰-از رحمت خدا به دور است کسی که…………………. را آلوده کند و راه عبور مردم را……………..

توقف گاه ها و استراحت گاه ها – سد کند

۱۱-توجه به حق…………. یکی از مهم ترین حقوقی است که خدا بر عهده ما گذاشته است.

حقّ النّفس

۱۲-امربه معروف و نهی از منکر نوعی……….. است.

حقّ اللّٰه

۱۳-کمک به نیازمندان حق………….. است.

حق الناّس

۱۴-حفظ آبروی مردم جزء حق …… شمار می رود.

حقّ النّاس

۱۵-ریختن مواد سمی در رودخانه ها تجاوز به ……. شمار می آید.

حقّ النّاس

۱۶-کمک به رشد محیط زیست نوعی ….. به شمار می آید.

حقّ النّاس

۱۷-منظور از حق النفس چیست؟ مثال بزنید.

حقی که انسان نسبت به خودش دارد مانند: مراقبت از خود، ورزش کردن

۱۸-منظور از حق الله چیست؟ مثال بزنید

بعضی کارهای دیگر را برای این انجام می دهیم که دستور خداوند را اطاعت کنیم. به این کارها حقّ اللّٰه گفته می شود مانند: نمار خواندن، امر به معروف و دوری از گناهان

۱۹-منظور از حق الناس چیست؟ مثال بزنید.

بخش دیگری از کارها، وظیفه های ما نسبت به دیگران است. ما موظفیم به نیازمندان کمک کنیم، دیگران را آزار ندهیم، حقّ دیگران را رعایت کنیم و به کسی ظلم نکنیم. به این وظایف حق الناّس گفته می شود. مانند: حفظ آبروی مردم

۲۰-چرا رعایت حق النفس لازم است؟

زیرا عدم انجام آن حقوق مردم را ضایه می کند.

۲۱-سه مورد از حق الناس را بنویسید.

۱- احترام گزاشتن

۲- رعایت قوانین اجتماعی

۳- کمک به نیازمندان

۲۲-پیامبر اکرم(ص) در مورد آلوده نکردن مکان های عمومی چه فرموده اند؟

از رحمت خدا دور است کسی که توقف گاه ها و استراحتگاه های عمومی را آلوده کند و [همچنین] کسی که راه عبور مردم را سد کند.

۲۳-دین اسلام به مسلمانان چه سفارشی در مورد محیط زیست کرده است؟

دین اسلام نه تنها به همهٔ مسلمانان سفارش می کند در حفظ محیط زیست کوشا باشند؛ بلکه کمک به رشد و حفاظت از این نعمت های الهی را در ردیف عبادات می شمارد.

۲۴-نمونه ای از حق النفس را بنویسید. ۴ مورد.

۱- غذا خوردن

۲- استراحت کردن

۳- مسواک زدن مطالعه کردن

۴- ورزش کردن

۲۵-نمونه هایی از اموال عمومی مردم را نام ببرید.

اتوبوس، پارک های تفریحی، مسجد و….

۲۶-نمونه ای از عدم رعایت حق الناس را نام ببرید.

کسی که به دیگران تهمت می زند.

۲۷-چرا روشن کردن آتش در جنگل نوعی حق الناس است؟

چیزهایی وجود دارد که همهٔ مردم حق دارند از آنها بهره مند شوند؛ جنگل ها، رودخانه ها، دریاها، فضاهای سبز و کوه ها نمونه هایی از این اموال عمومی اند که خداوند مهربان آنها را برای استفادهٔ همهٔ مخلوقات آفریده است.و روشن کردن آتش نوعی حق الناس محسوب می شود.

۲۸-من کیستم؟مهم ترین وظیفه ای هستم که خداوند برعهده هر گذاشته است؟

حق النفس

۲۹-برخی از ایستگاه های رسیدگی به اعمال در قیامت را نام ببرید.

ایستگاه نماز، ایستگاه روزه، ایستگاه زکات

۳۰-حق النفس یعنی چه؟ نمونه هایی را بیان کنید.

بعضی از کارهایی که ما هر روز و شب انجام می دهیم برای این است که خودمان سالم بمانیم و بتوانیم از هر نظر رشد خوبی داشته باشیم. به این کارها حقّ النّفس گفته می شود. مانند: غذا خوردن، استراحت کردن، مسواک زدن و مطالعه کردن،

۳۱-حق الله یعنی چه؟ نمونه هایی را بیان کنید.

عضی کارهای دیگر را برای این انجام می دهیم که دستور خداوند را اطاعت کنیم. به این کارها حقّ اللّٰه گفته می شود. مانند: نماز خواندن، امر به معروف و دوری از گناهان از این گروه اند.

۳۲-آیا حق النّاس فقط در امور مالی است؟ توضیح دهید.

حقّ النّاس فقط در حقوق مالی مردم نیست؛ بلکه حفظ آبرو، اسرار و شخصیت آنان نیز جزء حقّ النّاس است.

۳۳-علت این که انسان با بی توجهی با انجام برخی از کارها حقوق عده ی زیادی از مردم را از بین می برد، چیست؟ با ذکر مثال

گاهی اوقات انسان ها با انجام بعضی کارها بدون اینکه خودشان توجه داشته باشند، حقوق عدهٔ زیادی از مردم را از بین می برند و در روز قیامت ناگهان با جمعیت بسیار زیادی از طلبکاران روبه رو می شوند. مانند: کسی را تصور کنید که آتشی را در جنگل روشن می کند و هنگام رفتن، آن را خاموش نمی کند و همین بی توجهی او باعث آتش گرفتن بخش وسیعی از جنگل می شود.

۳۴-با توجه به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله چه کسانی از رحمت خدا دور هستند؟

کسی که توقف گاه ها و استراحتگاه های عمومی را آلوده کند.

۳۵-نمونه هایی از ظلم در حق مردم را بنویسید.

تهمت زدن به او، دروغ گفتن، غیبت کردن

۳۶-کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد، باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟

باید بتواند حق النّفس (وظایفی که نسبت به خود دارد) حق الله (وظایفی که نسبت به خداوند دارد) و حق الناس (وظایفی که نسبت به مردم دارد را رعایت کند).

۳۷-اگر همه ی مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجهی کنند، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟

آن جامعه روی آرامش را نخواهد یافت و امکان زندگی در آن وجود نخواهد داشت و ناامنی و ظلم وستم، آن جامعه را فرا می گیرد و آن جامعه فرو می پاشد.

۳۸-سه نمونه از حقوقی را که همکلاسی ها بر شما دارند، بیان کنید.

تلاش و کوشش در جهت حفظ وسایل مدرسه
تلاش در جهت رشد علمی کلاس و مدرسه
تلاش در جهت حفظ نظم مدرسه

۳۹-سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده پدر، مادر، برادر، خواهر و … بر شما دارند، بیان کنید.

حفظ احترام و شخصیت تک تک اعضای خانواده
کمک به آنها در هنگام سختی ها و مشکلات
ابراز محبت و دوستی به آنها

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه