سوالات متن درس ۱۵ پیام های آسمانی هفتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۵ پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۵ پیام های آسمانی هفتم

۱-اخلاق ما با چه چیزهایی تهدید می شود؟

رفتارها و عادت های ناپسند (دروغ – تنبلی – غیبت – ناسزاگویی و…)

۲-میکروب های اخلاقی کدامند؟

شیطان

۳-وقتی دچار شتابزدگی می شویم چه اتفاقی می افتد؟

خوب فکر نمی کنیم – درست تصمیم نمی گیریم و ممکن است اشتباه کنیم

۴-انسان عجول با مشکل دیگری بنام ……………………. روبروست

دوباره کاری

۵-چرا انسان عجول با دوباره کاری روبروست؟

چون کارها را با عجله و بدون دقّت انجام می دهد

۶-علی (ع) در مورد پشیمانی انسان عجول چه می فرماید؟

پشیمانی انسان عجول از همه ی مردم بیشتر است؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد

۷-پیامبر اکرم در مورد تصمیم گیری و اندیشه به نتیجه ی کار چه می فرماید؟

هرگاه تصمیم گرفتی کاری کنی، اوّل به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیش. اگر دیدی نتیجه ی خوبی دارد، به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش تباهی و بدی است، از آن صرف نظر کن.

۸-در هریک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی بدنبال دارد؟

الف: پاسخ به ات امتحانی…………………………..

ب: تصمیم گیری در کارها………………………………

ج: عبور از خیابان …………………………………….

الف: ممکن از پاسخ های اشتباه داده باشیم

ب: تصمیم درستی نخواهیم گرفت و نتیجه خوبی نخواهد داشت

ج: ممکن است خطر تصادف گیش بیاید

۹-امام صادق (ع) در مورد سستی و تنبلی چه می فرماید؟

از تنبلی و بی حالی بشدّت بپرهیز؛ زیرا که این دو، هم دنیا را از تو خواهند گرفت و هم آخرت را

۱۰-انسان سست و تنبل چه چیزهایی را از دست می دهد؟

عمر و سلامتی و بقیه نعمت ها

۱۱-راه های درمان تنبلی چیست؟ نام ببرید.

الف: آینده نگری

ب: دوستی با انسان های کوشا

ج: تصمیم قاطع

د: برنامه ریزی

۱۲-امیر مؤمنان در مورد سستی و کوتاهی در کارها چه می فرماید؟

هر کس در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه مبتلا می شود

۱۳-همراهی دوستان کوشا چه نتایجی دارد؟

انگیزه بیشتری برای کار و تلاش ایجاد می کند

۱۴-مطالعه ی زندگی انسان های کوشا چه نتایجی دارد؟

می تواند انگیزه ی ما را برای تلاش بیشتر دو چندان کند

۱۵-بنا به فرمایش علی (ع) راه درمان تنبلی چیست؟

راه درمان تنبلی، عزم و اراده ی محکم و جدّی است

۱۶-یکی از گام های اساسی برای مبارزه با تنبلی ……………… است.

برنامه ریزی

۱۷-اولویت بندی چیست؟

یعنی یادداشت کارهای شبانه روز و انجام کارها با اولویت و انجام کارهای مهم تر و بعد بقیه ی کارها

۱۸-توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟

شخص تنبل تلاشی برای رسیدن به اهداف نمی کند و عمر و سلامتی و سایر نعمت ها را از دست می دهد

۱۹-برخی رفتارها و عادت های ناپسند را که اخلاق ما را تهدید می کند را نام ببرید.

اخلاق ما نیز به وسیله ی برخی رفتارها و عادت های ناپسند تهدید می شود. رفتارهایی مانند دروغگویی، تنبلی، غیبت، ناسزا گفتن، عجله.

۲۰-عامل اصلی انتشار میکروب های اخلاقی ………. است.

شیطان

۲۱-چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟

وقتی دچار شتاب زدگی می شویم، نمی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می مانیم و هر تصمیمی می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.

۲۲-چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است؟ امام علی (ع) در این باره چه می فرمایند؟

پشیمانی انسان عجول از همۀ مردم بیشتر است؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.

۲۳-یکی از مشکلات انسان عجول دوباره کاری است، آن را شرح دهید.

انسان عجول با مشکل دیگری به نام دوباره کاری نیز روبه رو است؛ زیرا کاری که با عجله و بدون دق انجام می دهد، بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار کند.

۲۴-مهمترین راه درمان عجله چیست؟

اندیشه و تفکر

۲۵-دو کار را ذکر کنید که عجله در آن ها خوب است؟

الف) صدقه دادن به مستمند

ب) نماز اول وقت

۲۶-امام صادق (ع) درباره ی تنبلی و حالی چه می فرمایند؟

از تنبلی و بی حالی به شدت بپرهیز؛ زیرا که این دو، هم دنیا را از تو خواهند گرفت و هم آخرت را.

۲۷-توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟

انسان تنبل مانند همه، از نعمت های ارزشمند خداوند برخوردار است؛ اما بدون اینکه برای هدف درستی تلاش کند، عمر، سلامتی و بقیه نعمت هایش را بیهوده هدر می دهد و از آنها کمتر استفاده می کند. او نمازش را به موقع نمی خواند، در درس خواندن کوتاهی می کند، در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند، و به نظافت و پاکیزگی کمتر اهمیت می دهد و با بی نظمی و بی حالی، همواره اطرافیانش را به زحمت می اندازد.

۲۸-راه های درمان تنبلی را بنویسید.

اینده نگری، دوستی با انسان های کوشا، تصمیم قاطع، برنامه ریزی هر کس امروز در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه مبتلا می شود

۲۹-باتوجه به سخن امام علی (ع) راه درمان تنبلی چیست؟

عزم و اراده جدی و محکم

۳۰-یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی ……………. است.

برنامه ریزی

۳۱-اولویت بندی چیست؟ توضیح دهید.

اگر کارهایی را که در یک شبانه روز باید انجام دهیم را در یک برگه ای یادداشت کنیم. سپس کارهای مهم را از بقیه ی کارها جدا کنیم و اول کارهای مهم تر را انجام دهیم؛ و اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر مشغول شویم. به این اصل مهم برنامه ریزی اولویت بندی گفته می شود.

۳۲-چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟

چون وقتی دچار شتاب زدگی میشود نمیتواند خوب فکر کند به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می ماند و هر تصمیمی که بگیرد می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.

۳۳-دو راه مقابله با شتاب زدگی را بنویسید.

۱- حفظ آرامش و تقویت صبر

۲- خوب اندیشیدن به نتیجه و عاقبت انجام کار

۳۴-توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟

انسان تنبل چون برای هدف درستی تلاش نمی کند سرمایه عمر و سلامتی و دیگر نعمت هایش را از دست می دهد به عنوان مثال نماز نمی خواند در درس خواندن کوتاهی میکند در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند به نظافت و پاکیزگی اهمیت نمی دهد و با بی حالی و بی نظمی اطرافیانش را نیز به زحمت می اندازد و با انجام ندادن این کارها خود را از نعمت های خدا در دنیا و آخرت محروم می کند.

۳۵-اخلاق ما با چه چیزهایی تهدید می شود؟

رفتارها و عادتهای ناپسند(دروغ – تنبلی – غیبت – ناسزاگویی و …)

۳۶-میکروبهای اخلاقی کدامند؟

۱.دروغ

۲.تنبلی

۳.غیبت

۴.ناسزاگویی و.

۳۷-عامل اصلی انتشار میکروبهای اخلاقی چیست؟

شیطان

۳۸-وقتی دچار شتابزدگی می شویم چه اتفاقی می افتد؟

خوب فکر نمی کنیم و درست تصمیم نمی گیریم و ممکن است اشتباه کنیم .

۳۹-چرا انسانهای عجول نمی توانند تصمیم های درستی بگیرند ؟

چون انسان عجول خوب اندیشه نمی کند و بدون فکر تصمیم می گیرد و اشتباه می کند.

۴۰-انسان عجول با مشکل دیگری بنام ……………………. روبروست .

دوباره کاری

۴۱-چرا انسان عجول با دوباره کاری روبروست؟

چون کارها را با عجله و بدون دقّت انجام می دهد.

۴۲-علی(ع)در مورد پشیمانی انسان عجول چه می فرماید؟

پشیمانی انسان عجول از همه ی مردم بیشتر است ؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد .

۴۳-پیامبر اکرم(ص) در مورد تصمیم گیری و اندیشه به نتیجه ی کار چه می فرماید؟

هرگاه تصمیم گرفتی کاری کنی ، اوّل به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیش .اگر دیدی نتیجه ی خوبی دارد ، به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش تباهی و بدی است ، از آن صرف نظر کن.

۴۴-در هریک از موارد زیرعجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی بدنبال دارد؟

۱.پاسخ به ات امتحانی …………………………..

۲.تصمیم گیری در کارها : ………………………………

۳.عبور از خیابان :……….

۱.ممکن از پاسخ های اشتباه داده باشیم

۲.تصمیم درستی نخواهیم گرفت و نتیجه خوبی نخواهد داشت

۳.ممکن است خطر تصادف داشته باشد

۴۵-امام صادق(ع)در مورد سستی و تنبلی چه می فرماید؟

از تنبلی و بی حالی بشدّت بپرهیز ؛ زیرا که این دو ، هم دنیا را از تو خواهند گرفت و هم آخرت را

۴۶-انسان سست و تنبل چه چیزهایی را از دست می دهد؟

عمر و سلامتی و بقیه نعمتها

۴۷-راههای درمان تنبلی چیست؟ نام ببرید .

۱.آینده نگری

۲.دوستی با انسان های کوشا

۳.تصمیم قاطع

۴.برنامه ریزی

۴۸-امیر مؤمنان در مورد سستی و کوتاهی در کارها چه می فرماید؟

هر کس در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه مبتلا می شود .

۴۹-همراهی دوستان کوشا چه نتایجی دارد ؟

انگیزه بیشتری برای کار و تلاش ایجاد می کند .

۵۰-مطالعه ی زندگی انسانهای کوشا چه نتایجی دارد؟

می تواند انگیزه ی ما را برای تلاش بیشتر دو چندان کند .

۵۱-بنا به فرمایش علی(ع) راه درمان تنبلی چیست؟

راه درمان تنبلی ، عزم و اراده ی محکم و جدّی است .

۵۲-یکی از گامهای اساسی برای مبارزه با تنبلی ……………… است .

برنامه ریزی

۵۳-اولویت بندی چیست؟

یعنی یادداشت کارهای شبانه روز و انجام کارها با اولویت و انجام کارهای مهمتر و بعد بقیه ی کارها

۵۴-دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی چیست؟

فکر در نتیجه ی کار و تصمیم گیری مناسب

۵۵-توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟

شخص تنبل تلاشی برای رسیدن به اهداف نمی کند و عمر و سالمتی و سایر نعمتها را از دست می دهد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه