سوالات متن درس ۱۹ مطالعات پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۹ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۹ مطالعات پنجم

۱-چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه صورت گرفت؟

خلفای بنی امیه قوانین و عدالت اسلامی را رعایت نمی کردند؛ امامان را به شهادت می رساندند و نژاد عرب را از بقیه ی نژادها برتر می دانستند. در نتیجه، قیامهای زیادی علیه ی بنی امیه صورت گرفت.

۲-خاندان بنی عباس چگونه توانستند در میان ایرانیان طرفدارانی پیدا کنند؟

بنی عباس با تبلیغات زیاد، طرفدارانی در میان ایرانیان پیدا کرده بوند. آنها می گفتند که می خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند.

۳-ابومسلم خراسانی که بود و چه کرد؟

ابومسلم خراسانی یکی از ایرانیانی بود که فرمانده ی گروه های ناراضی را به عهده داشت. او در چند جنگ، سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند.

۴-چرا بنی عباس اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

بنی عباس شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند به همین دلیل، اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند تا بتوانند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند.

۵-حکومت های ایرانی در دوره ی خلافت عباسیان را نام ببرید.

سامانیان – صفاریان – آل بویه – علویان – طاهریان

۶-کدام خاندان از گروه های ناراضی خلفای بنی امیه بودند؟

خاندان عباس

۷-کدام حکومت های ایرانی به عمرانی و آبادانی علاقه زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند؟

فرمانروایان آل بویه و طاهریان

۸-به پیروان ابومسلم خراسانی چه می گفتند؟

سیاه جامگان زیرا اغلب لباس سیاه می پوشیدند.

۹-مرقد مطهر امام موسی کاظم و امام محمد تقی در کجا قرار دارد و این دو امام به دست چه کسانی شهید شدند؟

کاظمین – بنی عباس

۱۰-از چه زمانی ایرانیان در بخش های ایران حکومت اسلامی تشکیل دادند؟

از اوایل قرن سوم هجری ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران حکومت هایی تشکیل دادند.

۱۱-یکی از فرمانده هان گروه های ناراضی بنی عباس که بود؟

ابومسلم خراسانی

۱۲-چگونه خاندان بنی عباس به حکومت رسید؟

ابومسلم خراسانی در چند جنگ سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند.

۱۳-چگونه عباسیان شکست خوردند؟

آل بویه دشمن خلیفه عباسی بودند . یکی از فرمان روان آل بویه توانست بغداد را فتح کند و خلیفه عباسی را به زندان بیندازد.

۱۴-گنبد چمستان در مازندران در شهر ساری از آثار دوره ……… است؟

علویان

۱۵-پایتخت آل بویه کجاست؟

اصفهان و ری

۱۶-……….. دشمن خلیفه ی عباسی بودند.

آل بویه

۱۷-………… و ……….. پیرو مذهب شیعه بودند.

علویان – آل بویه

۱۸-برخی از حکومت های ایرانی مانند …………. و ………… به زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند.

سامانیان – صفاریان

۱۹-………………. بیمارستان مهمی در بغداد تأسیس کردند و به آموزش علم طب پرداختند.

فرمانروایان آل بویه

۲۰-ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی وزیر یکی از شاهزادگان ……….. بود.

آل بویه

۲۱-در زمان ………. مراکز علمی شیعه گسترش یافت.

آل بویه

۲۲-با ورود عرب های مسلمان به ایران حکومت ………… منقرض شد.

ساسانیان

۲۳-مرکز اصلی حکومت بنی عباس در ………. بود.

بغداد

۲۴-رودکی شاعر معروف دوره ی ………. بود.

سامانیان

۲۵-با ورود عرب های مسلمان به ایران، حکومت ……….. منقرض شد.

ساسانیان

۲۶-خاندان بنی عباس با ………… طرفدارانی در میان ایرانیان پیدا کردند.

تبلیغات زیاد

۲۷-مرکز اصلی حکومت بنی عباس در ………. بود.

بغداد

۲۸-………. دشمن خلیفه ی عباسی بودند.

آل بویه

۲۹-……….. و ………. پیرو مذهب شیعه بودند.

علویان – آل بویه

۳۰-برخی از حکومت های ایرانی مانند ……….. و ……….. به زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند.

سامانیان – صفاریان

۳۱-یکی از فرمانروایان …………. توانست ………. را فتح کند و خلیفه ی عباسی را به زندان بیندازد.

آل بویه – بغداد

۳۲-چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه صورت گرفت؟

خلفای بنی امیه قوانین و عدالت اسلامی را رعایت نمی کردند.
امامان را به شهادت می رساندند.
نژاد عرب را از بقیه ی نژادها برتر می دانستند.

۳۳-ابومسلم خراسانی که بود؟ و چه کرد؟

یکی از ایرانیانی بود که فرماندهی گروه های ناراضی را به عهده داشت. او در چند جنگ، سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند.

۳۴-آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عباس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟

خیر، چون پس از مدّتی، خاندان بنی عباس هم ستمگری را آغاز کردند. آنها نیز به دستورات اسلام توجّهی نداشتند و امامان شیعه و پیروان آنها را اذیت و آزار می کردند.

۳۵-چرا بنی عباس اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

چون شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند و از این طریق بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند.

۳۶-حکومت های ایرانی در دوره ی خلافت عباسیان را نام ببرید.

طاهریان
صفاریان
سامانیان
آل بویه
علویان

۳۷-چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند؟

چون آنها می گفتند که می خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند.

۳۸-کدام حکومت های ایرانی به عمران و آبادی، علاقه ی زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند؟

فرمانروایان آل بویه و طاهریان

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها