سوالات متن درس دوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس دوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم.

جزوه پرسش و پاسخ درس چرایی شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی از فصل مفاهیم و کلیات کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم

۱ -چرا باید فرهنگ را بشناسیم ؟چرا باید پدیده های فرهنگی را بررسی و تحلیل کنیم؟

پاسخ: هر انسان و هر کنشگری تحت تأثیر فرهنگ است. کنش اجتماعی نیازمند رابطه است و رابطه نیازمند فرهنگ است. کنش ها بر اساس باورها و بر اساس عقاید به وجود میآیند فرهنگ عامل تعامل اجتماعی و ارتباط است ما بدون داشتن فرهنگ نمی توانیم ارتباط داشته باشیم و بدون ارتباط جامعه به وجود نمی آید. 

۲ -شناخت فرهنگ و پدیدههای فرهنگی با زندگی فردی و اجتماعی چه ارتباطی دارند؟

پاسخ: بر اساس فرهنگ ما نسبت به خودمان شناخت و هویت پیدا می کنیم و بر اساس فرهنگ زندگی اجتماعی و ارتباطات ما شکل می گیرد. 

۳ -منظور از درونی شدن فرهنگ چیست؟

پاسخ :فرهنگ ابتدا خارج از وجود کودک است با نمادها و نشانه ها به تدریج در ذهن و هویت او وارد میشود و بازتولید میشود به این جریان و به این فرآیند وجریان درونی شدن فرهنگ می گویند. 

۴ -در شهر شما مراسم ازدواج چه آداب و رسومی دارد ؟ اگر کسی این آداب را نداند یا رعایت نکند چه پیش می آید؟

پاسخ: در منطقه ما ازدواج مانند دیگر مناطق دارای آداب مخصوص است. 

مراسم قباله بران، مراسم حنابندان، مراسم حمام دزده، مراسم پاتختی و…. از جمله آدابی هستندکه در برنامه های ازدواج منطقه ما رعایت میشود. 

اگر کسی آداب و رسوم منطقه خود را رعایت نکند به عنوان فردی هنجارشکن معرفی میشود و در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل می شود. 

۵ -چرا همه نسبت به فرهنگ جامعه مسئول هستند؟

پاسخ: چون فرهنگ برآیند نقش آفرینی تمام افراد سازمانها و نهادهای جامعه است. فرهنگ با جامعه و افراد دارای رابطه متقابل است از یک سو افراد و جامعه فرهنگ ساز هستند و از سوی دیگر فرهنگ موجب به وجود آمدن جامعه میشود. 

۶ -دلایل اهمیت و ضرورت شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی چیست؟

پاسخ:۱ -فرهنگ موجب جامعه پذیر شدن افراد و شکل دهنده و هویت دهنده به افراد می باشد.

۲ -فرهنگ موجب هدفمندی افراد در زندگی میشود.

۳ -فرهنگ موجب پویایی حیات اجتماعی می شود.

۴ -فرهنگ موجب تقویت هویت ملی و حفظ وحدت ملی می شود.

۵ -فرهنگ موجب گسترش جهان اجتماعی می شود.

۶ -فرهنگ در آینده بشر تاثیر گذار است. 

۷ -منظور از اینکه گفته میشود فرهنگ موجب جامعه پذیری و هویت بخشی به افراد است چیست؟

مثال بزنید .پاسخ: فرهنگ موجب می شود که ما با نقش ها نمادها ، ارزش ها و ساختار اجتماعی آشنا شویم و بتوانیم ارتباط اجتماعی مناسب تری را برقرار کنیم. فرهنگ مشخص می کند که چه چیزی خوب است و چه چیزی خوب نیست . فرهنگ بر سلیقه ها بر زبان بر اندیشه ها و مالک های ارزیابی ما تاثیر گذارد. 

۸ -منظور از اینکه گفته میشود فرهنگ هدفمندی در زندگی انسان ها را به وجود می آورد چیست؟

پاسخ: فرهنگ ارزش ها را می شناساند. نگرش به افراد میدهد. فرهنگ، ارزش ها ،نگرش ها، شیوه جام پذیری، انتخاب ها و اولویت ها را برای ما به وجود می آورد. 

۹ -اگر فرهنگ جامعه با اهداف مادرزندگی مخالفت داشته باشد چه اثراتی از خود به جای میگذارد ؟

پاسخ: موجب عدم موفقیت و پیشرفت ما در زندگی میشود. 

۱۰ -چگونه فرهنگ موجب پویایی و حیات اجتماعی می شود؟

پاسخ:تمام نهادهای اجتماعی ریشه در فرهنگ دارند و بر اساس فرهنگ میتوانند به سازماندهی خود بپردازند .مثالً در فرهنگ اسلامی نهاد اقتصاد دارای مفاهیم :ربا، عقود اسلامی، خمس، زکات ، بانکداری اسلامی و … است .

نهاد خانواده، نهاد سیاست، نهاد آموزش نیز تحت تأثیر مفاهیم اصیل اسلامی قرار می گیرد. و حتی شکل گیری این نهادها برگرفته از ارزش های دینی است. مثالً وقتی که زوجی میخواهند تشکیل خانواده بدهند بر اساس ارزشهای دینی پیوند )عقد(می بندند.

همچنین ببینید:سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم

۱۱ -آیا حفظ حیات اجتماعی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی بدون شناخت فرهنگ ممکن است؟

پاسخ: خیر بدون فرهنگ ارتباط اجتماعی شکل نمی گیرد و بدون ارتباط اجتماعی حیات اجتماعی به وجود نمی آید. 

۱۲ –منظور از صیانت از فرهنگ چیست ؟

پاسخ: صیانت از فرهنگ ،یعنی ما از بنیانهای محسوس و غیر محسوس فرهنگ نگهداری کنیم و میراث فرهنگی از جمله آثار مکتوب، قهرمانان، اسطوره ها، ادبیات و زبان را پاسداری و نگهبانی کنیم 

۱۳ -چگونه فرهنگ موجب گسترش جهان اجتماعی می شود؟

پاسخ: فرهنگ زمینه ساز ارتباط ما با گذشتگان، معاصران و آیندگان است. مثالً ارتباط با شخصیت های مثبت و منفی در تاریخ ارتباط با گذشتگان است.

تحسین کسانی که به خاطر نسلهای آینده خود را به زحمت می اندازد یا در مصرف منابع صرفه جویی میکنند ارتباط با آیندگان است.

وقتی که سبک زندگی خودمان را بر اساس معاصران مان به وجود میآوریم نوعی ارتباط وگسترش اجتماعی محسوب می شود 

۱۴ -رسانه های جمعی در گسترش جهان اجتماعی چه نقش هایی دارند؟

پاسخ: ۱ -موجب شناخت مواریث گذشتگان میشود

۲ -موجب شناخت سبک زندگی و ارزش های معاصران میشود

۳ -موجب شناخت شرایط زیست فرهنگی و اجتماعی آیندگان میشود. 

۱۵ –فرهنگ در زندگی آینده بشر چه تاثیراتی دارد؟

پاسخ:

۱-حرکت و توسعه فناوری در بعد محسوس فرهنگ

۲ -تعالی فکری و مذهبی در بعد غیرمحسوس فرهنگ

۳ -افزایش علم و آگاهی عقلانیت و معنویت

۴ -توسعه فرهنگی که پایه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

۵-ممکن است موجب رشد آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد طالق بزهکاری استثمار و غیره شود. 

۱۶ -تولید و ترویج لطیفه های قومی و طنز های مخرب علیه شخصیت ها و قهرمانان ملی و اقوام و گروه های مختلف به ویژه در فضای مجازی چرا و چگونه انجام میشود؟ تاثیر منفی آنها بر تضعیف وحدت ملی و انسجام اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: متاسفانه انتشار چنین فعالیت هایی در شبکه های مجازی یا در سایر بخش های فرهنگی ،موجب کاهش هویت ملی ، انسجام و وحدت ملی می شود. در سرزمین ایران اقوام و گروه های مختلفی زندگی می کنند که دامن زدن به تفاوت های قومی ، انسجام ملت را کاهش میدهد.

۰۷ -عبارت انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است به چه معناست؟ چه تاثیرات و پیامدهایی دارد؟

پاسخ: انقلاب اسلامی ۵۷ در ایران انقلابی اقتصادی نبود بلکه انقلابی فرهنگی بودکه موجب ایجاد تغییرات عمده در گرایش ها، معانی و ارزش های اجتماعی شده است

تهیه کننده سوالات متن درس دوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی 

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تحلیل فرهنگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه