سوالات متن درس دوم فصل دوم تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس دوم فصل دوم تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم.

جزوه پرسش و پاسخ درس ارتباطات فرهنگی از فصل تحولات فرهنگی کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم فصل دوم تحلیل فرهنگی دوازدهم

۱ -آیا شما دارای ارتباط فرهنگی هستید؟

پاسخ: بله من با باورها، ارزش ها،اخلاق و رفتار دوستانه که دارم با ازاطرافیانم ارتباط فرهنگی دارم. 

۲ -اگر ارتباط خود را قطع کنیم چه اثراتی دارد؟

پاسخ :اثرپذیری و اثرگذاری ما در روابط اجتماعی کاهش می یابد. 

۳ -ارتباط اجتماعی چیست؟

پاسخ: انتقال پیام ها و معانی به کمک نمادها، ارتباط یک کنش اجتماعی است که ما را به گروه ها و شبکه های اجتماعی پیوند می دهد. 

۴ -مراتب ارتباطات انسانی در بستر فرهنگی جامعه چگونه است؟

پاسخ: ارتباطات از خانواده آغاز میشود و به گروه دوستان میرسد و روز به روز گسترش مییابد. امروزه با استفاده از رسانه های جمعی به کل جامعه و سراسر جهان تسری می یابد. 

۵ -نحوه تکوین هویت ما به چه چیزی وابسته است؟

پاسخ: نحوه تکوین هویت ما به میزان و چگونگی برقراری ارتباطات ما و ساختن شبکه های ارتباطی وابسته است. 

۶ -میزان و نحوه ارتباط ما با دیگران چه تاثیر در موفقیت مان دارد؟

پاسخ: هرچه ارتباط ما با دیگران آگاهانه تر، دقیقتر ،صمیمی تر و صادقانه تر باشد موفقیتم فزون تر و پایدارتر خواهد بود. 

۷ -یادگیری و شکل گیری آگاهی و شخصیت انسان چگونه انجام میشود ؟

پاسخ: از طریق ارتباط با دیگران انجام میشود از خانواده تا دوستان و هم محله ای ها 

8 -از نظر اجتماعی انسان سالم چیست؟

پاسخ: انسانی است که توانایی برقراری ارتباط سالم با دیگران را دارد. 

9 -روابط اجتماعی در سلامت انسان یا به وجود آمدن بیماری ها و آسیب های روانی اجتماعی چه نقشی دارد ؟

پاسخ: انسان های منزوی و فاقد روابط اجتماعی ،از آرامش و آسایش لازم در زندگی فردی و اجتماعی برخوردار نیستند و در معرض انواع بیماری ها و آسیب های روانی و اجتماعی قرار دارند. 

۱0 -از نظر روابط اجتماعی جوامع موفق دارای چه ویژگی هایی هستند؟

پاسخ: جوامع موفق جوامعی هستند که با رعایت مبانی و اصول فرهنگی خویش توانایی برقراری ارتباط با دیگران را دارند. 

۱۱ -تعالی و تکامل فرهنگ به چه عاملی وابسته است؟

پاسخ: به ارتباطات اجتماعی و فرهنگی وابسته است. 

۱۲ -مهارت های ارتباطی کدامند؟برای برقراری یک ارتباط موثر و موفق چه مهارتی را باید کس کرد؟ و چه اصول و ضوابطی را باید رعایت کرد؟ آسیب های ارتباطات بی قیدوشرط کدامند؟

پاسخ: ارتباط اجتماعی باید دو سویه ودو طرفه باشد و ارتباط یک طرفه و بی قیدوشرط آسیب زا است. ارتباط اجتماعی یک طرفه موجب می شود که هویت فرهنگی جامعه دچار آسیب شود.

۱۳ –چرا ارتباطات فرهنگی میان جوامع مهم است؟

پاسخ: جهت حفظ هویت فرهنگی و پویایی فرهنگ 

۱۴ –روش های ارتباطات فرهنگی در گذشته چگونه بوده است؟

پاسخ :کوچ، تبلیغات مبلغان مذهبی، جنگ ،تجارت و گردش موجب میشد تا ارتباطات فرهنگی بین جوامع رشد کند. 

۱۵ –امروزه روشهای ارتباطات فرهنگی بین جوامع بیشتر چگونه است؟

پاسخ: رسانه ها و فناوری ها، نهادهای آموزشی ،فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مهاجرت، گردشگری 

۱۶ -پدیده کار فصلی و مهاجرت از روستا به شهر از منظر فرهنگی چگونه است؟چه آثار مثبت یا منفی دارد؟

پاسخ: کار فصلی و مهاجرت از روستا به شهر در بعد مثبت موجب افزایش اشتغال و ارتباط فرهنگی روستاییان با شهر میشود. از نظر منفی کار فصلی و مهاجرت به شهر: مشکلات سکونت، حاشیه نشینی و تضاد و تعارض فرهنگی 

۱۷ -انواع ارتباطات فرهنگی میان جوامع چگونه است؟

پاسخ: ارتباطات فرهنگی بین جوامع گاهی مثبت است که جنبه اشاعه فرهنگی و تبادل فرهنگی دارد و گاهی منفی و مخرب است که جنبه سلطه گرانه دارد. 

۱9 –اشاعه فرهنگی چیست؟ مثال بزنید

پاسخ: سرایت طبیعی عناصر فرهنگی در طول زمان از یک جامعه به جامعه دیگر اشاعه فرهنگی است. مثال آداب و رسوم، سنت ها، روش ها، ضرب المثل ها ،قصه ها، ابزار غذاها، پوشاک، شیوه مسکن میتواند از یک جامعه به جامعه دیگر انتقال یابد. 

۱9 -در اشاعه فرهنگی چه عواملی موثر است؟

پاسخ: تمایل و ارتباط دو عنصری هستند که موجب وامگرفتن و سرایت عناصر فرهنگی از یک جامعه به جامعه دیگر میشود که به خاطر جذابیت و قدرت یکی از آنهاست که به صورت آزادانه انجام میشود.

مثال ورود کلمات از یک زبان به زبان دیگر( البته وامگرفتن عناصری که با عناصر بنیادین فرهنگ خودی مطابقت داشته باشد.)

۲0 -گسترش حجاب و پوشش اسلامی در کشورهای اروپایی چرا اتفاق میافتد؟ علت استقبال زنان و دانشجویان غربی از این نوع پوشش چیست ؟چرا برخی از حکومت ها و دولت های اروپایی از ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه ها جلوگیری می کنند؟

 پاسخ: برخی از مردم اروپا دارای ارزش ها و فرهنگ دینی اسالمی هستند بنابراین پوشش و حجاب اسالمی را رعایت می کنند. زنان مسلمان اروپایی فکر می کنند که با رعایت حجاب میتوانند از امنیت اجتماعی بیشتر برخوردار باشند و می توانند ارزشهای اجتماعی خود را به اطرافیان نشان دهند.

البته برخی از حکومت ها و دولت های اروپایی از ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه ها جلوگیری می کنند چون فکر می کنند که استفاده از حجاب نوعی تبلیغات دینی محسوب می شود و ارزش های اروپایی را مورد هجوم قرار می دهد.

۲۱ -محل زندگی شما مهاجر پذیر است یا مهاجر فرست ؟در محل سکونت شما چه اقوامی زندگی می کنند ؟و چه خرده فرهنگ هایی دارند؟ مهاجران و اقوام مختلف چه عناصری را اشاعه میدهند؟ تبادل فرهنگی بین آنها چگونه اتفاق میافتد؟

پاسخ: شهرستان محل سکونت ما از برخی از مناطق روستایی و مناطق همجوار مهاجر می پذیرد و به شهر اصفهان و شهرهای بزرگ تر و پایتخت کشور مهاجر می فرستد. در شهرستان محل سکونت ما اقوام ترک لر فارس زندگی می کنند.

هر کدام از این اقوام دارای خرده فرهنگ هایی هستند. برخی از آداب و رسوم مانند جشن ها مراسم ازدواج و عزاداری را نشان می دهند. برخی از واژه ها و ضرب المثل ها بین این اقوام تبادل میشود. 

۲۲ -حدیث پیامبر اکرم در زمینه علم آموزی از دیگر ان اطلب العلم ولو به الصین از منظر تبادل فرهنگی چگونه است؟

پاسخ: نشان دهنده ی اهمیتی است که اسلام برای تبادل فرهنگی و جذب ویژگی های مثبت دیگر فرهنگ ها، قائل است. 

۲۳ -آیا اسلام موافق تبادل فرهنگی است؟

پاسخ: بله اول اروپاییان از اسلام خیلی از پدیده های فرهنگی را دریافت کردند امروزه مسلمانان از اروپا بخش محسوس فرهنگ را دریافت کردهاند. 

۲۴ -سلطه فرهنگی و تهاجم فرهنگی چیست؟

پاسخ: هجوم و سرایت یکجانبه عناصر و پدیدههای فرهنگی از یک فرهنگ و فرهنگی دیگر با استفاده از برتری فناوری و قدرت سیاسی اقتصادی اجتماعی و نظامی 

همچنین ببینید:سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم

۲۵ -سلطه فرهنگی و تهاجم فرهنگی چه اثراتی از خود در جامعه به جای می گذارد؟

پاسخ: موجب تخریب و نابودی فرهنگ مقابل میشود هویت فرهنگی جامعه مقابل از بین میرود زیرا که از روش های برنامه ریزی شده و تحمیلی استفاده می کنند. 

۲۶ -مهاجم فرهنگی کیست ؟

پاسخ:مهاجم فرهنگی کسی است که درصدد سلطه فرهنگی است. 

۲۷ –چرا سلطه فرهنگی از سایر سلطه های نظامی سیاسی اقتصادی پیچیده تر و خطرناک تر است؟

پاسخ: زیرا هویت یک ملت را نشانه می گیرد. 

۲8 -تهاجم فرهنگی چگونه صورت می گیرد؟

پاسخ بازی با آرایی و جذاب سازی فرهنگ خویش سعی بر جلب نظر و اندیشه نیروهای رقیب می نمایند تا آنان با اختیار و انتخاب خود و یا با اجبار و اکراه فرهنگ محسوس و غیر محسوس سلطه گر را بپذیرند. 

۲9 -کشورهای اروپایی و آمریکایی کدام بخش از فرهنگ مثبت خود را کمتر برای دیگر اقوام ارائه می دهند؟ و کدام بخش را بیشتر ترویج می کنند؟

پاسخ: ترویج ویژگیهای مثبت فرهنگ مانند روحیه وقت شناسی، وجدان کاری، کنجکاوی علمی کمتر پرداخته می شود ولی بیشتر به ترویج الابالیگری فرهنگی میپردازند.

30 -منظور از امپریالیسم چیست؟و انواع امپریالیسم را نام ببرید

 پاسخ :مجموعه اقداماتی که موجب ایجاد و تقویت رابطه بین سلطه گر و سلطه پذیر می شود.

امپریالیسم سیاسی، اقتصادی، نظامی ،فرهنگی 

۳۱ -امپریالیسم فرهنگی چیست؟

پاسخ: انحصار علمی، آموزشی ،فرهنگی که نوعی استعمار فرانو است. 

۳۲ -امپریالیسم اقتصادی یا استعمار نو چیست؟

پاسخ :تسلط یکسویه بر بازار ، مواد اولیه و نیروی کار دیگر جوامع 

۳۳ -جهت جلوگیری از ایران هراسی و اسلام هراسی چه باید کرد؟

پاسخ: باید به ارزش های اسلامی و ایرانی خود پایبند باشیم تا در عمل آنان متوجه پیشرفت و اثرات مثبت فرهنگ ما در داخل و خارج شوند.)  گاهی متاسفانه ما در عمل به ارزش های اصیل دینی و ایرانی خود پایبند نیستیم و موجب می شود که از توسعه حقیقی برخوردار نباشیم)

۳۴ -دو نمونه از هجوم فرهنگی نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی ایران در دهه های گذشته بیان کنید. این هجوم به کدام یک از سطوح فرهنگ و لایه های آن بیشتر پرداخته است؟ چرا؟

هجوم به لایه های عمیق فرهنگ اسلامی مانند جایگاه نبوت، جایگاه امامت و جایگاه ولایت.

زیرا اگر این لایه های عمیق فرهنگ دچار دگرگونی شدند سایر لایه ها به آسانی دچار دگرگون می شوند و فرهنگ اسلامی ایرانی دچار دگرگونی می شود.

یکی از نمونه های آن انتشار کتاب آیات شیطانی اثر سلمان رشدی و نمونه دیگر آن ارائه انواع بازی های رایانه ای و تولید فیلم های ضد ایرانی اسلامی است 

۳۵ -منظور از دیپلماسی فرهنگی چیست؟

پاسخ: مبادله ایدهها، اطلاعات، هنر، نحوه زندگی، نظام ارزشی و سنت ها و اعتقادات به منظور دستیابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملت ها و کشورها)  دیپلماسی فرهنگی نوعی قدرت نرم در سیاست خارجی است.)

۳۶ -انواع دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی نرم را نام ببرید؟

پاسخ: دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای ،دیپلماسی آموزشی، دیپلماسی اقتصادی 

۳۷ -دولت ها در دیپلماسی فرهنگی چگونه اقدام می کنند؟

پاسخ: به منظور تامین منافع ملی و با استفاده از ابزارهای فرهنگی و با بهره مندی از ظرفیت بخش غیردولتی به معرفی و انتقال فرهنگ و تمدن سرزمین خود به مردم سایر کشورها می پردازند. 

38 -دیپلماسی فرهنگی چه اثراتی دارد؟

پاسخ: دیپلماسی فرهنگی موجب گسترش ارتباطات میان مردم کشورهای مختلف میشود و زمینه برقراری روابط مستحکم و دوستانه میان آنها را فراهم می آورد.

39 -دیپلماسی فرهنگی چه تفاوتی با دیپلماسی سیاسی دارد؟

پاسخ: دیپلماسی فرهنگی بر خلاف دیپلماسی سیاسی الزاماً متکی و وابسته به دولت ها نیست و توسط دولت ها انجام نمی شود بلکه بیشتر ملت ها با استفاده از ابزار و روش هایی مانند موسسات و تشکل های غیردولتی نهادهای مدنی میراث فرهنگی جشنواره های بین المللی ورزشی فرهنگی و هنری و… به ارتباطات فرهنگی با هم می پردازند. 

40-نظام سلطه از پروژه جهانی سازی چه اهدافی را دنبال میکند؟ و دیپلماسی فرهنگی در این مسیر بر چه اصول و راهکارهایی باید پایبند باشد؟

پاسخ: نظام سلطه با طراحی و اجرای پروژه جهانی سازی درصدد است تا فرهنگ و اندیشه خود را بر جهان حاکم کند. بنا براین اساس دیپلماسی فرهنگی و گسترش آن در عصر جدید بر نفی جهانی سازی و حاکمیت فرهنگ نظام سلطه بر جهان استوار است و با به رسمیت شناختن و احترام به فرهنگ های دیگر زمینه تعاملات و تبادالت فرهنگی را بین کشورها و ملت ها فراهم می آورد. 

۴۱ -کدام یک از محصولات و مولفه های فرهنگی استان ما قابلیت انتشار تا در سایر استان ها را دارد؟ و چگونه میتوان از ظرفیت آنها برای حفظ و ارتقای منافع ملی استفاده کرد ؟

پاسخ: هنر، صنایع دستی ،معرفی میراث فرهنگی و… از جمله مواردی است که می توانیم آنها را انتشار دهیم

تهیه کننده سوالات متن درس دوم فصل دوم تحلیل فرهنگی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی 

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تحلیل فرهنگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.