در این نوشته با سوالات متن درس دوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم.

جزوه پرسش و پاسخ درس فرهنگ و اخلاق از فصل مسائل فرهنگی ایرانیان کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم

۱ –اخلاق به چه معنایی است؟

اخلاق به معنای خلق وخوی انسان است که دروجود اوبه صورت پایدار  وملکه نفسانی درآمده وموجب بروز رفتارها وکنش های خوب یابد می شود. 

۲ –آیا همه جوامع دارای ارزش های اخلاقی هستند؟

بله فرهنگ هرجامعه ای برپایه باورها وارزش هایی  که جنبه اخالقی دارند استواراست. 

۳ -منظور از امور ثابت اخلاقی و امور اخلاقی متغییر چیست؟

برخی از اصول وارزش های اخلاقی که  ریشه درفطرت انسانی وعقلانیت دارند ودرتمام فرهنگ ها مشترک هستند امور اخلاقی ثابت  هستند. برخی از امور اخلاقی که درجوامع مختلف متفاوت هستند امور متغییرهستند

مانند  هنجارهای مهمان نوازی ،روش احترام گذاشتن.مثال در جامعه ایران اول بزرگ ترها مجلس راترک  می کنند وبعد کوچک ترها ولی دربرخی از جوامع ابتدا کوچک ترها مجلس راترک می کنند در ادامه  بزرگترها 

۴ –ضمانت اجرایی اخلاق درفرهنگ های دینی وفرهنگ های غیر دینی چیست؟ د

رجوامع غیردینی  قراردادهای اجتماعی،ضمانت اجرای اخلاق است که بین انسان ها توافق شده واعتبار آن را ازانسان  می گیرد.

ولی درجوامع دینی ومکاتب الهی ،اخلاق ،ریشه در باورهای دینی وفطری دارد وازپشتوانه  درونی ارتباط با خدا برخورداراست. 

۵ –درمکتب اسلام اخلاق از چه جایگاهی برخورداراست؟

درمکتب اسلام ،اخلاق تکلیف محور است یعنی  انسان وظایفی برعهده دارد که مربوط به مناسبات او با جهان هستی)خدا،خودش،دیگر انسان  ها،سایر مخلوقات جهان( است. 

۶ -دراخلاق اسلامی تکالیف انسان به چند گروه تقسیم می شوند؟

تکالیف وتعهد انسان دربرابر خداوند، دربرابر خودش ،دربرابر انسان های دیگر،دربرابر طبیعت وموجودات آن 

۷ -برخی از آسیب ها ومسایل اخلاقی جامعه ایران را بنویسید.

۱ -کاهش صداقت،راستگویی  واعتمادعمومی مردم نسبت به یکدیگر ونهادهای اجتماعی

۲ -زیرپاگذاشتن اخالق وحقوق  شهروندی ومسئولیت پذیری اجتماعی

۳ -عدم رعایت اخالق وادب در فضای مجازی وپرخاشگری

8 –مفهوم جدید شهروند چیست؟

هویت اجتماعی انسان هایی که تابعیت یک کشور رادارند وشامل حال  تمام آحادجامعه فارغ از رنگ،نژاد،قومیت،طبقه ومذهب است. 

۹ -منظور ازاخلاق شهروندی چیست؟

مجموعه ای ازمبانی،معیارها،ارزش ها وهنجارهایی است که  بررفتار،روابط ومناسبات اجتماعی شهروندان حاکم است وباعث رعایت حقوق فردی  واجتماعی،پیروی ازقوانین ومقررات اجتماعی احساس مسئولیت نسبت یه همنوعان،ادای تکلیف  نسبت به دیگران وترجیح منافع جمعی وملی برمنافع فردی می شود. 

10-برخی از دلایل آسیب دیدگی اخلاق شهروندی رابنویسید

گسترش شهرنشینی،مهاجرت های  بی رویه،گسترش حاشیه نشینی،افزایش بیکاری،توسعه آپارتمان نشینی،عدم آموزش افراد برای  زندگی درشهرها ومحیط های بزرگ،بیگانگی نسبت به خود ومحیط  

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

۱۱ –زیستن درمحی غریبه وزندگی با غریبه ها نیازمند چه مهارت هایی است؟

پذیرش تنوع  فرهنگی وبرخورداری ازروحیه مدارای اخلاقی ومسئولیت پذیری اجتماعی است تاافراد بتوانند ضمن  بهره مندی ازحق خود،حقوق دیگران رانیز به رسمیت بشناسند وتکلیف خویش رادربرابر دیگران  ومحیط ،براساس ارزش های اخلاقی انجام دهند. 

12 -برخی از راهکارهای اصلاح اخلاق شهروندی جامعه ایران رابنویسید.

1-گسترش آموزش های اخالقی  اسالمی وتربیتی درخانواده ونظام آموزشی ورسانه ها

۲-ارزش های اخلاقی درتمام مناسبات فردی  وگروهی حاکم شود.

۳ -ترویج ونهادینه سازی اخالق توسط همه نهادهای اجتماعی

۴ -درطراحی  واجرای همه گونه برنامه ریزی از اخلاق استفاده شود.

۵ -باتوجه به محیط پرشتاب جامعه شهروندان  درصبر،خودشناسی،مدارا،نوع دوستی،مسئولیت پذیری اجتماعی توانمند شوند. 

۱۳ –فضای مجازی چه فرصت هایی را همراه داشته است؟

گسترش وسرعت اطلاعات ،تقویت  مناسبات اجتماعی،رشد اقتصادی 

۱۴ –برخی از تهدیدهای فضای مجازی وبی اخالقی های مربوط به آن رابنویسید.

پنهان سازی هویت  واقعی وسوء استفاده ازهویت مجازی

ورودبه حریم شخصی افراد

هرزه نگاری

عدم رعایت مالکیت  معنوی،نشر دروغ وتهمت،…

15-پیامدهای اخالقی آیه 90 سوره نور در زندگی مجازی راتبیین کنید.

ترجمه آیه: آنان که دوست میدارند  که در میان اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد آنها را در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد  بود و خدا )فتنهگری و دروغشان را( میداند و شما نمیدانید. کسانی که با توسل به فضای مجازی  دست به انتشار منکرات می زنند دردنیا وآخرت دچار عذاب دردناکی خواهندشد.

۱۶-اعتماد متقابل مردم ودولت چگونه تقویت می شود؟

شفاف سازی فعالیت های حاکمیت وارایه توضیح  مسوالن برای عملکرد خود همراه با مستندات واقعی وپرهیز از دروغ گویی وفریب کاری ازیک سو، و  مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی وسیاسی و دنبال کردن مطالبات خوداز مسوالن واجرای  قوانین وفرامین نظام سیاسی ازسوی دیگر 

۱۷ –اعتماد ملی را ازمنظر فرهنگی بررسی کنید ونقش صداقت وراستگویی درآن راتبیین کنید.

اعتماد ملی یا سرمایه اجتماعی در دوسطح می تواند وجود داشته باشد درسطح خرد، اعتماد مردم  به یکدیگر و درسطح کلان اعتماد بین نهادهای اجتماعی به خصوص بین نهاد خانواده ونهاد  سیاست، درهردو سطح از نسبت به عملکردها واهداف شفاف صحبت نشود واز فریب ودروغ استفاده  شود اعتماد به تدریج کاهش می یابد و با کاهش اعتمادملی ،جامعه دچار بحران انسجام فرهنگی  می شود وتعلق وتعهد اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر ازبین می رود

تهیه کننده سوالات متن درس دوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی 

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تحلیل فرهنگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.