در این نوشته با سوالات متن درس 2 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 2 مطالعات سوم

1 -دو مورد از تغییرات بدنتان از زمان تولّد تاکنون را نام ببرید؟
وزن ما بیشتر و قدمان بلند تر شده است.
2 -وقتی متولّد شدید، به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟

فقط شیر مادر
3 -در دوران نوزادی برای این که نیاز شما برطرف شود ، چه می کردید؟
با گریه کردن دیگران را متوجه نیازمان می کردیم.
4 -آیا بازی های امروزی شما با دو یا سه سالگی تان فرق دارد؟
بله بازی هایمان بیش تر فکری شده است.
5 -آیا تغییراتی در نیاز های شما به وجود آمده است ؟

بله ، همراه با رشدمان در نوع بازی ها و غذایمان تغییر ایجاد شده است و چیز های مختلف تیش تری نیاز د اریم. 
6 -کارهایتان را را از چه کسانی یاد گرفته اید ؟

پدر،مادر، بزرگ ترها و معلّم
7 -آیا می توانید بگویی وقتی که دو یا سه ساله بودید ، چه کارهایی را نمی توانستید انجام دهید ؟
کارهایی که نیاز به مهارت زیاد داشتند ، مثل باز و بسته کردن در اتاق ، زیب لباس ، کفش پوشیدن ، نوشتن و …