سوالات متن درس ۲ هدیه چهارم


haladars مرداد 25, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ۲ هدیه چهارم

در این نوشته با سوالات متن درس 2 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 2 هدیه چهارم

سری اول سوالات متن درس 2 هدیه چهارم

1 : حضرت موسی که بود ؟

پاسخ : یکی از پیامبران خدا بود که خدا او را برای مبارزه با فرعون و هدایت قوم بنی اسرائیل در مصر فرستاد.

2: آسیه که بود وچه درسی به زنان و مردان عالم آموخت؟

پاسخ : آسیه زنی نیکوکار و همسر فرعون بود که به حضرت موسی ایمان آورد و درس ایستادگی در برابر ظلم وستم و شجاعت و نترسیدن از مبارزه با ستمکاران را به زنان و مردان عالم آموخت.

3 : کدام قسمت های درس به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند؟

پاسخ : قسمتی که کودک از رود نیل به دست آسیه همسر فرعون نجات می یابد و مادرش دایه ی او می شود.

4 : آسیه در مقابل تهدید فرعون چه کرد؟

پاسخ : درایمان خود استوار ماند و تا آخرین لحظه در مقابل ظلم وستم او ایستادگی کرد و با شجاعت از دنیا رفت.

5: خداوند در قرآن آسیه را چگونه معرفی می کند؟

پاسخ : بانویی نیکو کار که الگوی مؤمنان است.

6 : باتوجه به درس کودکی بر آب مطالب مرتبط ستون (الف) را به ستون (ب) وصل کنید.

پاسخ:

image 208

7 : اولین کسی که به حضرت موسی (ع) ایمان آورد که بود؟

پاسخ : آسیه

8 : حضرت موسی در کدام کشور زندگی می کرد؟

پاسخ : مصر

9 : با خواست خدا دایه ی حضرت موسی (ع) چه کسی شد؟

پاسخ : مادرش

10 : پادشاه زمان حضرت موسی (ع) چه نام داشت ؟

پاسخ : فرعون

سری دوم سوالات متن درس 2 هدیه چهارم

سوال 1)حضرت موسی که بود؟

جواب)یکی ازپیامبران خدا بود که خدا اوراربرای مبارزه با فرعون وهدایت قوم بنی اسرائیل درمصر فرستاد.

سوال2)آسیه که بود وچه درسی به زنان ومردان عالم آموخت؟

جواب)آسیه زنی نیکوکاروهمسرفرعون بودکه به حضرت موسی ایمان آورد ودرس ایستادگی دربرابرظلم وستم
وشجاعت ونهراسیدن ازمبارزه باستمکاران رابه زنان ومردان عالم آموخت.

سوال3)کدام قسمت های درس به پشتیبانی خداازانسان های خوب اشاره می کند؟

جواب)قسمتی که کودک از رودنیل به دست آسیه همسرفرعون نجات می یابدومادرش دایه ی اومی شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه