در این نوشته با سوالات متن درس 2 پیام نهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 2 پیام نهم

1-چه موقع شناخت ما منجر به عمل به یک مطلب خواهد شد ؟

باید شناخت ما به مرحله ی ایمان برسد

2-مشــوّق ومــحرّک ما برای رفتن به سمت عمل چیست؟

ایمان

3-ایمان چیست؟

ایمان، اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع یا حقیقت است، باوری که شوق عمل به آن حقیقت را در انسان ایجاد میکند. پس اگر کسی به دانسته های خویش ایمان داشته باشد، عمل به آنها نیز به همراه آن خواهد آمد.

4-امام علی(ع) درباره ایمان وعمل چه می فرمایند؟

ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند

5-آثار ایمان رانام ببرید

1-آرامش

2-رهایی از سردرگمی وبی هدفی

6-مهمترین دلیل آرامش روحی انسان با ایمان چیست؟

خداوند دل و جان آدمی را به گونهای آفریده که جز با یاد و نام او، آرام نمیگیرد

7-آیه داده شده را ترجمه کنید

سوالات متن درس 2 پیام نهم
سوالات متن درس 2 پیام نهم

این آیه درباره کدامیک از آثار ایمان است؟ آرامش

8-چه کسانی در زندگی خود احساس پوچی و بیهودگی میکنند؟

کسی که در زندگی خود، هدف والا و ارزشمندی نداشته باشد، احساس بیهودگی میکند؛ زیرا داشتن هدف به زندگی انسان معنا میبخشد.
هدف زندگی انسانهای مؤمن، برخاسته از اعتقاد به خداست.

9-چرا انسان های مومن هیچ گاه احساس پوچی نمی کنند؟

زیرا میدانند که خدا از خلق کردن آنان هدفی داشته و در این جهان، به حال خود رها نشدهاند

10-هدف انسان های بی ایمان در زندگی چیست؟

رسیدن به پول و مقام و شهرت -پرداختن به لذتهای زودگذر دنیا و شهوات -فخرفروشی با ثروت و …

11-این آیه با کدام یک از راههای دستیابی وتقویت ایمان ارتباط دارد؟

سوالات متن درس 2 پیام نهم
سوالات متن درس 2 پیام نهم

یادوذکر خداوند

12-راههای دستیابی و تقویت ایمان به خدا را نام ببرید.

1ــ یاد و ذکر خداوند

٢ــ انجام کارهای نیک و دوری از گناهان

٣ــ الگو قرار دادن انسان های مؤمن

13-میان ایمان وعمل نیک رابطه دوسویه برقرار است یعنی هرکدام دیگری را تقویت می کند

14-بنظر امام صادق (ع) چه چیزی ایمان را در دل پایدار می کند؟

دوری از گناهان

15-امام صادق(ع) درباره ی آثار ایمان برگناه چه می فرمایند؟

آنچه ایمان را در دل پایدار میکند، دوری از گناهان است

16-خداوند در قرآن چگونه انسانهای مومن را معرفی می کند؟ سه مورد کافی است

نمازشان را با خشوع و فروتنی در برابر خداوند بهجا میآورند.

از کارهای لغو و بیفایده دوری میکنند.

زکات مالشان را میپردازند.

دامان خود را از آلوده شدن به گناه و بیعفتی حفظ میکنند…،

امانتدارند و به عهد خود وفا میکنند.

بر انجام به موقع نمازشان مراقبت میکنند.

خودت را امتحان کن اینان وارث بهشتاند و در آن جاودانه خواهند ماند… .

برچسب شده در: