سوالات متن درس ۲۰ مطالعات پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۰ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۰ مطالعات پنجم

۱-ترکان چگونه مردمی بودند؟

مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی میکردند، آنها به صورت قبیله ای زندگی می کردند و کار اصلی شان دامداری بود.

۲-سه حکومت ترک را در ایران نام ببرید؟

غَزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان

۳-مشهورترین فرمانروای غزنوی چه کسی بود؟

سلطان محمود غزنوی

۴-مهمترین کار سلطان محمود غزنوی چه بود؟

مهمترین کار او لشگر کشی به هند بود – او در آن جا بت خانه ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد و بعد به ایران بازگشت.

۵-پس از سلطان محمود غزنوی چه کسی به حکومت رسید؟

پسرش: سلطان مسعود

۶-در زمان کدام پادشاه سلجوقی، قلمرو سلجوقیان از شرق تانزدیک چین و از غرب تا دریای مدیترانه گسترش یافت؟

سلطان ملک شاه سلجوقی

۷-پایتخت سلطاه ملکشاه سلجوقی چه شهری بود؟

اصفهان

۸-یکی از وزیران مشهور سلجوقیان ……….. بود.

خواجه نظام الملک توسی

۹-در کدام دوره زبان و ادبیات فارسی موردتوجه قرار گرفت؟

در دوره ی حکومت های ترک مخصوصا سلجوقیان

۱۰-مدارس نظامیه در چه دوره ای و به دستورچه کسی ساخته شدند؟

در دوره ی سلجوقیان و به دستوخواجه نظام الملک توسی

۱۱-حکومت خوارزمشاهیان چگونه تشکیل شد؟

پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی بین جانشینانش اختلاف افتاد و حکومت سلجوقی ضعیف شد و سرانجام یکی از فرمانروایان منطقه خوارزم آخرین سلطان سلجوقی را شکست داده و حکومت خوارزمشاهیان را تشکیل داد.

۱۲-مهمترین سلطان خوارزمشاهیان چه نام داشت و در زمان اوچه اتفاقی افتاد؟

سلطان محمد خوارزمشاه نام داشت که در زمان او قلمروز ایران از شرق گسترش پیدا کرده و درنتیجه با مغول ها همسایه شد.

۱۳-حکومت خوارزمشاهیان چگونه از بین رفت؟

با حمله ی مغوله ها به ایران

۱۴-فردوسی در چه دوره ای زندگی میکرد و اثر معروف اوچه نام دارد؟

در دوره سلجوقیان و شاهنامه اثر او است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه