سوالات متن درس ۲۱ مطالعات ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۱ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۱ مطالعات ششم

۱-در چهار قرن پیش اروپائیان از چه طریقی و کدام محصولات را از مسلمانان خریداری می کردند؟

از طریق دریای مدیترانه و شمال آفریقا، محصولاتی نظیر شکر، قهوه، کاغذ، قطب نما، داروی گیاهی و ادویه را از مسلمانان خریداری می کردند.

۲-علوم و فنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال یافت؟

در حدود چهار قرن پیش در رفت و آمدهای تجاری، علوم و فنون مسلمانان مورد توجّه اروپاییان قرار گرفت. آن ها کتاب های پزشکی جهان اسلام و بسیاری کتاب های دیگر علوم اسلامی را به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این علوم استفاده کنند.

۳-دو نمونه از اختراعات دوره ی تحوّلات علمی و هنری در اروپا را نام برده و مخترعان آن ها را ذکر کنید.

دستگاه چاپ به وسیله گوتنبرگ و تلسکوپ به وسیله گالیله اختراع شد.

۴-دو علم جغرافیا و ستاره شناسی (نجوم) چه کمکی به اروپاییان نمود؟

این دو علم به شناخت سرزمین ها و راههای دریایی و تجارت کمک کرد.

۵-اروپائیان با استفاده از کدام پیشرفت های مسلمانان در علوم و فنون توانتسند کشتی های محکم تر ساخته و در دریانوردی مهارت پیدا کنند؟

در آن زمان اروپائیان با استفاده از نقشه هایی که جغرافی دانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند، قطب نما و شیوه های کشتی سازی آن ها ، به این پیشرفت ها دست یافتند.

۶-اروپائیان با پیشرفت در دریانوردی و کشتی سازی به چه فکری افتادند؟

به فکر افتادند که سرزمین های جدیدی را کشف کنند.

۷-مردم کدام کشورهای اروپایی پیشگامان کشف سرزمین های جدید بودند و در این زمینه چه کارهایی انجام دادند؟

پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند و توانستند در طی سال ها با کشتی هی متعدّد قارّه ی آفریقا را دور بزنند، بهش شرق آسیا بروند و بعد قارّه های آمریکا را نیز کشف کنند.

۸-پس از کشف سرزمین های جدید به وسیله ی دریانوردان اروپایی، چه اتفاقاتی در این سرزمین های رخ می داد؟

با کشف این سرزمین ها راه برای هجوم دولت های قدرتمند اروپایی باز می شد و آن ها این سرزمین ها را میان خود تقسیم می کردند ، ساکنان بومی آن هار می کشتند یا به صورت برده در می آوردند و منابع و ثروت های آن ها را غارت می کردند.

۹-استعمار چیست؟

کلمه استعمار به معنی آباد کردن است. اما اگر کشوری به بهانه ی آباد کردن در کشورهای دیگر دخالت و نفوذ کند تا منابع و ثروت آن کشور را غارت کند، به آن استعمار می گویند.

۱۰-به چه کشورهایی مستعمره می گویند؟

به سرزمین هایی که استقلال سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند، مستعمره می گویند.

۱۱-دو راه نفوذ استعمار گران در کشورهای دیگر را توضیح دهید.

آن ها گاهی به سرزمین های دیگر حمله نظامی کرده و آن ها را اشغال کرده و منابع این کشورها را غارت کرده اند گاهی نیز سعی کرده اند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آن ها برقرار کنند که به نفع خودشان باشد.

۱۲-حدود چهار قرن پیش ……………………. مسلمانان گسترش یافته بود.

تجارت (داد و ستد)

۱۳-رونق …………… موجب رشد شهرها و شهرنشینی در اروپا شد و شکل زندگی آن ها را تغییر داد.

تجارت

۱۴-علومی که در دوره ی تحوّلات علمی بسیار مورد علاقه اورپاییان قرار گرفت ………………. و …………………… بود.

جغرافیا – ستاره شناسی (نجوم)

۱۵-هدف اصلی استعمار گران ………………… کشورهای دیگر است .

غارت منابع

۱۶-آن چه دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد …………………. بود.

انقلاب اسلامی

۱۷-بیش تر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در دوره ی حکومت های ……………….. و …………… بوده است.

قاجاریه – پهلوی

۱۸-حدود چهار قرن پیش، ……………. میان اروپاییان و مسلمانان گسترش یافته بود.

تجارت و داد و ستد

۱۹-اروپاییان کتابهای …………. جهان اسلام و بسیاری از کتاب – های دیگر ……………. را به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این علوم استعاده کنند.

پزشکی – علوم اسلامی

۲۰-تجارت موجب شد …………… اروپاییان بیشتر شود.

ثروت

۲۱-اختراع دستگاه چاپ به وسیله ی ………. و تلسکوپ به وسیله ی ……….. نمونه هایی از اختراعات اروپاییان است.

گوتنبرگ – گالیله

۲۲-کلمه ی استعمار به معنی ……… است.

آباد کردن

۲۳-دو علم ……….. و ……………. به شناخت سرزمین ها و راه های دریایی و تجارت به اروپاییان کمک کرد.

جغرافیا – ستاره شناسی و نجوم

۲۴-در کشف سرزمین های جدید اروپاییانی مانند …………. و …………… پیشگام بودند.

پرتغالی ها – اسپانیایی ها

۲۵-هدف اصلی استعمارگران …………. کشورهای دیگر است.

غارت منابع

۲۶-بیشتر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در دوره ی حکومت -های …………… و ………….. بوده است.

قاجاریه – پهلوی

۲۷-چه عواملی موجب قدرتمندی اروپاییان شد؟ نام ببرید.

۱) علوم و فنون از جهان اسلام به اروپا انتقال یافت.

۲) تجارت و بازرگانی در اروپا رونق یافت.

۳) اروپاییان در علم و هنر پیشرفت کردند.

۴) اروپاییان با اکتشاف جغرافیایی استعمارگری را آغاز کردند.

۲۸-در چهار قرن پیش اروپاییان از چه طریقی و کدام محصولات را از مسلمانان خریداری می کردند؟

از طریق دریای مدیترانه و شمال آفریقا، محصولاتی مثل شکر، قهوه، کاغذ، قطب نما، داروی گیاهی و ادویه را از مسلمانان خریداری می کردند.

۲۹-علوم و فنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال یافت؟

علوم و فنون مسلمانان در حدود چهار قرن پیش مورد توجه اروپاییان قرار گرفت. آنها کتاب های پزشکی جهان اسلام و بسیاری کتاب های دیگر علوم اسلامی را به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این علوم استفاده کنند.

۳۰-دو نمونه از اختراعات دوره ی تحوّلات علمی و هنری در اروپا را نام ببرید و نام مخترعان را ذکر کنید.

۱- اختراع دستگاه چاپ به وسیلهی گوتنبرگ

۲- اختراع تلسکوپ به وسیله ی گالیله

۳۱-دو علم جغرافیا و ستاره شناسی (نجوم) چه کمکی به اروپاییان نمود؟

به شناخت سرزمین ها و راه های دریایی و تجارت به اروپاییان کمک میکرد.

۳۲-اروپاییان چگونه توانستند کشتی های محکمتر ساخته و در دریانوردی مهارت پیدا کنند؟

آنها از نقشه هایی که جغرافیدانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند، قطب نما و شیوه های کشتیسازی آنها را استفاده کردند و توانستند کشتی های محکمتر و پر سرعتتری بسازند و در دریانوردی مهارت پیدا کنند.

۳۳-اروپاییان با پیشرفت در کشتی سازی و مهارت در دریانوردی به چه فکری افتادند؟

به فکر افتادند که سرزمینهای جدیدی را کشف کنند.

۳۴-کدام کشورهای اروپایی پیشگام کشف سرزمین های جدید بودند و در این زمینه چه کردند؟

پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند و توانستند در طیّ سال ها با کشتی های متعدد، قارّهی آفریقا را دور بزنند. به شرق آسیا بروند و بعد قاره ی آمریکا را نیز کشف کنند.

۳۵-پس از کشف سرزمین های جدید به وسیله ی دریانوردان اروپایی، چه اتفاقاتی در این سرزمین ها رُخ میداد؟

با کشف این سرزمین ها راه برای هجوم دولت های قدرتمند اروپایی باز میشد و آنها این سرزمین ها را میان خود تقسیم میکردند، ساکنان بومی آنها را میکشتند یا به صورت برده در میآوردند و منابع و ثروت های آنها را غارت میکردند. بدین ترتیب استعمارگری آغاز شد.

۳۶-اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

۱) استعمار

۲) استعمارگر

۳) مستعمره

۱) کلمه ی استعمار به معنی آباد کردن است.

۲) اگر کشوری به بهانهی آباد کردن در کشورهای دیگر دخالت و نفوذ کند، به آن کشور استعمارگر میگویند.

۳) به سرزمین هایی که استقلال سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند، مستعمره میگویند.

۳۷-دو راه نفوذ استعمارگران در کشورهای دیگر را توضیح دهید.

استعمارگران گاهی به سرزمین های دیگر حملهی نظامی کرده و آن را اشغال کرده و منابع این کشورها را غارت کردهاند.
گاهی نیز سعی کردهاند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آنها برقرار کنند که به نفع خودشان باشد و به عبارت دیگر در آن کشورها نفوذ کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

4 دیدگاه ها

 • ناشناس

  جوابش طولانی هست

 • ناشناس

  خیلی خوبه فقط لطف کنید کمی سوالات را زیاد تر کنید ممنون ازتون ????????????????

 • ستاره

  خوبه

 • ناشناس

  سوالات خیلی زیاده