در این نوشته با سوالات متن درس سوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم.

جزوه پرسش و پاسخ درس چگونگی تحلیل فرهنگی از فصل مفاهیم و کلیات کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم

1 -مطالعات فرهنگی به چه معنا است ؟

پاسخ: مجموعه بررسی های انتقادی درباره فرهنگ عمومی ، مسائل روزمره زندگی ، وضعیت فرهنگی جهان های اجتماعی 

۲ -هدف مطالعات فرهنگی چیست؟

پاسخ: شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ افراد و جهان های اجتماعی ،تا زندگی روزمره انسانی تر شود. 

۳ -مطالعات فرهنگی شامل چه موضوعاتی می شود؟

پاسخ: ۱ -تعامل، تأثیر و نفوذ رسانه های جمعی در نهادهای اجتماعی

۲ -شناسایی تنوع فرهنگی جهان

۳- تعامل خرده فرهنگ ها و تعامل فرهنگی در سطح بین الملل

۴ -گسترش مهاجرت درسطح روستاها شهرها و خارج از کشور

۵- اختلافات فرهنگی

۶- کشف روابط فرهنگی با پدیده های نژاد ،جنسیت، طبقات اجتماعی، زبان، مذهب، حاکمیت و قدرت 

۴ -چه رشته های دانشگاهی در حوزه فرهنگ و موضوعات فرهنگی در سطح کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای کشور وجود دارد؟

پاسخ: رشته مطالعات فرهنگی ،جامعه شناسی فرهنگی، مطالعات زنان ،زنان و توسعه و…. 

۵ -منظور از سواد فرهنگی چیست؟

پاسخ: مجموعه ای از شناخت ها و توانایی های اساسی افراد برای درک عناصر مسایل هویت و تحلیل فرهنگی و چگونگی برقراری ارتباط با دیگران 

۶ -سواد فرهنگی چه اثرات و پیامدهای در سطح جامعه دارد؟

پاسخ: ۱ -توانایی شناخت سطوح مختلف فرهنگ (یعنی عقاید ارزش ها که لایه عمیق هستند و هنجار ها و نمادها که لایه سطحی فرهنگ هستند)

۲ -کمک به رفتار اجتماعی مناسب در موقعیت های مختلف جامعه

۳ -توان نقد و تحلیل پدیده های فرهنگی مانند فیلم، کتاب و سایر پدیده های فرهنگی

۴ -تعامل سازنده و مفید اجتماعی فرهنگی 

۷ -منظور از رویکرد فرهنگی چیست؟

پاسخ: نگریستن به همه پدیده ها از منظر )دیدگاه(فرهنگ، تجزیه و تحلیل پدیده ها با معیار فرهنگ و شاخص های فرهنگی

۸ -چگونه رویکرد فرهنگی به پیشرفت و تعالی جامعه می انجامد؟

پاسخ :اخلاق ،ادب، علم، قانونگرایی و عدالت شاخص های مهم فرهنگی هستند که به واسطه آنها جامعه به تعالی و پیشرفت می رسد. 

9 –چگونه ممکن است جامعه دچار سیر قهقرایی شود؟

پاسخ: بی نظمی ،قانونگریزی، فردگرایی ،دروغگویی، خودخواهی )همانند فرعون رفتار کردن وفقط رفتارخود راصحیح دانستن(،منفعت گرایی در جامعه به صورت ارزش درآمده باشند. 

10 -فروش محصولات خارجی چه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی از خود به جای میگذارد؟

پاسخ:  گاهی شیوه استفاده از وسایل و محصولات تولیدی جدید ،می تواند بازتاب های فرهنگی و اجتماعی داشته باشد مثال بارز آن فناوری های ارتباطی می باشد. 

11 -چرا در اکثر کشورها مصرف کالا های داخلی حتی با کیفیت پایین تر بر مصرف کلاهای خارجی ترجیح دارند؟

پاسخ: به دلایل اقتصادی و دلایل فرهنگی اجتماعی، در بعد اقتصادی : به علت کمک به تولید و کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی و در بعد اجتماعی و فرهنگی: بومی سازی تولیدات است. 

12 -چرا فرهنگ ها در سطح جهانی با یکدیگر متفاوت هستند؟

پاسخ: زیرا جوامع مختلف در باورها ، ارزش های انسانی ،عمل و هنجار دارای ویژگی ها و تفاوتهایی هستند. 

همچنین ببینید:سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم

۱۳ -باورها و ارزش ها با عمل چه ارتباطی می توانند داشته باشند؟ در این خصوص مثال بزنید؟

پاسخ: هرچقدر باورها و ارزشها عالی تر باشند و به صورت عملی در بیایند موفقیتهای بزرگتری به وجود می آیند. نمونه بارز آن فعالیت های آزادی بخش نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی بود. زمانی که پنجره کوچک سلول هم باز می شود من روشنایی وامید را میبینم ولی زندانبانم تاریکی و ناامیدی را میبیند. 

14-رشته تحلیل فرهنگی چیست؟

پاسخ: حوزه میان رشته ای که کنش های اجتماعی و پدیده های فرهنگی را تبیین، تفسیر و بررسی میکند. 

۱۵ -برای تحلیل فرهنگی دقیق به چه مهارت هایی نیاز است؟

پاسخ :۱ -مهارت شناسایی نمادهای فرهنگی و تفسیر آن ها

۲ -توانایی ذهنی در رویارویی با مشکالت و چالش های مادی و معنوی زندگی 

16 -هدف تحلیل فرهنگی چیست؟

پاسخ :۱-شناخت مفاهیم و پدیده های فرهنگی

۲ -نگاه به زندگی روزمره از منظر فرهنگی

۳ -تشخیص مسائل فرهنگی و چاره اندیشی برای آنها و مسئولیت پذیری

17 -مفاهیم مطالعه فرهنگ با مطالعات فرهنگی و تحلیل فرهنگی چه تفاوت هایی دارد؟

پاسخ: مطالعه فرهنگ ،توصیف و تبیین ویژگی های فرهنگ است. مطالعات فرهنگی بررسی تحلیل و نقد فرآیند پدیده های فرهنگی به صورت عام است. ولی تحلیل فرهنگی سنت علمی است که از پدیده های اجتماعی  فهم فرهنگی به جای میگذارد.

 علل وجودی پدیده ها را با رویکرد فرهنگی تحلیل میکند.) به عبارت ساده تر مطالعه فرهنگ صرفا توصیف است ولی مطالعات فرهنگی فرآیند فرهنگ را بررسی میکند و تحلیل فرهنگی سعی میکند که با رویکرد فرهنگی پدیدهها را مورد تحلیل و مقایسه و بررسی قرار دهد.( 

18-چرا گردشگران خارجی تمایل بیشتری به بازدید از موزه ها و آثار باستانی ایران دارند؟

پاسخ:  علت تنوع ویژگی های فرهنگی جامعه ایران که خارجی ها نسبت به آن عالقمند هستند. 

19 -چگونه می توان از ظرفیت عالقهمندی گردشگران خارجی به موزه های ایران برای رشد اقتصادی کشور از آن استفاده کرد ؟

پاسخ: با معرفی و تبلیغات فضای فرهنگی کشور و رونق فعالیت های موزه ها و نگهداری بهتر آثار باستانی

تهیه کننده سوالات متن درس سوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی 

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تحلیل فرهنگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.