در این نوشته با سوالات متن درس سوم فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم.

جزوه پرسش و پاسخ درس فرهنگ ما ایرانیان از فصل فرهنگ ما ایرانیان کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم

1 -مفهوم هویت فرهنگی راتوضیح دهید؟

مجموعه ای ازویژگی های اساسی وبنیادین )عقاید وارزش ها  وباورها( که درطول تاریخ شکل گرفته ومردم جامعه به آن تعلق دارند وخود راباآن می شناسند  وشامل فرهنگ محسوس وغیرمحسوس می شود.)وجوه تمایز بخش عقیدتی،ارزشی وآرمانی افراد  جامعه)

۲ –هویت فرهنگی شامل کدام لایه ها وسطح می شود؟

لایه های عمیق)عقاید وارزش ها وآرمان ها)

لایه های سطحی) نمادها وعلایم)

فرهنگ محسوس)آثارمادی تمدن مانند بناهای تاریخی وهنرهای  دستی و…

( فرهنگ غیرمحسوس)باورها،پیام ها،عقاید و…( 

۳ -عناصرمحوری هویت فرهنگی ایرانیان چیست؟

۱-توحید ومعنویت گرایی واهمیت دین در زندگی

۲- محبت واحترام وعلاقه داشتن به پیامبر واهل بیت (ع)

۳-نوع دوستی،زندگی مهربانانه با دیگران  ورعایت ارزش های انسانی

 ۴ -وحدت گرایی وسازگاری وهمکاری همه اقوام ایرانی بایکدیگر جهت  تمامیت ارضی وپیشرفت کشور

۵ -برخورداری از ذوق ادبی وهنری بالا جهت اتصال وارتباط همه  اقوام ایرانی

۶ -خانواده دوستی وپاکدامنی زنان وحمایت از نهاد خانواده وسنت های خانوادگی

۷– سازگاری واحترام به طبیعت )آب،خاک،هوا،درخت وحیوانات( که نشانه های الهی ونعمت خداوندی  هستند.

9 -جوانمردی ،فتوت، روحیه پهلوانی ودفاع از مظلومان

10 -آرمان خواهی واقع بینانه در  زمینه های عدالت خواهی،آزادی خواهی،ظلم ستیزی،مبارزه با فساد وتبعیض)علاقه به تشکیل  حکومت عدل حضرت مهدی دراین راستاست.)

۴ –نمونه هایی از حرکت های فرهنگی در خصوص وحدت جهان اسلام و معنویت گرایی بنویسید.

برگزاری  مسابقات بین المللی قرآن کریم که موجب همگرایی مسلمانان سراسر جهان می شود.

۵ –نمونه هایی از آثار هنری ایرانیان را بیان کنید

معماری های تخت جمشید،بادگیرهای  یزد،مسجدجامع اصفهان،بازار وکیل شیراز،ارگ تبریز،چغازنبیل،گنبد سلطانیه،هنرهای  دستی،ادبیات،هنرهای تجسمی 

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

۶ –نمونه های از سازگاری ایرانیان با محی زیست بنویسید

ابداع شیوه های خالقانه تامین آب

مانند  حفر قنات،سدسازی،احداث بندها ونهرها،به کارگیری راه وروش درست زندگی درمناطق  کویری،کوهستانی وجنگلی )معماری وپوشش وتغذیه مناسب با این مناطق( 

۷ –روحیه جوانمردی جهان پهلوان تختی را در مسابقات جهانی کشتی به اختصار بنویسید.

دراین  مسابقات چون مرحوم تختی از ناراحتی یک پای حریف خود اطلاع داشت درسرتاسر مسابقات هیچ  فنی را از ناحیه آن پا برحریف خود اجرا نکردند واز نقطه ضعف ایشان سوء استفاده نکردند.

8 –چرا با وجود پیشینه فرهنگی مثبت درحوزه محی زیست،امروزه اخلاق زیست محیطی وفرهنگ  حفاظت از محی زیست درجامعه ما ضعیف شده است؟ برای حل این مسئله فرهنگی واجتماعی چه راه  حلی پیشنهاد می کند؟

رشد فردگرایی وخودمحوری وبی توجهی به عواقب اجتماعی فعالیت های  فردی

آموزش وتربیت اخلاق شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی توسط نهادهای  خانواده،آموزش ورسانه ها 

9 –بعضی از صفات منفی وناپسند فرهنگ ایرانی که برخی از ایران شناسان به اشاره کرده اند وسعی  دربزرگ نمایی آنها داشته اند را نام ببرید

ضعف فرهنگ کارگروهی،عدم انتقادپذیری،احساساتی  بودن،بیگانه هراسی،تملق ودو رویی،دروغ گویی،مصرف گرایی،خودخواهی،خودمداری وفردگرایی

۱0 –رمز تداوم وپیوستگی فرهنگی ایران چیست؟

اصالت ارزش های فرهنگی وخودباوری است  که علی رغم حملات شدید سایراقوام وتندبادهای فراوان سیاسی ،اجتماعی واقتصادی درطول تاریخ  چندهزارساله خوداستمرارداشته است. 

۱۱ –چرابرخی ازمستشرقان غربی و نویسندگان داخلی ویژگی های فرهنگی ما ایرانیان را سیاه  ومنفی معرفی می کنند؟ پیامدهای این سیاه نمایی چیست؟

به دنبال کاهش اصالت ارزش های  فرهنگی ما و جلوگیری از خودباوری فرهنگی هستند تا نتوانیم از هویت فرهنگی مستقلی  برخوردارباشیم.

موجب کاهش تعلق اجتماعی)افتخار به میهن( وکاهش تعهداجتماعی)مسئولیت  پذیری وانجام عملی مفید درراه پیشرفت میهن( می شود. 

۱۲ –آیا ملتی که سابقه فرهنگی چندهزارساله دارد،می تواند فاقد ویژگی های مثبت وارزشمند  فرهنگی باشد؟

خیر ملتی که فاقد ارزش های اصیل ومثبت باشد نمی تواند چندهزارسال بقا وتداوم  داشته باشد

تهیه کننده سوالات متن درس سوم فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی 

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تحلیل فرهنگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.