سوالات متن درس سوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس سوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم.

جزوه پرسش و پاسخ درس ما و دگرگونی فرهنگی از فصل مسائل فرهنگی ایرانیان کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم

۱ –پدیده های نوظهوری که در زندگی ما خودنمایی می کنند ونشان دهنده تغییرات درالیه های بیرونی ودرونی فرهنگ هستند را بنویسید.

فناوری های نوین ارتباطی ،سبک جدید زندگی،روش های  نوین برگزاری مراسم جشن ها یا عزاداری ها،مکاتب فکری ومعنوی ،تحوالت هویتی وقومی

۲ –تغییرات درلایه های بیرونی ودرونی فرهنگ چه رابطه ای بایکدیگر دارند؟

تغییر درسطح عمیق  فرهنگ می تواند به تحول درلایه های بیرونی فرهنگ منتهی شود وتحول درلایه های بیرونی،زمینه  تغییر درلایه های درونی رافراهم می آورد. 

۳ –تغییرات ودگرگونی های اجتماعی چند دسته اند؟

۱ -تغییرات درلایه های سطحی ومشهود فرهنگ  مانند تغییرات درنمادها،هنجارها،مقررات اجتماعی

۲ -تغییرات درلایه های عمیق ومعانی اساسی فرهنگ مانند تغییرات در ارزش ها،آرمان ها  

۴ –آیا تغییرات وتحولات فرهنگی امرطبیعی وجهان  شمول است؟

بله فرهنگ درعین حال که ازجهاتی  دارای ثبات ،تداوم وپیوستگی است،ازجهاتی تغییرات اجتماعی به صورت طبیعی یک واقعیت  اجتماعی است. 

۵ -آیه ۰۰ سوره رعدان اهلل الیغیرمابقوم حتی یغیروا مابانفسهمدرخصوص ما ودگرگونی های فرهنگی  چه پیام هایی دارد؟

خدا حال قومى را تغییر نمیدهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. تاخود مردم  نخواهند فرهنگ شان تغییر نخواهدکرد.

۶ –دربرابر دگرگونی های فرهنگی ،انسان ها چه واکنش هایی ازخود نشان می دهند؟

معمولا افراد تغییرات  درلایه های سطحی را به راحتی وسریع می پذیرند ولی دربرابر دگرگونی های عمیق سه نوع واکنش  ازخود نشان می دهند .

۱ -عدم پذیرش : دراین حالت افراد نیازها وشرایط جدید محیطی را نا دیده  می گیرند وبرفرهنگ ناکارآمد گذشته خود پافشاری می کنند.حتی از فناوری های جدید استفاده  نمی کنند.

۲ -پذیرش کامل :دراین حالت افرادی بی چون وچرا وبه صورت کامل دگرگونی های  فرهنگی را میپذیرند وازاندیشه های جدید به صورت افراطی پیروی می کنند وبه آسانی فرهنگ  قبلی خود را کنار می گذارند.)این حالت بیشتر درتهاجم فرهنگی روی می دهد.(

۳-پذیرش وتعامل  آگاهانه : دراین حالت افراد جامعه ضمن اعتقاد به حفظ ارزش های فرهنگ خود با سایر فرهنگ ها  هوشمندانه برخورد می کنند وسعی می کنند به پالایش دیگر فرهنگ ها بپردازندواز تجربیات  ویافته های آنان برای ارتقا وپویایی فرهنگ خویش استفاده کنندو معتقدند فرهنگ محصول تالش جمعی همه انسان هاست. 

۷ –چه عللی موجب عدم پذیرش دگرگونی های فرهنگی ومقاومت غیرعقالنی دربرابر تغییرات می شود؟

عدم درک ضرورت تغییروچگونگی آن،تبعیت ازآداب ورسوم غلط وناکارآمد،عادت به وضع موجود  وترس ازتغییروازدست دادن شرایط وامکانات فعلی 

8 –علت پذیرش بی چون وچرا وتبعیت کامل ازفرهنگ دیگران چیست؟

ضعف هویت ،خودباختگی  وازخودبیگانگی فرهنگی  

9 –واکنش پذیرش کامل دیگر فرهنگ ها چه زمانی وتوس چه افرادی درجامعه ایران به وجود آمد؟

درقرن  نوزدهم وازسوی برخی از منورالفکرها وروشنفکران ایرانی تبلیغ وترویج می شد.

10 –تعامل آگاهانه با دیگر فرهنگ ها چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

ازیک سو ازتحجر وواپس  ماندگی فرهنگی جلوگیری می کندوازسوی دیگر، مانع ازخودبیگانگی،خودباختگی والتقاط فرهنگی  دربرابر تغییرات وتحولات می شود وزمینه رشد وپویایی فرهنگ خودی رامتناسب با شرایط زمان  فراهم می آورد وبه نشرمواریث فرهنگی می انجامد. 

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

11 –چرا دین جهانی اسالم بر ضرورت شناخت زمان تاکید دارد؟

جهت شناخت دگرگونی های  فرهنگی ومیزان ونحوه تعامل با دیگر فرهنگ ها نیازمند شناخت زمان وشرایط اجتماعی روز هستیم  تا متناسب با نیازهای زمان ومکان نسبت به دیگر فرهنگ ها واکنش نشان دهیم.

همان طور که امام  صادق )ع( می فرمایند کسی که زمان خودرا می شناسد شبهات ومشکلات به او هجوم نمی آورند.

۱۲ –اجتهاد پیوسته وپویا چیست؟ مجتهد زمان شناس کیست؟

اجتهاد پیوسته وپویا یکی از راه  های موثر دینی برای گزینش آگاهانه وپاسخ صحیح به نیازهای متغییر واقتضائات زمان است  .مجتهد زمان شناس کسی است که می تواند پدیده ها وتجربه های جدید رابا معیار های ثابت  ارزیابی کند وآن دسته ازتجربه ها راکه منطبق باخرد ومعیارهای ثابت دینی است گزینش نماید  ومانع ایستایی ورکود جوامع دینی شود. 

۱۳ –چرا سبک زندگی افراد جامعه متفاوت است؟

چون نوع انتخاب وگزینش افراد درفعالیت های  زندگی روزمره متفاوت است .

۱۴ –چرا مهارت گزینش گری وانتخاب در رویارویی با پدیده های جدید وتغییرات وتحولات  فرهنگی مهم است؟

چون میزان وسرعت ظهور پدید ها ونیازهای اجتماعی زیاد است ودردوران  نوجوانی وجوانی با موضوع هویت یابی وشکل گیری هویت روبه رو هستیم . 

۱۵ -با چه معیارهایی باید به پذیرش،انتخاب وتعامل آگاهانه با دیگر فرهنگ ها دست زد؟

  معیارهای انتخاب ،باید بتوانند کارآمدی وصحیح ومفید بودن پدیده های قدیم وجدید راتشخیص  دهند.حقایق ثابت زندگی مانند عدالت خواهی وسایرامور فطری با گذشت زمان کهنه وفرسوده نمی  شوند. 

۱۶-چه معیارهای ارزشی ونگرشی برای پذیرش وتعامل آگاهانه با دگرگونی های فرهنگی در هویت اسلامی- ایرانی فرهنگ ما وجود دارد؟

1-اعتقاد به خدا)توحید( وآخرت)معاد( وروز جزا

۲ -هماهنگی با وحدت  ملی وجلوگیری از تفرقه افکنی وتشدید اختلافات قومی ومذهبی

۳ -تقویت اخالق درجامعه)اخلاق مداری)  

 ۴ -علم محوری وپرهیز از خرافات

۵ -برخورداری ازعقلانیت درنقد وبررسی پدیده ها

۶- خانواده گرایی )تقویت نهاد وروابط خانوادگی)

۱۷ –خودباوری فرهنگی به چه معناست؟ آثار ونشانه های آن کدام است؟ برای تقویت خودباوری  فرهنگی چه باید کرد؟

به معنای شناخت فرهنگ خودی وارزشمند دانستن عناصر ومولفه های آن ،به  دور از خودبزرگ بینی،تعصب وغرور گمراه کننده است.

آثارآن : افزایش اعتمادبه نفس ،زمینه بهره  مندی ازشایستگی ها،ظرفیت ها وتوانمندی ها ی خودی رافراهم می کند. برای تقویت آن باید به  مطالعه وشناخت توانمندی های فرهنگ خودی پرداخت . 

۱8 –ملت بی هویت با پیامدهایی روبه روست؟

گذشته خود وفرهنگ بومی خویش را تحقیر می  کند واز ارزش ها[هنجارها ونمادهای آن دوری می گزیند.

فرهنگ بیگانه رابزرگ می پندارد وخود  رامحتاج آن احساس می کند وموفقیت خود وجامعه خویش رادرپناه بردن به فرهنگ بیگانه وتشبه  وتمسک به آن جستجو می کند.

تهیه کننده سوالات متن درس سوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی 

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تحلیل فرهنگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.