در این نوشته با سوالات متن درس 3 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 3 مطالعات سوم

1 -چه تفاوت هایی بین شما و دوستانتان وجود دارد؟
همه ی ما در شکل و قیافه مانند، رنگ مو، پوست و چشم ، قیافه، قد و هیکل با یکدیگر تفاوت داریم.
2 -بین شماو دوستانتان چه شباهت هایی وجود دارد؟
همه ی ما به غذا ،آب ، محبّت ومهربانی ، آرامش نیاز داریم و چیز های زیبا را دوست داریم.
3 -چرا دیگران بعضی از کارها را بهتراز ما انجام می دهند؟
چون هر یک از ما استعدادها و توانایی هایی داریم که باعث می شود ، بعضی از کارها را بهتر انجام دهیم.
4 -چرا خداوند ما انسان ها را ، با شباهت ها و تفاوت های مختلف آفریده است ؟
برای این که انسان ها بتوانند کارهای متفاوت و مختلف انجام دهند و برای یکدیگر مفید باشند .
5 -چرا مسخره کردن دیگران کار نادرستی است ؟
چون مسخره کردن یکی از صفات ناپسند است و دوستی ها را از بین می برد.
6 -از معلّم خود بپرسید خداوند در قرآن در این باره چه فرموده است ؟
خداوند می فرماید : ای گروه مسخر ه کنندگان ، دیگران را مسخره نکنید شاید آنان که مسخره می شوند ، از شما بهتر باشند. 
7 -اگر همه ی انسان ها مثل هم بودند ، همه یک شکل و یک قیافه داشتند و علاقه ها و توانایی هایشان کاملا شبیه هم بود چه می شد ؟ 
نمی توانستند یک دیگر را از هم تشخیص بدهند و در شغل های مختلف و موقعیّت ها ی مختلف کار کنند و
نیاز های یکدیگر را برطرف کنند و زندگی سخت و کسل کننده می شد