سوالات متن درس ۳ هدیه چهارم


haladars مرداد 25, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ۳ هدیه چهارم

در این نوشته با سوالات متن درس 3 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 3 هدیه چهارم

سری اول سوالات متن درس 3 هدیه چهارم

1: آیه ی (( خذوا زینتکم عند کل مسجد)) یعنی چه؟

پاسخ : یعنی زیبا و پاکیزه به مسجد بروید.

2: تفاوت های نماز فردای با نماز جماعت را بیان کنید. (سه مورد)

پاسخ :

* در نماز فرادی نیت را به خواندن نماز فرادی می کنیم بعد تکبیر می گوییم ولی در نماز جماعت نیت را به خواندن نماز جماعت می کنیم و بعد تکبیر می گوییم.

* در نماز فرادی سوره ی حمد و توحید را در رکعت اول و دوم خودمان می خوانیم ولی در نماز جماعت سوره ی حمد و توحید را در رکعت اول و دوم امام جماعت می خواند و ما فقط گوش می دهیم.

* درنماز فرادی تمام اعمال را خودمان انجام می دهیم ولی در نماز جماعت تمام اعمال را بلا فاصله بعد از امام جماعت انجام می دهیم.

3 : اولین مسجدی که پیامبرساختند چه نام داشت؟ و در کجا بود؟

پاسخ : مسجد قبا نام داشت. و در نزدیکی شهر مدینه بود.

4 : آرامگاه پیامبر در داخل کدام شهر و کدام مسجد قرار دارد؟

پاسخ : در داخل شهر مدینه و در داخل مسجد النبی قرار دارد.

5 : مسجد مهمی که خانه ی کعبه در آن قرار دارد چه نام دارد؟

پاسخ : مسجدالحرام نام دارد.

6 : مسجد مشهوری که در فلسطین است چه نام دارد؟ و در داخل کدام شهر قرار دارد؟

پاسخ : مسجد الاقصی نام داشته و در شهر قدس قرار دارد.

7 : خواندن نماز به صورت ……………… سفارش مهم پیامبر (ص) است.

پاسخ : جماعت

8 : بهترین مکان برای نماز خواندن ……………… است.

پاسخ : مسجد 

9 : نمازگزاران در صف های نماز جماعت باید ……………… و …………….. بایستند.

پاسخ : بدون فاصله ، منظم

10 : جمع شدن در مسجد موجب ……………… مسلمانان می شود.

پاسخ : وحدت 

11: یکی از فایده های حضور در مسجد ، چاره جویی برای ……………………… مسلمانان است.

پاسخ : مشکلات

12 : پاداش نماز جماعت از نماز ………………. خیلی بیش تراست.

پاسخ : فرادی

13: پیامبر (ص) فرمود: ((هر کس وضو بگیرد و به سوی نماز جماعت حرکت کند، برای هر…………………………….. که برمی دارد خدا پاداشی به او می دهد.))

پاسخ : قدمی

14: در نماز جماعت باید تمام کارها را ……………………. بعد از امام جماعت انجام دهیم.

پاسخ : بدون فاصله 

15 : ما نباید در رکعت اول و دوم نماز جماعت ……………………………….. و …………………………………….. را بخوانیم.

پاسخ : حمد ، توحید

16 : در نماز جماعت خوب است ذکرهایی را که همراه امام جماعت خوانده می شود …………………………………. بخوانیم.

پاسخ : آهسته 

17: چهارمسجدمهم مسلمانان را نام ببرید.

پاسخ : مسجد قبا ، مسجدالنبی، مسجدالحرام ، مسجدالاقصی

18 : در مسجد چه کارهایی انجام می شود؟ 

پاسخ : نماز خواندن ، قرآن خواندن ، کلاس احکام ، نظافت سخن رانی ، کلاس های فرهنگی و آموزشی و هنری ، مراسمات

مذهبی و…

19: برای رفتن به مسجد چه کارهایی باید انجام دهیم ؟

پاسخ : هم خودمان وهم لباسمان تمیز و پاکیزه باشند، مسواک بزنیم ، موهایمان را شانه کنیم ، وضو بگیریم و…

20 : در صف نماز جماعت و قبل از شروع آن چه چیزهایی را باید رعایت کرد؟

پاسخ : در صف های منظم و متصل به هم و در کنار یکدیگر بایستیم ، سکوت کنیم و بازیگوشی و موبایل بازی و بی ادبی نکنیم . .

21 : مراحل آمادگی برای تا شروع نماز جماعت در مدرسه را بیان کنید. 

پاسخ : وضو گرفتن ، تشکیل صف های منظم درنمازخانه ، ایستادن امام جماعت در جلو ، گفتن اذان و اقامه

سری دوم سوالات متن درس 3 هدیه چهارم

سوال1)اولین مسجدی که پیامبرساختنددرنزدیکی کدام شهربودوچه نام داشت؟

جواب)درنزدیکی شهرمدینه بودو قبا نام داشت.

سوال2)مسجدی که پیامبرویارانش درداخل شهرمدینه ساختندوآرامگاه پیامبردرآن است چه نام دارد؟

جواب)مسجدالنبی نام دارد.

سوال3)مسجدمهمی که خانه ی کعبه درآن قرارداردچه نام دارد؟

جواب)مسجدالحرام نام دارد.

سوال4)مسجدمشهوری که درفلسطین است چه نام دارد؟

جواب)مسجداالقصی نام دارد.

سوال 5)آیه ی ))خذوا زینتکم عندکل مسجد(( یعنی چه ؟

جواب )یعنی زیباوپاکیزه به مسجدبروید.

سوال 6 )چهارمسجدمهم مسلمانان رانام ببرید.

جواب)مسجدقبا- مسجدالنبی- مسجدالحرام – مسجدالقصی

سوال7)تفاوت های نمازفردای با نماز جماعت رابیان کنید.

جواب)درنماز فرادی نیت رابه خواندن نماز فردی انجام داده وتکبیرگفته وبعدحمدوتوحیدرا می خوانیم وبقیه ی
مراحل نماز را طبق معمول ادامه می دهیم ولی درنمازجماعت همه مراحل وقسمت های نمازراهم بالفاصله
بعدازامام جماعت انجام می دهیم ؛نیت رابه خواندن نمازجماعت انجام داده وتکبیرمی گوییم ؛وحمدوتوحیدرا امام
جماعت دررکعت اول ودوم می خواندوما فقط گوش می دهیم و نمی خوانیم وبقیه مراحل رابعدازامام جماعت انجام
می دهیم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. نازی

    عالی👌 محشره

  2. نازی

    عالی بهترین برنامه✨