در این نوشته با سوالات متن درس 3 پیام نهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 3 پیام نهم

1-ساختمان شخصیت انسان از چه چیزهایی تشکیل می شود؟

اعتقادات

اخلاق

رفتار

2-لازمه سرمشق قرار دادن پیامبران چیست؟

آشنا شده با ویژگی های آنهاست

3-نمونه ای از تسلیم پیامبران درمقابل امر خداوند را بنویسید

1- خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند کوچک خود را در سرزمین مکه که در آن زمان سرزمینی بدون آب و آبادانی بود و امکانی برای زندگی نداشت، سکونت دهد.

2- خداوند به حضرت موسی دستور داد نزد فرعون برود و از او بخواهد بنی اسرائیل را آزاد کند. با اینکه آن حضرت از خشم فرعون و قومش نسبت به خود آگاه بود و احتمال هرگونه خطری را برای خود پیشبینی میکرد، به این مأموریت عمل کرد.

3- حضرت ایوب که میدید تمامی مشکالت و سختیهایی که در زندگی با آنها روبه رو میشود، به خواست خداوند و برای امتحان کردن اوست، در برابر تمامی آنها صبر کرد

4- دین الهی رستگاری دنیا و آخرت را برای انسان با هم به ارمغان میآورد

5-واکنش افراد سرکش درمقابل دعوت پیامبران چیست؟

آنان را دروغگو مینامیدند تا مردم پیرو آنان نشوند و اگر در نقشه خود موفق نمیشدند، به قتل پیامبران دست میزدند.

6- نمونه ای از استقامت وپایداری پیامبران در راه خدا را بنویسید

حضرت نوح مردم زمان خود را نهصد و پنجاه سال به یکتاپرستی دعوت کرد؛ ولی در این مدت، تنها تعداد بسیار اندکی ایمان آوردند. آنان بارها نوح را اذیت و آزار میکردند، مسخره میکردند، تهدید به قتل میکردند

حضرت ابراهیم بارها عموی خود آزر را به یکتاپرستی دعوت میکرد و او را به ترک پرستش بتها فرامیخواند. آزر هر بار او را با سخنانش میآزرد و از خود دور میکرد

7-این آیه درمورد کدام یک از ویژگی های پیامبران است.

سوالات متن درس 3 پیام نهم
سوالات متن درس 3 پیام نهم

استقامت وپایداری در راه خدا

8-اعتقاد مردم زمان حضرت ابراهیم در پرستش بتــها چه بود؟

می گفتند اینهااثرخوبی در زندگی آنها دارند

9-نمونه ای از خرافات وعقاید باطل درزمان پیامبران را بنویسید

مردم زمان حضرت ابراهیم ستاره و خورشید و ماه را میپرستیدند

بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی گوساله ای را از طلا و جواهرات ساختند

مردم در زمان پیامبر اکرم در برابر بتهای ساخته شده از سنگ و چوب سجده میکردند

10-اعتقاد مردم زمان حضرت موسی در پرستش بتــها چه بود؟

می گفتندگوساله منشأ ثروت وبرکت است

11-اعتقاد مردم زمان پیامبراکرم در پرستش بتــها چه بود؟

می گفتند اینها به ما خیروبرکت می دهد

12-رسولان الهی چگونه با مشرکان مقابله می کردند؟

مشرکان را به اندیشه‌ ورزی و تفکر دعوت میکردند و از آنها میخواستندکه به جای پیروی از خرافات، از دستورات خداوند اطاعت کنند.

13-عقاید باطل وخرافی که امروزه رونق دارند را مثال بزنید

ــ عدد 13 نحس است.

ــ به تخته زدن بدشانسی را از انسان دور میکند.

ــ اگر گربهٔ سیاه سر راه کسی باشد، بدشانسی میآورد.

ــ مهره فیروزهای رنگ، انسان را از خطر و بلا حفظ میکند.

14-نتیجه مراجعه به کف بین و رمّال چیست؟

مردم را فریب میدهند و موجب از هم پاشیده شدن خانوادههای فراوان یا از دست رفتن اموال و آبرویشان میشوند

15-ارتباط ایمان به خداو میل به خرافات چگونه است؟

اگر ایمان به خدادر انسان کمرنگ شود، میل به خرافات نیزافزایش مییابد؛ اما اگر انسان ایمان خود

برچسب شده در: