در این نوشته با سوالات متن درس 4 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 4 مطالعات سوم

١ -خانواده چگونه بوجود می آید ؟

با ازدواج زن و مرد
2 -تعداد اعضای خانواده چگونه زیاد می شود ؟

با تولّد فرزندان
3 -به نظر شما خانواده ی بزرگ چه خوبی هایی دارد؟
در خانواده ی بزرگ اعضای خانواده به یک دیگر کمک می کنند و در تصمیم گیری ها نظرهای بیشتری داده می شود و شورو نشاط در این خانواده ها بیشتر است