سوالات متن درس ۴ مطالعات پنجم


haladars مرداد 26, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ۴ مطالعات پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس 4 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 4 مطالعات پنجم

من عضو گروه هستم

کامل کنید سوالات متن درس 4 مطالعات پنجم

١- اعضای یک خانواده یک ……. به حساب می آیند و همه برای زندگی کردن در کنار یکدیگر …………… و ………………. ، میکنند.

گروه – تلاش – همکاری

۲- اعضای یک گروه باید …………………………….. با هم داشته باشند.

روابط خوبی

۳- در دین اسلام، به ………………….. در کارها، سفارش شده است.

مشورت کردن

۴- اعضای یک گروه باید به نظر یکدیگر ……………………. بگذارند و در تصمیم گیری ها و انجام کارها ……………….. و ……………. کنند.

احترام- مشورت

۵- در …………………………………… همه ی افراد می توانند نظر خود را بیان کنند.

شورا 

۶- گروه از تعدادی افراد تشکیل می شود که فعالیت های ……………….. دارند و برای رسیدن به ………………………….. مشترک با هم ارتباط دارند.

مشترکی- هدفی

صحیح یا غلط سوالات متن درس 4 مطالعات پنجم

۷- دانش آموزان مدرسه هم یک گروه کوچکتر را تشکیل میدهند.

غلط

۸- یکی از نکته های مهم که در هر گروه باید رعایت شود، نظم و مقررات است.

صحیح

۹- اعتقاد به همفکری و مشورت یکی از ویژگی های هر فرد است.

غلط

۱۰- اعضای شورایای یک محله در مورد مسائل محله با هم مشورت می کنند.

صحیح

پاسخ دهید سوالات متن درس 4 مطالعات پنجم

۱۱- آیا اعضای یک خانواده، گروه محسوب می شوند؟ چرا؟

بله، زیرا همه برای زندگی کردن در کنار یکدیگر با آرامش و آسایش تلاش و همکاری می کنند.

۱۲- گروه را تعریف کنید.

گروه از تعدادی افراد تشکیل می شود که فعالیت های مشترکی دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار می کنند.

۱۳- برای این که در گروه عضو مؤثری باشیم، چه کارهایی باید انجام دهیم؟

الف) اعضاء گروه بر حسب استعدادها و توانایی هایشان نقشی را به عهده بگیرند و وظایف خود را بشناسند و انجام دهند.

ب) اعضای گروه باید روابط خوبی با هم داشته باشند، یعنی مهربان و همدل باشند و به یکدیگر کمک کنند.

ج) نظم و مقررات در گروه رعایت شود.

د) اعضای گروه به نظر یکدیگر احترام بگذارند و در تصمیم گیری و انجام کارها مشورت و همفکری کنند.

۱۴- اعضای گروه در چه مواردی با هم مشورت می کنند؟

در تصمیم گیری ها، وضع مقررات و قوانین برای فعالیت ها تقسیم کارها بین اعضاء گروه

۱۵- همفکری و مشورت چه نتیجه ای دارد؟

می توانیم از افکار و نظرات دیگران استفاده کنیم.

۱۶- شورا یعنی چه؟

یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند.

۱۷- در مدرسه، محله، کارخانه، شهر و روستا، شورا چرا و چگونه تشکیل می شود؟

برای حل مشکلات و انجام دادن بهتر کارها افرادی را به عنوان نماینده ی خود انتخاب می کنند. این نمایندگان شورایی تشکیل می دهند و در شورا همه ی افراد می توانند نظر خود را بیان کنند و به این ترتیب، برای حل مشکلات جامعه و تصمیم گیری از فکر و تجربه ی همه استفاده می شود و در نتیجه آن جامعه بهتر اداره می گردد.

۱۸- هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟

این است که مسئولان مدرسه از نظرات و نیازهای دانش آموزان در باره ی مسائل درسی و امور مربوط به مدرسه آگاه شوند و در کارهای مدرسه از مشارکت آنان استفاده کنند.

۱۹- چرا افرادی که در یک اتوبوس یا قطار شهری هستند تشکیل گروه نمیدهند؟

زیرا گروه از تعدادی از افراد تشکیل شده است که فعالیت های مشترکی دارند و برای هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار

و در ارتباط بین افراد اتوبوس و قطار شهری این مشخصات وجود ندارد.

انتخاب کنید سوالات متن درس 4 مطالعات پنجم

۲۰- کدام مورد نمی تواند یک گروه باشد؟

الف) دانش آموزانی که روزنامه دیواری تهیه می کنند.

ب) افرادی که در قطار شهری هستند.

ج) پزشکانی که در اتاق جراحی، عمل جراحی انجام میدهند.

د) افرادی که در تیم فوتبال بازی می کنند.

۲۱- اولین نکته ای که اعضای هر گروه باید به آن توجه کنند، کدام است؟

الف) روابط خوب

ب) نظم و مقررات

ج) شناخت وظایف خود

د) مشورت و همفکری

۲۲- شوراهای دانش آموزی چگونه و در چه زمانی از سال تحصیلی برگزار و تشکیل می شود؟

الف) با انتخاب مدیر – نیمه ی دوم مهر ماه

ب) با انتخاب دانش آموزان – نیمه ی اول آبان ماه

ج) با انتخاب معلم – نیمه ی دوم آبان ماه

د) با انتخاب ناظم نیمه ی اول آذر ماه

۲۳- آیه ی «و آمرهم شوری بینهم» به چه چیزی اشاره دارد؟

الف) رعایت احترام در گروه

ب) رعایت نظم و مقررات

ج) انجام وظایف

د) مشورت کردن

۲۴- یکی از نکته های مهمی که در هر گروه باید رعایت شود، چیست؟

الف) روابط خوب

ب) نظم و مقررات

ج) احترام

د) تقسیم وظایف

۲۵- کدام مورد یک گروه به حساب می آید؟

الف) افراد منتظر در بانک

ب) افراد در صف نانوایی

ج) دانش آموزان شرکت کننده در سرود مدرسه

د) خریداران در فروشگاه

۲۶- همه ی افراد در شورا می توانند کدام مورد را انجام دهند؟

الف) تصمیم گیری کنند

ب) نمایندگان شورا را انتخاب کنند

ج)مشکلات را به تنهایی حل کنند

د) نظرات خود را بیان کنند

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه