سوالات متن درس 4 مطالعات چهارم


haladars مرداد 24, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس 4 مطالعات چهارم

در این نوشته با سوالات متن درس 4 مطالعات چهارم در دو سری همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 4 مطالعات چهارم

1 – نقشه چگونه تهیه میشود؟

برای تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده میشود. عکس هوایی را با هواپیما از بالای زمین میگیرند.


2 -عکس هوایی چگونه گرفته میشود؟ از بالای زمین با هواپیما


3 -از نقشه چه استفادهای میشود و چه کمکی به ما میکند؟

نقشه در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کند، حتّی اگر هیچ وقت به جایی نرفته باشیم یا راه را گم کرده باشیم، با استفاده از نقشه میتوانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و از چه راهی میتوانیم به آنجا برویم.


4 -برای یافتن مکانها از چه وسیله ای استفاده میکنیم؟

نقشه


5 – راهنمای نقشه کجا قرار دارد؟

در کنار هر نقشه راهنما وجود دارد.


6 – اگر نقشه، راهنما نداشته باشد چه میشود؟

نمیتوانیم مکان های مختلف روی نقشه را تشخیص دهیم.


7 – راهنمای نقشه چیست؟

راهنمای نقشه، معنای رنگها و علام تهای روی نقشه را مشخّص میکند و کوه، جنگل، دریا، پل، خیابان و چیزهای دیگر را روی نقشه نشان میدهد.


8 – چگونه میتوانیم نقشه را بخوانیم؟

با استفاده از راهنمای نقشه

سری دوم

1 .برای تهیه نقشه از چه چیزی استفاده می کنند؟


عکس هوایی


2 .عکس هوایی را چگونه می گیرند؟


عکس هوایی را با هواپیما از بالای زمین می گیرند.


3 .نقشه ها چه کمکی به ما می کنند؟


نقشه ها در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند،حتی اگر هیچوقت به جایی نرفته باشیم،با استفاده از نقشه
می توانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و از چه راهی میتوانیم به آنجا برویم.

4 .چگونه می توانیم نقشه را بخوانیم؟


با استفاده از راهنمای نقشه


5 .راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟


در کنار هر نقشه یک راهنما وجود دارد. اگر راهنما نباشد ،نمی توانیم مکان های مختلف را روی نقشه تشخیص
دهیم.

راهنمای نقشه، معنای رنگ ها و علامت های روی نقشه را مشخص می کند و کوه، جنگل، دریا، پل، خانه ها، خیابان، فرودگاه و چیزهای دیگر را روی نقشه نشان می دهد

نکات مهم درس 4 مطالعات چهارم

براي تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده می کنند . عکس هوایی را با هواپیما از بالاي زمین می گیرند .
نقشه ها در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند .


راهنماي نقشه ، معناي رنگ ها و علامت هاي روي نقشه را مشخص می کند و کوه ، جنگل ، دریا ، پل ، خانه ها
، خیابان ، فرودگاه و چیزهاي دیگر را روي نقشه نشان می دهد .


مهم ترین قسمت نقشه ، راهنماي نقشه است .

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه