در این نوشته با سوالات متن درس 4 پیام نهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 4 پیام نهم

1-ارزوی تمامی پیامبران ومومنان به وجودآوردن حکومت عدل جهانی است

2-چه چیزی شیعیان را یه ایستادگی(مقاومت) وحرکت وتلاش تشویق کرده است؟

امید به آیندهای روشن و سراسر شور و اشتیاق بوده است.

3-آیا اعتقاد به ظهور فقط به شیعیان اختصاص دارد؟ توضیح دهید

اعتقاد به ظهور منجی، تنها به ما شیعیان اختصاص ندارد، بلکه سایر مسلمانان نیز به ظهور
یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای برقراری عدالت معتقدند. در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقاد
به نجاتبخش بزرگ آسمانی به چشم میخورد؛ در تورات و انجیل نیز از چنین منجی بزرگی سخن به
میان آمده است.

4-هدف کسانی که الان ادعای ملاقات با امام زمان دارند چیست؟

هر کس برای آمدن امامزمان وقتی را معین، یا ادعا کند ایشان را ملاقات میکند، دروغگوست.
این ادعا ها با هدف فریب و سوء استفاده از مردم صورت میگیرد

5-هدف قیام امام برای چیست؟

هدف امام از قیام، گسترش عدالت و مهربانی است

قام امام برای این است که سرنوشت مردم در دست نیکوکاران و عدالتجویان قرار گیرد و

6-آیا بعد از شکست حاکمان ظالم و پیروزی امام زمان ، جهان پایان مییابد و روز قیامت فرا میرسد؟

حکومت امام زمان سالها ادامه خواهد داشت و پس از ایشان نیز صالحان دیگری اداره ٔ جهان را به دست خواهند گرفت.

7-آیا یاران امام زمان(عج) فقط کسانی هستند که ظهور امام را می بینند؟

خیر هم گروهی از مردم از یاران امام زمان هستند، کسانی که با انجام واجبات دینی، دوری از گناهان، گرهگشایی از کار گرفتاران و اخلاق نیک، باعث خوشحالی امام زمان میشوند

یاری ِ امام زمان یعنی یاری دین خدا و این کار ّ مختص دوران ظهور نیست.

8-طبق حدیث پیامبر(ص)از بهترین کارهای امّت من چیست؟

انتظار فرج

برچسب شده در: