در این نوشته با سوالات متن درس 5 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 5 مطالعات پنجم

جمعیت ایران

کامل کنید سوالات متن درس 5 مطالعات پنجم

ا- اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند ……… باشد، جمعیت افزایش می یابد.

بیش تر

۲- اگر جمعیت زیاد باشد، نیروی زیادی برای ………………………………….. از کشورمان داریم.

دفاع

۳- با توجه به نمودار کتاب درسی، جمعیت ایران در سال ۱۳۸۵ ………………………………… نفر بوده است.

۷۰ میلیون

۴- ناحیهی ………………………… وسعت کمی دارد اما جمعیت …………………………… را در خود جای داده است.

کناره ی دریای خزر – زیادی

۵- یکی از دلایل افزایش جمعیت در یک ناحیه، …………………………………. مردم از نواحی دیگر به آن جاست.

مهاجرت

۶- به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند …………………………………… می گویند.

جمعیت

۷- در نواحی کوهپایهای رشته کوههای ………………. و …………….. وکوههای …………….. و …………….. تعداد زیادی شهر و روستای پر جمعیت به وجود آمده است.

البرز – زاگرس- آذربایجان – خراسان

 صحیح یا غلط سوالات متن درس 5 مطالعات پنجم

۸- وقتی تعداد بزرگسالان یک کشور زیاد باشد، نیروی بیشتری برای کار فراهم می شود.

غلط

۹- دشت لوت و دشت کویر از نواحی کم جمعیت یا خالی از جمعیت است.

صحیح

۱۰- دانشگاه و جنگ از عوامل جذب کننده ی جمعیت می باشند.

غلط

۱۱- جوانان با حفظ سلامتی و انجام امور ورزشی به پیشرفت کشور کمک می کنند.

غلط

۱۲- باران کافی و خاک حاصلخیز از عوامل جذب جمعیت در نواحی داخلی ایران هستند.

غلط

پاسخ دهید سوالات متن درس 5 مطالعات پنجم

 

۱۳- جمعیت را تعریف کنید.

به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند، جمعیت می گویند.

۱۴- جمعیت چگونه افزایش می یابد؟

اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند بیش تر باشد، جمعیت افزایش

۱۵- افزایش جمعیت در کشور ما چه خوبی هایی دارد؟

الف – نیروی بیش تر برای کار و پیشرفت کشور فراهم می شود.

ب- نیروی زیادی برای دفاع از کشورمان داریم.

ج- خواهر و برادر بیش تری برای داشتن هم بازی و کمک به یکدیگر خواهیم داشت.

۱۶- چرا ناحیه ی کناره ی دریای خزر با وسعت کم، جمعیت زیادی را در خود جای داده است؟

چون در این ناحیه آب و هوای مساعد، باران کافی و خاک حاصلخیز موجب رونق کشاورزی شده است.

۱۷- چرا تهران جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است؟

به دلیل پایتخت بودن و وجود اداره ها، دانشگاه ها و کارخانه ها

۱۸- چرا نواحی داخلی ایران بسیار کم جمعیت یا خالی از جمعیت است؟

به دلیل بارندگی کم، زمین های شور و خاک نامناسب

۱۹- کشور ایران از نظر پراکندگی جمعیت به چند ناحیه تقسیم شده است؟ نام ببرید.

الف – ناحیه ی کنارهی دریای خزر با – ناحیه ی تهران و اطراف آن

ج – نواحی داخلی ایران

د – نواحی کوهپایه ای رشته کوههای البرز و زاگرس و کوههای آذربایجان و خراسان

۲۰- چرا در نواحی کوهپایه ای رشته کوههای البرز و زاگرس و کوه های آذربایجان و خراسان، تعداد زیادی شهر و روستای پر جمعیت به وجود آمده است؟ 

به دلیل آب و هوای معتدل، خاک آبرفتی و وجود معدن های مختلف

۲۱- مهاجرت یعنی چه؟

یعنی این که مردم برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر بروند.

۲۲- چرا بعضی از نواحی ایران، جمعیت زیادی را در خود جذب کرده اند؟

به دلیل آب و هوای مساعد – خاک حاصلخیز یا وجود کارخانه ها و معدنها

۲۳- نواحی داخلی ایران جزء کدام یک از نواحی جمعیتی می باشد؟

جزء نواحی کم جمعیت یا خالی از جمعیت، به دلیل بارندگی کم و زمین های شور و خاک نامناسب

۲۴- عوامل جذب کنندهی جمعیت را نام ببرید.

الف – درآمد بیش تر

ب- شغل های بیش تر

ج – بیمارستان مجوز

د – دانشگاه ( – فروشگاه های بزرگ

۲۵- عوامل دور کنندهی جمعیت کدام اند؟

الف – خشکسالی

ب – کمبود آب

ج – کمبود درآمد و شغل

د- جنگ

۲۶- دو دلیل افزایش جمعیت در یک مکان را بنویسید.

الف – تولد بیشتر از مرگ

ب – مهاجرت

۲۷- هر چه از ناحیه ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرز و زاگرس پیش برویم، تعداد شهرها و روستاهای پرجمعیت بیشتر می شود یا کمتر؟ چرا؟

بیشتر می شود. چون بارش برف و باران در آن جا زیاد است و آب به مقدار کافی وجود دارد، خاک آبرفتی و حاصل خیز و هوا معتدل است.

انتخاب کنید سوالات متن درس 5 مطالعات پنجم

۲۸- جوانان کشور با کدام مورد می توانند به پیشرفت کشور کمک کنند؟

الف ) دفاع از کشور

ب) ورزش کردن

ج)حفظ سلامتی

د) تحصیل و تلاش

۲۹- در حال حاضر، جمعیت کشور ما چند نفر است؟

الف ) بیش از ۷۵ میلیون نفر

ب) کمتر از ۷۵ میلیون نفر

ج) ۶۵ میلیون نفر

د) بیش از ۸۵ میلیون نفر

۳۰- کدام مورد از عوامل دور کنندهی جمعیت نمی باشد؟

الف ) خشکسالی

ب) دانشگاه

ج) کمبود آب

د) جنگ

۳۱- کدام مورد از عوامل جذب کننده جمعیت نیست؟

الف ) دانشگاه

ب) فروشگاه های بزرگ

ج ) کمبود درآمد

د) بیمارستان مجهز

۳۲- جمعیت کشور ما در چه سالی ۷۵ میلیون نفر بوده است؟

الف ) ۱۳۷۵

ب) ۱۳۹۰

ج) ۱۳۸۵

د) ۱۳۴۵

۳۳- کدام یک از نواحی جزء نواحی کم جمعیت است؟

الف ) ناحیه ی کنارهی دریای خزر

ب) کوهپایه های البرز و زاگرس

ج) کوهپایه های کوه های آذربایجان و خراسان

د) نواحی داخلی

۳۴- کدام مورد از دلایل جمعیت زیاد در ناحیه ی کنارهی دریای خزر نیست؟

الف ) آب و هوای مساعد

ب ) باران کافی

ج) وجود معادن

د) خاک حاصلخیز

۳۵- به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند، چه می گویند؟

الف ) جامعه

ب ) ملت

ج ) جمعیت

د) گروه

۳۶- کدام مورد از دلایل پر جمعیت بودن تهران و اطراف آن است؟

الف ) آب و هوای معتدل

ب) وجود دانشگاه

ج) خاک حاصلخیز

د) وجود معادن