در این نوشته با سوالات متن درس 5 پیام نهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 5 پیام نهم

1-امامان در راه اجرای دستورات الهی وهدایت مردم چه مشکلاتی داشتند؟
حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار میدادند و فرصت هر اقدامی را از آنان میگرفتند و
از سوی دیگر، مردم به دلیل ترس از حاکمان و دل بستن به دنیای زودگذر، وظایف خود را در حمایت
و پیروی از امامان انجام نمیدادند؛

2-خداوند در قرآن کریم مردم از مراجعه به چه کسانی نهی کرده است؟

طاغوت

3-ویژگی انسانهایی که برای حل اختلاف به آنهارجوع کنیم چیست؟

سخنان ما اهل بیت را برایشان بازگو میکنند؛ کسانی که بر حلال و حرام ما آگاهاند و احکام ما را میشناسند.

4-هدایتگران واقعی (عالمان)مردم طبق حدیث امام صادق(ع) چه ویژگی هایی دارند؟

پرهیزکارباشند

محافظ دین خود باشند

برخلاف هوای نفس خود رفتارکنند

مطیع دستورات خداوند باشند

5-فتوای فقیهان برگرفته از چیست؟

قرآن واحادیث معصومین(ع)

6-اسلام شناسان وفقیهان واقعی چه کسانی هستند؟

در سخنان و راهنماییهایشان، پیرو سخنان معصومان هستند و در هر مسئلهای نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو میکنند

7-ولایت فقیه یعنی چه؟

به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامعالشرایط، والیت فقیه گفته میشود

8-ولّی فقیه کیست؟

اسلام شناسی است دانا، شجاع، مدیر و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی از
تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده میکند و نمیگذارد
دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشور اسلامی مانع اجرای دستورهای خدا شوند.

9-چه ویژگی های در آیت الله خامنه ای بود که مجلس خِبرگان ایشان را به عنوان رهبر انتخاب کردند؟

دوراندیشی، شجاعت، پرهیزکاری و وفاداری ایشان به امام و انقالب اسلامی

برچسب شده در: