سوالات متن درس ۷ مطالعات ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۷ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۷ مطالعات ششم

سه گروه عمده انرژی را نام ببرید؟

سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و…)

انرژی نو یاقابل تجدید (انرژی خورشیدی، باد، آب و…)

انرژی هسته ای

بیشترین انرژی مورد نیاز ما از کدام گروه انرژی به دست می آید؟

سوخت های فسیلی

به زغال سنگ، نفت و گاز و مشتقات نظیر گازوئیل و بنزین …… می گویند

سوخت های فسیلی

به انرژی خورشیدی، باد، آب، انرژی های…… می گویند

نو یا قابل تجدید

نفت چگونه تشکیل می شود؟

نفت ازانباشته شدن بقایای جانوران وگیاهان در کف دریاهای قدیمی به وجود آمده است این مواد بین الیه های رسوبی قرار گرفته وبر اثر گرما وفشار زیاد و تغییرات شیمیایی طی میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند

کشور ما از بزرگترین دارندگان …… و…… در جهان است

نفت – گاز

علاوه بر نفت و گاز، بیشترین انرژی ای که ما از آن استفاده می کنیم …… است

برق

برق به چند صورت تولید می شود؟

دو صورت،

 1. برق حرارتی

 ۲.  برق آبی

بیشترین برق مورد نیاز ما از چه طریقی تولید می شود؟

از طریق سوزاندن نفت کوره، گاز و گازوئیل در نیروگاه ها تولید می شود (برق حرارتی(

چند درصد برق مورد نیاز ما از طریق برق حرارتی تولید می شود؟

حدود۹۴ درصد

چگونگی تولید برق حرارتی را توضیح دهید؟

در این نیروگاه ها با سوزاندن سوخت های فسیلی، آب را به بخار تبدیل می کنند. فشار بخار آب، توربین ها رابه حرکت درمی آورد و برق تولید می شود.

برق آبی چگونه تولید می شود؟

با بستن سد روی رودهای پر آب وبا استفاده از فشار آب ذخیره شده، توربین ها به حرکت درمی آیند و برق تولید می شود

حدود ۹۴ درصد برق یا انرژی الکتریکی از طریق…… به دست آمده است

برق حرارتی

چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است؟

زیرا بخش وسیعی از کشور ما در منطقه ی خشک ونیمه خشک قرار دارد وجزء کشورهای کم باران جهان است و منابع آبی محدودی دارد

برای حفظ محیط زیست، استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی؟چرا؟

برق آبی، زیرا محیط زیست را آلوده نمی کند وباعث می شود در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جوی شود

بیشترین منابع نفتی ایران در…… و …… کشور وجود دارد

جنوب غربی – غرب

بیشترین منابع نفتی در کدام نواحی ذخیره می شوند؟

۱- در غرب: استان کرمانشاه

۲- در جنوب غرب : استان خوزستان و خلیج فارس

نفت به غیر از نواحی غرب و جنوب غربی، در کدام بخش های کشور ما کشف شد؟

اطراف تهران وقم

اولین چاه نفت ایران درکجا وحدود چند سال پیش حفر شد؟

مسجد سلیمان استان خوزستان، حدود ۱۰۰ سال پیش

نفت خام پس از استخراج از طریق لوله به …… منتقل می شود

پالایشگاه

ازچه زمانی توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد؟

از زمان کشف و استخراج نفت در ایران

امروزه، پس از انقلاب اسلامی، همه ی کارهای استخراج و پالایش نفت توسط …… انجام می شود

متخصصان ایران

نفت خام پس از استخراج به کجا منتقل می شود؟

نفت خام پس از استخراج از طریق لوله به پالایشگاه منتقل می شود

بیشتر نفت تصفیه شده و فراورده های نفتی تولید شده در پالایشگاه چه می شود؟

از طریق خط لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود و برای رفع نیازهای خانگی یا کارخانه ها و وسایل حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد

بیشترین منابع گاز ایران از…… و……. کشور به دست می آید

جنوب – شمال شرق

بیشترین منابع گاز در ایران در کدام نواحی به دست می آید؟ نام ببرید؟

جنوب و شمال شرق،

جنوب: استان خوزستان ومنابع گاز عسلویه و کنگان در بوشهر وسرخون در استان هرمزگان

شمال شرق: منابع گاز خانگیران سرخس در استان خراسان رضوی

ایران دارای یک شبکه ی گازرسانی است یعنی چه؟

یعنی گاز از طریق خط لوله ی سراسری به اغلب شهرهای ایران می رسد

بزرگترین تجارت درجهان امروز چیست؟

صادرات و واردات نفت وگاز

کشورهایی که نفت و گاز ندارند برای انجام فعالیت های خودمانند حمل و نقل و کارخانه هایشان چه می کنند؟

نفت و گاز مورد نیاز خود را از کشورهای نفت خیز مانند ایران خریداری می کنند

بخش عمده ای از نفت ایران چه می شود؟

به کشورهای خارجی صادر می شود

ایران پولی را که از راه صادرات نفت به دست می آورد چگونه مصرف می کند؟

در فعالیت های مختلف کشور استفاده می کند

سوخت های فسیلی چیست؟

به زغال سنگ، نفت و گاز و مشتقات آنها نظیر گازوئیل و بنزین، سوخت های فسیلی می گویند.

سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید؟

سوخت های فسیلی نفت، گاز، زغال سنگ و… – انرژی های نو یا قابل تجدید (انرژی خورشیدی، باد، آب و……. ) – انرژی هسته ای

نفت چگونه تشکیل می شود؟

بیشتر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی به وجود آمده است. این مواد بین لایه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی طیّ میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند.

علاوه بر نفت و گاز، بیشترین انرژی که ما از آن استفاده می کنیم، کدام است؟

انرژی برق

بیشترین برق مورد نیاز ما از چه راهی تامین می شود؟

بیشتر برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز ما از طریق سوزاندن نفت کوره، گاز و گازوئیل در نیر وگاه ها تولید می شود.

برق حرارتی چگونه تولید می شود؟

در این نیروگاه ها با سوزاندن سوخت های فسیلی، آب را به بخار تبدیل میکنند. فشار بخار آب، توربین ها را به حرکت در می آورد و برق (انرژی الکتریکی) تولید می شود.

برق آبی چگونه تولید می شود؟

با بستن سد روی رودهای پرآب و با استفاده از فشار آب ذخیره شده، توربین ها به حرکت درمی آیند و برق (انرژی الکتریکی) تولید می شود.

بیشتر منابع نفتی ما در کجا قرار دارد؟

بیشتر منابع نفتی ایران در جنوب غربی و غرب کشور وجود دارد؛ این منابع در جنوب غربی در استان خوزستان و خلیج فارس و در غرب کشور در ایلام و کرمانشاه ذخیره شده است. علاوه بر این در بخش های دیگری از کشور مانند اطراف تهران و قم نیز نفت کشف شده است.

اولین چاه نفت ایران در چه زمانی و در کجا حفر شد؟

از اوّلین چاه نفت ایران که در مسجد سلیمان استان خوزستان حفر شد و به نفت رسید، حدود ۱۰۰ سال می گذرد.

از چه زمانی توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد؟

از زمان کشف و استخراج نفت در ایران

پس از استخراج نفت خام چه تغییراتی روی آن صورت می گیرد؟

نفت خام پس از استخراج از طریق لوله به پالایشگاه ها منتقل می شود. بیشتر نفت تصفیه شده و فراورده های نفتی تولید شده در پالایشگاه از طریق خطوط لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود و برای رفع نیازهای خانگی یا کارخانه ها و وسایل حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد

کشور ما از بزرگترین دارندگان منابع ………و………در جهان است.

نفت – گاز

علاوه بر نفت و گاز، بیشترین انرژیای که ما از آن استفاده میکنیم، ……….است.

برق

بیشترین انرژی الکتریکی تولید شده در کشور ما از نوع ……… است.

برق حرارتی

بیشترین منابع نفت ایران در قسمت ………و…………. کشور قرار دارد.

جنوب غربی – غرب

صادرات و واردات ……….و………… بزرگترین تجارت درجهان امروزی است.

نفت – گاز

بیشتر منابع گاز ایران از قسمت ………..و…………. کشور به دست می آید.

جنوب – شمال شرقی

به زغال سنگ، نفت و گاز و مشتقات آنها نظیر گازوئیل و بنزین ……………می گویند.

سوخت های فسیلی

اوّلین چاه نفت ایران در ………….در استان…………..حفر شد.

مسجدسلیمان – خوزستان

در بخش های دیگری از کشور ما مانند اطراف ………….. و ……………. نفت کشف و استخراج شده است.

تهران – قم

در سال ۱۳۹۰ در کشور ما حدود ……………… درصد برق یا انرژی الکتریکی از برق حرارتی بهدست آمده است.

۹

نفت خام پس از استخراج از طریق لوله به …………..منتقل می شود.

پالایشگاه

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) برق حرارتی

ب) برق آبی

الف) در نیروگاه ها یا سوزاندن سوخت های فسیلی، آب را به بخار تبدیل میکنند، فشار آب، توربین ها را به حرکت در می آورد و برق حرارتی تولید می شود.

ب) با بستن سد بر روی رودهای پر آب و با استفاده از فشار آب ذخیره شده، توربینها به حرکت در می آیند و برق آبی تولید می شود.

بیشتر برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز ما از چه طریقی تولید میشود؟

از طریق سوزاندن نفت کوره، گاز و گازوئیل

سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید و بگویید بیشترین انرژی مورد نیاز ما از کدام گروه به دست می آید؟

سوخت های فسیلی

انرژی های نو یا قابل تجدید

انرژی هسته ای – بیشترین انرژی مورد نیاز ما از سوخت های فسیلی به دست میآید

انواع سوخت های فسیلی کدام اند؟

ذغال سنگ، نفت، گاز و مشتقات آنها نظیر گازوئیل و بنزین

نفت چگونه تشکیل می شود؟ توضیح دهید.

نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی به وجود آمده است. این مواد بین لایه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی طیّ میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند

بیشترین انرژی مورد استفادهی ما بعد از سوختهای فسیلی کدام انرژی است؟

برق یا انرژی الکتریکی

بیشتر منابع نفتی غرب ایران در کدام استان ذخیره شده است؟

استان کرمانشاه

بیشتر منابع نفتی جنوب غربی ایران در کدام قسمت قرار دارد؟

استان خوزستان و خلیج فارس

به غیر از غرب و جنوب غربی ایران در کدام قسمت های دیگر نفت کشف شده است؟

اطراف تهران و قم

مهمترین میدانهای نفتی جنوب و غرب کشورمان را نام ببرید.

آغاجاری، گچساران، اهواز، مارون و بیبی حکیمه در جنوب و دهلران در غرب

از چه زمانی توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد و چه استفاده ای از آن میکردند؟

از زمان کشف و استخراج نفت، آنها تا مدّتهای طولانی از طریق شرکت های نفتی خودشان در استخراج و پالایش نفت ما دخالت میکردند و با قراردادهایشان، منافع زیادی از نفت ایران می بردند.

امروزه پس از انقلاب اسلامی کارهای استخراج و پالایش نفت توسط چه کسانی انجام می شود؟

توسّط متخصصان ایرانی

بعد از استخراج نفت خام، چه تغییراتی روی آن صورت میگیرد؟

از طریق لوله به پالایشگاه ها منتقل می شود سپس بیشتر نفت تصفیه شده و فرآورده های نفتی تولید شده در پالایشگاه، از طریق لوله به نقاط مختلف کشور منتقل میشود.

منابع گاز در جنوب ایران را نام ببرید و بنویسید در کدام استان ها قرار دارند؟

منابع گاز عسلویه در استان خوزستان

منابع گاز کنگان در استان بوشهر

منابع گاز سرخون در استان هرمزگان

منابع گاز در شمال شرقی ایران را نام ببرید و بنویسید در کدام استان قرار دارد؟

منابع گاز خانگیران سرخس در استان خراسان رضوی

چرا کشورهایی که نفت و گاز ندارند نیازمند نفت و گاز کشورهای نفتخیز میباشند؟

زیرا برای انجام فعالیت های خود مثل حمل و نقل و کارخانه هایشان به نفت و گاز نیاز دارند.

ایران پول حاصل از صادرات نفت را صرف چه اموری میکند؟

در فعّالیت های مختلف کشور

برای حفظ محیط زیست، استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی؟ چرا؟

برق آبی، زیرا برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست میآید که محیط زیست را آلوده میکند امّا برق آبی آلودگی ندارد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • نا شناس

    خیلی زیاد بود تازه شماره ی سوال هم نداشت