سوالات متن درس ۸ علوم چهارم ⚡️ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۸ علوم چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۸ علوم چهارم

۱-به نقطه های نورانی در شب چه می گویند؟

به این نقطه ها ستاره می گویند

۲-ستاره ها در چه زمانی مشخص هستند؟

در شب نمایان می شوند

۳-چرا بعضی ستاره ها پر نور تر هستند؟

به دلیل نزدیکی به زمین .

۴-دلیل کم نور بودن بعضی ستاره ها چیست ؟

فاصله زیاد با زمین

۵-چه دلیلی برای برای شدت نور ستاره وجود دارد؟

فاصله با زمین

۶-کره زمین در کدام کهکشان است ؟

در کهکشان راه شیری

۷-از نزدیکترین ستاره ها به زمین کدام است ؟

خورشید نزدیک ترین است

۸-پر نور ترین ستاره نزدیک زمین چیست ؟

خورشید پرنور ترین ستاره نزدیک زمین است

۹-منظومه خورشیدی را توضیح دهید؟

به خورشید و هر آن چیزی که ب دور ان می چرخد.

۱۰-نام دیگر منظومه خورشیدی؟

به آن منظومه شمسی می گویند.

۱۱-سیاره زهره چه موقع در آسمان قابل است؟

گاهی قبل و بعد از طلوع خورشید

۱۲-رنگ سیاره مریخ چگونه است؟

به رنگ قرمز دیده می شود

۱۳-دورترین سیاره منظومه شمسی چیست ؟

سیاره نپتون نام دارد.

۱۴-سیاره های منظومه خورشیدی به ترتیب نزدیک خورشید؟

عطاردزهره زمین_ مریخ_ مشتری_ زحل_ اورانوس_ نپتون

۱۵-بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست؟

مشتری نام دارد

۱۶-مدار را توضیح دهید؟

به مسیر دایره ای حرکت سیاره ها به دور خورشید

۱۷-دلیل مناسب بودن زمین برای زندگی چیست؟

آب هوا خاک

۱۸-کدام سیاره برای زندگی انسان مناسب است؟

کره زمین مناسب است.

۱۹-کره زمین از فضا چه شکلی دیده می شود؟

به شکل کره آبی و سفید

۲۰-سال چگونه به وجود می آید؟

گردش زمین به دور خورشید

۲۱-روز چگونه به وجود می آید؟

گردش زمین به دور خودش

۲۲-تقویم کشور ایران چگونه است؟

بر اساس گردش زمین به دور خورشید

۲۳-اولین رصد خانه ایران در کجا ساخته شده است؟

در شهر ری

۲۴-یک سال زمین چند شبانه روز دارد ؟

حدودا ۳۶۵ شبانه روز

۲۵-مهتاب چیست؟

به بازتاب نور خورشید توسط ماه مهتاب می گویند

۲۶-ماه قمری چیست؟

چرخش ماه به دور زمین را ماه قمری می گویند

۲۷-ویژگی کره ماه چیست؟

از خود نور ندارد سطح آن ناهموار و گودال است

۲۸-هر شبانه روز چند ساعت است؟

هر شبانه روز ۲۴ساعت است

۲۹-آیا سیاره ها از خود نور دارند؟

خیر ، آن ها نور خورشید را بازتاب می کنند

۳۰-گرم ترین سیاره منظومه شمسی چیست؟

خورشید گرم ترین آنهاست

۳۱-گرم ترین سیاره منظومه شمسی _است .

خورشید

۳۲-هر شبانه روز __ساعت است.

۲۴ساعت

۳۳-هرماه_شبانه روز دارد .

۳۰یا ۳۱

۳۴-به گردش زمین به دور خورشید __می گویند

سال

۳۵-از گردش زمین به دور خورشید _به وجود می آید.

شبانه روز

۳۶-نام دیگر منظومه شمسی __است

خورشیدی

۳۷-کره __برای زندگی مناسب است

زمین

۳۸-تقویم کشور ایران __نام دارد

خورشیدی

۳۹-نزدیک ترین ستاره به زمین _می باشد.

خورشید

۴۰-سیاره __در قبل و بعد از طلوع خورشید مشخص است

زهره

۴۱-رنگ سیاره زهره __می باشد

قرمز

۴۲-جنس کره ماه از __می باشد

خاک

۴۳-ماه نور __را بازتاب می کند

خورشید

۴۴-رصدخانه __اولین بار در ایران است

شهر ری

۴۵-به نقطه های نورانی __می گویند.

ستاره

۴۶-سیاره __دور ترین سیاره منظومه شمسی است

نپتون

۴۷-تنها سیاره قابل سکونت __است

زمین

۴۸-به دلیل __نور ستاره کم زیاد می شود

فاصله

۴۹-مشتری _سیاره منظومه شمسی است.

بزرگترین

۵۰-بازتاب نور خورشید توسط ماه __می گویند

مهتاب

۵۱-به دلیل نور کم ستاره __می باشد

فاصله زیاد

۵۲-ستاره ها در __نمایان می شوند.

شب

۵۳-گرم ترین ستاره منظومه شمسی __است

خورشید

۵۴-سیاره ها از خود __ندارند

نور

۵۵-به مسیر دایره ای دور خورشید __می گویند.

دار

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها