در این نوشته با سوالات متن درس 8 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 8 مطالعات ششم

مهم ترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز…… هستند

سوخت های فسیلی

به سوخت های فسیلی منابع …… می گویند

غیرقابل تجدید

چرا به سوخت های فسیلی منابع غیر قابل تجدید می گویند؟

زیرا با استخراج تمام می شوند و میلیون ها سال طول می کشد تا تشکیل شوند

چرا امروزه همه ی کشورها تلاش می کنند که انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کنند؟

زیرا سوخت های فسیلی منابع غیر قابل تجدید هستند یعنی با استخراج تمام می شوند و میلیون ها سال طول می کشد تا دوباره تشکیل شوند وهمچنین استفاده از سوخت های فسیلی محیط زیست را آلوده می کند

انرژی های نو” قابل تجدید” چیست؟

انرژی های نو آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی شوند وهمواره می توان ازآن ها استفاده کرد مانند: انرژی خورشید، انرژی آب وباد

تفاوت انرژی های نو با سوخت های فسیلی چیست؟

انرژی های نو برخلاف سوخت هایفسیلی محیط زیست را آلوده نمی کنند اما حمل و نقل نفت و گاز موجب آلودگی محیط می شود و سوزاندن آن ها نیز هوا را آلوده می کند

استفاده از انرژی های نو در کشور ما چگونه است؟

متخصصان کشور ما تلاش می کنند با مطالعه و تحقیق ساختن دستگاه ها و ابزارها از انرژی های نو هر چه بیشتر استفاده کنند

از انرژی خورشیدی برای چه کارهایی می توان استفاده کرد؟

گرم کردن هوا یا آب، تولید انرژی الکتریکی

انرژی باد…… را به حرکت در می آورد و انرژی الکتریکی تولید می کند

توربین ها

از انرژی باد در چه جاهایی می توان استفاده کرد؟

از انرژی باد می توان در جاهایی که در بیشتر اوقات سال باد می وزد به خوبی استفاده کرد

انرژی هسته ای چگونه پدید می آید؟

از شکافتن هسته ی بعضی از عناصر مانند اورانیوم پدید می آید

اورانیوم چگونه به دست می آید؟

سنگ اورانیوم در طبیعت وجود دارد واز معادن استخراج می شود برای مثال در کشورما استان یزد دارای معادن اورانیوم است

استان …… دارای معادن اورانیوم است

یزد

انرژی هسته ای جزء منابع تجدید پذیر است یا غیرقابل تجدید؟ چرا؟

غیر قابل تجدید، زیرا روزی معادن آن تمام می شود

در ایران نیروگاه اتمی در……. ساخته شده است ومتخصصان و دانشمندان ایرانی در حال راه اندازی این نیروگاه برای تولید…… هستند

بوشهر – برق

مزیت وسایلی که با انرژی خورشیدی کار می کنند نسبت به وسایلی که با باتری کار می کنند، چیست؟

انرژی خورشید رایگان است وبه پایان نمی رسد و محیط زیست را آلوده نمی کند اما انرژی باتری تمام می شود و باتری استفاده شده در طبیعت تجزیه نمی شود و آلودگی ایجاد می کند

در هنگام استفاده از سوخت های فسیلی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

زمانی که بخاری روشن است، درها و پنجره ها را باز نگذاریم

ازشومینه استفاده نکنیم زیرا سوخت زیادی مصرف می کندو موجب آلودگی هوای خانه می شود

زمانی که هوا سرد است لباس های گرم تر بپوشیم و درجه ی بخاری را کم کنیم

در مصرف برق باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

لامپ های اضافی را خاموش کنیم

در یخچال را زیاد باز وبسته نکنیم

از لامپ های کم مصرف استفاده کنیم

در ساعات اوج بار از وسایل برقی کمتری استفاده کنیم

به ساعت 7تا11 شب ساعت…… یا …… می گویند

پیک – اوج بار

برچسب انرژی چند رنگ دارد؟

هفت رنگ

در یک وسیله ی برقی هر چه فلش برچسب به سمت سبز پررنگ “A “نزدیک باشد به چه معناست؟

 یعنی انرژی کمتری مصرف می کند و کارایی آن بیشتر است

مهمترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز ……… هستند.

سوخت های فسیلی

امروزه همه ی کشورها تلاش میکنند تا ……….. را جایگزین سوخت های فسیلی کنند.

انرژی های نو

از انرژی ……….. میتوان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد و یا از آن انرژی الکتریکی به دست آورد

خورشیدی

انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی اتم های بعضی عناصر مثل ………… پدید میآید.

اورانیوم

به ساعت 7 تا 11 شب، ساعت ……….یا ………. میگویند.

پیک – اوج بار

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف)  منابع غیر قابل تجدید

ب) انرژی های نو (قابل تجدید(

پ) انرژی هسته ای

الف) به منابعی مانند سوختهای فسیلی که با استخراج تمام میشوند منابع غیر قابل تجدید میگویند

ب) آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمیشوند و همواره می توان از آنها استفاده کرد؛ مثل انرژی آب و باد و خورشید

پ) انرژی هسته ای از شکافتن هستهی اتمهای بعضی از عناصر مثل اورانیوم پدید میآید.

چرا امروزه تلاش میشود تا انرژی های نو، جایگزین سوخت های فسیلی شود؟

زیرا سوخت های فسیلی در اعماق زمین وجود دارند و میلیون ها سال طول میکشد تا تشکیل شوند. ولی انرژیهای نو، تمام نمیشوند و همواره میتوان از آنها استفاده کرد.

تفاوت بین انرژی های نو و سوخت های فسیلی را بنویسید.

 انرژی های نو برخلاف سوخت های فسیلی محیط زیست را آلوده نمی کنند اما حمل و نقل نفت و گاز موجب آلودگی محیط میشود و سوزاندن آنها هوا را آلوده میکند.

در کشور ما از انرژی خورشید چه استفاده هایی میشود؟

از این انرژی برای گرم کردن هوا یا آب استفاده میشود و یا از آن انرژی الکتریکی به دست میآید.

از انرژی باد در چه جاهایی و برای چه منظوری استفاده میشود؟

از انرژی باد در جاهایی که در بیشتر اوقات سال باد می ورزد، برای به حرکت درآوردن توربین ها و تولید انرژی الکتریکی استفاده میشود

انرژی هسته ای (اتمی) قابل تجدید است یا خیر؟ چرا؟

خیر، زیرا روزی معادن آن تمام میشود

چگونه می توانیم در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جویی کنیم؟ (2 مورد)

وقتی بخاری روشن است، درها و پنجره ها را باز نگذاریم

شومینه را بهتر است روشن نکنیم چون سوخت زیادی مصرف کرده و هوای خانه را آلوده می کند

چند مورد از روشهای صرفهجویی در مصرف برق را بنویسید. (4 مورد)

خاموش کردن لامپ های اضافی

زیاد باز و بسته نکردن در یخچال

استفاده از لامپ های کم مصرف

استفاده نکردن از وسایل برقی در ساعات اوج مصرف

برچسب انرژی که بر روی وسایل برقی چسبانده می شود به چه معناست؟

برچسب انرژی هفت رنگ دارد. در وسیله ی برقی هرچه فلش آن به سمت رنگ سبز پررنگ (A ) نزدیکتر باشد، آن وسیله انرژی کمتری مصرف می کند و کارآیی آن بیشتر است.

انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی اتمهای بعضی عناصر مثل ………….. پدید میآید.

اورانیوم

یک کیلوگرم اورانیوم معادن سوختن ……………………….. انرژی تولید میکند

 12000 بشکه نفت

در ایران در استان …………….. نیروگاه اتمی ساخته شده است.

بوشهر

روی برچسب انرژی هر چه فلش به سمت ……………….. نزدیک تر باشد، آن وسیله بهتر است.

سبز

آن دسته از منابع انرژی که تمام نمیشود و همواره میتوان از آن استفاده کرد انرژی های ………… است.

تجدید پذیر

به چه دلیل امروزه کشورها تالش می کنند تا انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کنند؟

قابل تجدید

تفاوت مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی های را بنویسید.

انرژی بسیار زیادی تولید می کند

43

قبض برق خانه ی اکرم نسبت به ماه قبل بسیار زیادتر شده است. اعضای خانواده تصمیم میگیرند مصرف را به حداقل برسانند. به نظر شما خانواده ی اکرم به چه راه هایی برای کاهش و درست مصرف کردن، فکر کرده اند؟

در ساعات پیک از وسایل برقی استفاده نمی کنند

زمان استفاده از وسایل برقی را در غیر از ساعات پیک کمتر کرده اند

به کدام منابع غیر قابل تجدید می گویند؟

به منابعی مانند سوخت های فسیلی که با استخراج تمام میشوند منابع غیر قابل تجدید می گویند.

چرا امروزه تلاش میکنیم تا انرژی های تو جایگزین سوخت فسیلی شود؟

چون سوخت های فسیلی در اعماق زمین وجود دارند و میلیون ها سال طول می کشد تا دوباره به وجود بیایند

چه تفاوتی بین انرژی نو و سوخت فسیلی وجود دارد؟

انرژی های نو برخلاف سوخت های فسیلی محیط زیست را آلوده نمی کنند؛ اما حمل و نقل نفت و گاز موجب آلودگی محیط می شود و سوزاندن آنها نیز هوا را آلوده می کند.

در کشور ما از انرژی خورشیدی چه استفاده ای می توان کرد؟

از انرژی خورشیدی میتوان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد و یا از آن انرژی الکتریکی به دست آورد.

از انرژی باد در چه جاهایی و برای چه میتوان استفاده کرد؟

از انرژی باد می توان در جاهایی که در بیشتر اوقات سال باد می وزد به خوبی استفاده کرد انرژی باد توربینها را به حرکت درمی آورد و انرژی الکتریکی تولید میکند

انرژی هسته ای چگونه پدید می آید ؟

انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی اتمهای بعضی عناصر مثل اورانیوم پدید می آید. سنگ اورانیوم در طبیعت وجود دارد؛

چرا انرژی هسته ای قابل تجدید نیست؟

چون روزی معادن آن تمام می شود

تفاوت انرژی هسته ای با سایر انرژی ها؟

یک فرق مهم با انرژیهای دیگر دارد و آن این است که با سوخت کم انرژی بسیار زیادی تولید میکند؛ برای مثال یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن ۱۲۰۰۰ بشکه نفت انرژی تولید می کند.

چگونه میتوانیم در مصرف سوخت فسیلی صرفه جویی کنیم؟

زمانی که بخاری روشن است درها و پنجره ها را باز نگذاریم – اگر شومینه داریم بهتر است آن را روشن نکنیم. شومینه هم سوخت زیادی مصرف می کند و هم موجب آلودگی هوای خانه می شود. زمانی که هوا سرد است به جای اینکه درجه ی بخاری را زیاد کنیم و تنها یک پیراهن بپوشیم لباس های گرم تر بپوشیم و درجه ی بخاری را کم کنیم

چند مورد صرفه جویی در مصرف انرژی برق را بیان کنید؟

عادت کنیم در خانه یا مدرسه لامپهای اضافی را خاموش کنیم؛ مثلاً اگر در اتاق هستیم و در آشپزخانه کاری نداریم، لامپ آنجا را خاموش در یخچال را زیاد باز و بسته نکنیم با هر بار باز و بسته کردن یخچال برق بیشتری مصرف می.شود از لامپ های کم مصرف استفاده کنیم – به ساعت ۷ تا ۱۱ شب، ساعت پیک یا اوج بار می گویند چون در این زمان هوا تاریک می شود و همه ی مردم چرا غها را روشن میکنند مصرف برق خیلی زیاد میشود در این زمان سعی کنیم از وسایل برقی کمتری استفاده کنیم و از وسایل برقی پر مصرف مثل اتو جاروبرقی و لباسشویی اصلاً استفاده نکنیم

برچسب انرژی که برروی وسایل برقی چسپانده میشود به چه معناست؟

برچسب انرژی هفت رنگ دارد در وسیله ای که میخریم هرچه فلش آن به سمت رنگ سبز پر رنگ A نزدیک تر باشد، آن وسیله بهتر است؛ یعنی انرژی کمتری مصرف میکند و کارایی آن بیشتر است.