در این نوشته با سوالات متن درس 8 هدیه ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 8 هدیه ششم

خلیفه ی عبّاسی به تمام جاسوسان و مأموران دستور داده بود تا همه جا را زیر نظر بگیرند و هر جا ……………. را دیدند، دستگیر کنند و  به دربار بیاوند.

امام مهدی (ع)

جاسوسی، تعقیب، دستگیری و زندان، آزار و به شهادت رساندن، این ها عادت و روش همیشگی ……………….. در برابر امامان معصوم  علیهم السلام بود.

خلفای عبّاسی 

خلفای عبّاسی با تمامی ستم ها، باز هم به نتیجه نرسیدند و ………… روز به روز بالنده تر و ثمربخش تر می شد.

درخت سربلند امامت

امام مهدی (ع) به فرمان خداوند از دید مردم پنهان شد. این دوره ی غیبت که 69 سال طول کشید ……………. نامیده می شود.

غیبت صغری

عالمان پرهیزکاری که در زمان غیبت کبری، مردم به آنها مراجعه می کنند، …………….. هستند.

مراجع تقلید دینی

مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) توانستند حکومت ضدّ دینی و ضدّ مردمی ……………. را سرنگون کنند و …………… را به وجود آورند.

شاه – جمهوری اسلامی

پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) چه اتّفاقی افتاد؟

امام مهدی (ع) امام و پیشوای مردم شد و خلیفه که از این رویداد، بسیار ناراحت و پریشان شده بود، تمام نیروهای خویش را به کار گرفت تا هر چه سریعتر امام مهدی (ع) را دستگیر کنند.

خلیفه ی عبّاسی به تمام جاسوسان و مأموران دستور داده بود تا همه جا را زیر نظر بگیرند و هر جا ……………. را دیدند، دستگیر کنند به دربار بیاوند.

امام مهدی (ع)

جاسوسی، تعقیب، دستگیری و زندان، آزار و به شهادت رساندن، این ها عادت و روش همیشگی ……………….. در برابر امامان معصوم علیهم السلام بود.

خلفای عبّاسی 

خلفای عبّاسی با تمامی ستم ها، باز هم به نتیجه نرسیدند و ………… روز به روز بالنده تر و ثمربخش تر می شد.

درخت سربلند امامت

عالمان پرهیزکاری که در زمان غیبت کبری، مردم به آنها مراجعه می کنند، …………….. هستند.

مراجع تقلید دینی

پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) چه اتّفاقی افتاد؟

امام مهدی (ع) امام و پیشوای مردم شد و خلیفه که از این رویداد، بسیار ناراحت و پریشان شده بود، تمام نیروهای خویش را به کار گرفت تا هر چه سریعتر امام مهدی (ع) را دستگیر کنند.

در دوران غیبت کوتاه مدّت یا غیبت صغری، امام زمان (عج) چگونه با مردم ارتباط برقرار می کردند؟

برای ارتباط با مردم، افراد خاصی را انتخاب کردند تا جانشین ایشان بین مردم باشند.

غیبت صغری چند سال به طول انجامید و جانشینان امام زمان (ع) در این دوران چند نفر بودند؟

69 سال، جانشینان امام که تعدادشان چهار نفر بود، در طول این 69 سال، یکی پس از دیگری به نوبت، جانشین امام مهدی (ع) شدند.

جانشینان امام مهدی (ع) در طول غیبت صغری چگونه افرادی بودند؟

آنها انسان هایی بسیار دانا، با ایمان و مورد اعتماد امام بودند و وظایف بسیار مهمّی به عهده داشتند.

خداوند چگونه امام مهدی (ع) را از دست مأموران حکومت و مردم نجات داد؟

حضرت مهدی (ع) را از دید مردم پنهان کرد.

وظایف مهم چهار جانشین امام زمان (ع) در زمان غیبت صغری چه بود؟

آنها با گروه های مختلف مردم ارتباط برقرار می کردند. از مشکلات فردی و اجتماعی و پرسش های مختلفی که مردم درباره ی احکام و معارف دینی می کردند، آگاه می شدند؛ سپس آن ها را به اطّالع امام مهدی (ع) می رساندند و توصیه هایی که امام برای رفع مشکلات می کردند و پاسخ هایی را که در جواب پرسش ها داده بودند، به گوش مردم می رساندند.

در زمان حاضر، جانشینان امام زمان (ع) چه کسانی هستند و وظیفه ی ما چیست؟

در زمان حاضر، مراجع تقلید دینی، جانشینان امام زمان (ع) شناخته می شوند که برای آگاهی از احکام دین، باید به آنها مراجعه کنیم  و از دستوراتشان پیروی نماییم.

ولّی فقیه کیست و چه نقشی در جامعه اسلامی دارد؟

رهبری جامعه ی اسلامی برعهده ی یکی از مراجع تقلید دینی است که به عنوان ولیّ فقیه شناخته می شود. ولیّ فقیه با آگاهی کامل از دستورات دینی و شرایط سیاسی و اجتماعی، به ادارهی امور جامعه می پردازد.

پیامبر مژده ی به دنیا آمدن کدام امام را به مردم داد؟

حضرت مهدی (عج)

پیامبر در مورد امام زمان به مردم زمان خود چه فرمودند؟

وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد، به آن ها فرمود: آخرین امام که نامش مهدی است، با ظالمان مبارزه می کند و حکومت های ستمگر را از بین می برد.

پس از شهادت امام عسکری (علیه السلام) چه اتفاقی برای امام مهدی (ع) افتاد؟

امام مهدی، به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان شد، تا هر زمانی که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند، قیام کند و جهان را پر از نیکی و عدالت سازد.

امام مهدی در دوران غیبت چگونه خود چگونه مردم را راهنمایی می کرد؟

امام مهدی (علیه السلام) برای ارتباط خود با مردم در دوران غیبت، چهار نفر از عالمان دینی را برگزید.

پس از چهار نفری که برای ارتباط با امام تعیین شده بودن چه کسانی جانشین امام زمان شدند؟

پس از آن چهار نفر، ایشان افراد خاصی را با نام مشخص، به عنوان جانشین خود معرفی  نکرده است؛ بلکه عالمان پرهیزکار و دین شناس هر زمان را به عنوان جانشینان خود قرار داده است.

در حال حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان شناخته می شوند؟

در زمان حاضر، مراجع تقلید دینی جانشینان امام زمان (علیه السلام) شناخته می شوند.

در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) وظیفه ما چیست؟

از مراجع تقلید دینی و دستوراتشان پیروی کنیم.

در زمان حاضر، ما چرا باید به مراجع دینی رجوع کنیم؟

برای آگاهی از احکام دین باید به آن ها مراجعه کنیم و از دستوراتشان پیروی نماییم.

برچسب شده در: