سوالات متن درس ۹ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۹ تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۹ تاریخ معاصر یازدهم

۱-ویژگی های حکومت رضاشاه را نام ببرید؟

وابستگی
خودکامگی و حکومت فردی
ترویج ملی گرایی افراطی
نظامی گری
تضعیف و تخریب ارزش های دینی

۲-چرا حکومت پهلوی نقطه عطفی در تاریخ فرایند وابستگی ایران به حساب می آید؟

زیرا تا پیش از روی کار آمدن رضاشاه پیدایش سلسله های پادشاهی و حاکمان ایرانی عموما در چارچوب روابط قومی و یا اشرافیت داخلی شکل می گرفت. اگرچه برخی از پادشاهان ایرانی مورد حمایت قدرت های عصر خود بودند ولی خاستگاه و منشا روی کار آمدن آنها، بیگانگان نبودند.

۳-حکومت رضاشاه چگونه بود؟

حکومت رضاشاه حکومتی فردی و استبدادی بود.

۴-چرا حکومت رضاشاه حکومت فردی و استبدادی بود؟

حکومت رضاشاه حکومتی فردی و استبدادی بود.وجود اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، رضاشاه در همه کارها و ارکان مملکت دخالت می کرد نمایندگان مجلس شورای ملی براساس فهرستی که توسط فرماندار فرمانده لشکر و رئیس شهربانی حوزه انتخابیه تهیه و شخص رضاشاه آن را تأیید و به وزارت کشور ابلاغ می کرد انتخاب می شدند.

۵-در دوران حکومت رضاشاه ملی گرایی افراطی با چه هدفی شدت گرفت؟

در دوران حکومت رضاشاه ملی گرایی افراطی با هدف به حاشیه راندن اسلام شدت گرفت.

۶-کارگزاران فرهنگی حکومت رضاشاه، چه چیزی را از لوازم ملیت گرایی می دانستند؟

کارگزاران فرهنگی حکومت رضاشاه، به تقلید از غرب (جدایی دین از سیاست) را از لوازم ملیت گرایی قلمداد می کردند.

۷-شاخصه های ملیت گرایی افراطی دوران حکومت رضا شاه را بنویسید؟

شاخصه های ملیت گرایی افراطی دوران حکومت رضاشاه، قومیت ستیزی و نادیده گرفتن هویت اقوام ایرانی مانند ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن بود. اعمال تبعیض قومی و توسل به خشونت و نظامی گری برای از بین بردن گویش ها و لهجه های محلی آداب و رسوم و لباس های زیبای محلی که تقویت کننده هویت ملی ایرانیان بود.

۸-رکن واساس حکومت رضا شاه چه بود؟

رضاشاه به سبب خصلت های فردی و روحیه نظامی اش، ارتش را رکن و اساس حکومت خود قرار داد.

۹-چرا حکومت رضاشاه ارتش سالاری بود؟

رضاشاه به سبب خصلت های فردی و روحیه نظامی اش ارتش را رکن و اساس حکومت خود قرار داد. او فرماندهان ارتش را نسبت به سایر مقام های دولتی برتر به شمار می آورد و برای ایجاد ارتشی نوین کوشش های زیادی انجام داد.

۱۰-کارایی ارتشی که رضاخان تاسیس کرد بود را بنویسید؟

کارایی ارتش رضاخان برای ترساندن و سرکوب مخالفان داخلی چپاول و غارت ایلات و عشایر و استحکام پایه های حکومت خود شکل گرفته بود.

۱۱-رفتار رضا شاه با عشایر چگونه بود؟

رفتار رضاشاه با عشایر ایرانی همانند برخوردی بود که بیگانگان در زمان اشغال کشورمان با مردم این سرزمین می کردند.

۱۲-نوشته مورخی که درباره تظاهرکردن رضاشاه به شعایر مذهبی بود را بنویسید.

در نخستین سال پیروزی کودتا، در مراسم محرم و عزاداری امام حسین (ع)، رضاشاه در حالی که گل بر پیشانی خود می مالید و کاه بر سر می ریخت، به شعایر مذهبی تظاهر می کرد.

۱۳-اقدامات رضا شاه در خرداد سال ۱۳۰۳ مبنی بر تظاهرسازی چه بود؟

رضاشاه در خرداد ماه ۱۳۰۳ به وزارت معارف دستور داد که بر مطالب مذهبی و شرعی چاپ شده در مطبوعات نظارت و از درج مطالب خلاف شرع، جلوگیری به عمل آید؛ و نیز دستور تعطیلی مشروب فروشی ها و قمارخانه ها را صادرکرد. او در همان سال عازم عراق شد و ضمن ملاقات با عده ای از علما و مراجع نجف، خود را حامی اسلام معرفی کرد و قول داد که دومین اصل متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر مصوبه های مجلس را، به اجرا در آورد.

۱۴-اولین نشانه حمله علنی و آشکار رضا شاه به شعایر و ارزش های مذهبی چه بود؟

در نوروز سال ۱۳۰۶ در واقعهٔ اعتراض آیت الله بافقی به زنان عضو خانوادهٔ سلطنتی که بدون رعایت موازین شرعی وارد حرم مطهر حضرت معصومه (س) شدند، آشکار شد. به دنبال این اعتراض، رضاشاه به قم رفت و باگستاخی تمام، با چکمه وارد حرم شد و آیت الله بافقی را زیر لگد انداخت. پس از آن نیز، دستور تبعید او را صادر کرد.

۱۵-رضا شاه با چه شعاری کوشید تا ریشه اسلام را بر کند؟

او با شعار (اصلاح دین) کوشید تا ریشه اسلام را بر کند.

۱۶-برنامه های دین ستیزانه رضا شاه چه بود؟

جایگزین ساختن قانون  های غربی به جای قوانین مذهبی
محدودکردن روحانیان و مراسم مذهبی
ممنوع کردن برگزاری مراسم سوگواری حضرت امام حسین (ع(
برپایی (کارناوال) های شادی و رژۀ دسته های موزیک نظامیان در روز عاشورا
تخریب مدارس و حوزه های علمیه
تغییر کلاه و لباس
برداشتن حجاب و رواج منکرات و کارهای خلاف شرع

۱۷-اقدامات ضد دینی رضاشاه ریشه حاصل جریان فکری و فرهنگی چه بود؟

جریان هدایت گری که این برنامه ها را به وی القا می کرد متشکل از کسانی بود که در روی کارآوردن و دستیابی او به قدرت نقش داشتند.

۱۸-اقدامات ضد دینی رضا شاه تحت عنوان چه چیزی بود؟

این اقدام ها، به ظاهر تحت عنوان تجددخواهی یا اصلاح مذهبی صورت می گرفت اما اسناد تاریخی آشکار می کنند که استعمار نوین، برای از میان برداشتن مظاهر دین و روحانیت که مانع سلطه آنها در ایران بود، به این روش ها متوسل می شد.

۱۹-علمای مخالف با اقدامات رضا شاه مبنی بر حرکت های ضد مذهبی را نام ببرید.

آیت الله حاج آقا نور الله اصفهانی در اصفهان، آیت الله حاج حسین طباطبایی قمی در مشهد، آیت الله سید ابوالحسن انگجی و آقامیرزا صادق در تبریز و … با حرکت های ضد مذهبی رضاشاه که تخریب هویت ملی و افزایش نفوذ استعمار را درپی داشت، به مخالفت پرداختند.

۲۰-رضا شاه در زمینه تغییر کلاه و لباس چه اقداماتی انجام داد؟

رضا شاه ابتدا با به کارگیری زور کلاه لبه دار موسوم به (کلاه پهلوی) را در میان مردم متداول کرد اما پس از بازگشت از سفر ترکیه به تقلید از آتاتورک دستور داد که کلاه پهلوی نیز ممنوع و منسوخ شود و اعلام کرد از این پس مردان باید (کلاه شاپو) بر سر بگذارند.

۲۱-قانون اجباری متحد الشکل کردن لباس در ایران را شرح دهید.

در دی ماه سال ۱۳۰۷ ، قانون اجباری متحد الشکل کردن لباس در ایران با قید دو فوریت به تصویب مجلس هفتم رسید. براساس این قانون همه مردم ایران اعم از شهری و روستایی و عشایر چادرنشین موظف به رعایت آن بودند. مجازات متخلفان، جزای نقدی یا زندان بود.

۲۲-فرهنگ و تمدن مردم ایران باستان نسبت با سایر تمدن ها چگونه بود؟

فرهنگ و تمدن مردم ایران باستان در مقایسه با سایر تمدن های هم عصر خود، از اصالت، عقلانیت، اخلاق و معنویت متعالی تری برخوردار بود.

۲۳-مخالفت مردم مشهد با کشف حجاب اجباری چگونه بود؟

در شهر مقدس مشهد، مردم به نشانه اعتراض، در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند.

۲۴-واکنش حکومت پهلوی نسبت به مخالفت و اجتماع مردم مشهد چگونه بود؟

به دستور مستقیم رضاشاه، مأموران، مسجد را به محاصره درآوردند و با پتک در مسجد را شکستند و وارد صحن شدند و با مسلسل های سنگین، از اطراف و بام های حرم مشرف به صحن مسجد گوهرشاد، آنها را به گلوله بستند و جمع کثیری را به شهادت رساندند.

۲۵-بخش دیگری از فعالیت های بیدار گرانه علما در زمان رضا شاه چگونه بود؟

بخش دیگری از فعالیت های بیدارگرانه علما در زمان رضا شاه، مبارزه با گسترش کمونیسم در جامعه بود که در سال های پس از برکناری و تبعید او، تشدید شد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 9 رای

+ارسال دیدگاه