در این نوشته با سوالات متن درس 9 هدیه ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 9 هدیه ششم

به ترتیب مراحل زندگی انسان را بنویسید.

جنینی (نه ماه در شکم مادر)، کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگ سالی، پیری و کهن سالی.

اولین و آخرین مرحله ی زندگی انسان را بنویسید.

جنینی و پیری و کهن سالی

آیا زندگی انسان پس از مرگ پایان می یابد؟

خیر، چون وارد مرحله ی دیگری و حیات پس از مرگ می شود.

زندگی برتر و زندگی اصلی ما کدام است؟

زندگی در آن جهان (جهان آخرت )

زندگی در دنیا و آخرت را باهم مقایسه کنید.

زندگی دنیا، محدود است و روزی به پایان می رسد؛ اما زندگی آخرت همیشگی است. در این دنیا مردم فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند.

چه کسانی در آتش جهنم گرفتار خواهند شد؟

کافران و مجرمان

قرآن در جواب به مردی کافری که با آوردن یک مشت استخوان پوسیده، قیامت را انکار می کرد، به پیامبر چه فرمود؟

ای پیامبر بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است، استخوان های پوسیده را زنده می کند. (سوره یس آیه ۷۸ و ۷۹)

چه کسانی نسبت به قیامت شک دارند؟

کسانی که قدرت خداوند را خیلی کم می شمارند.

خداوند برای کسانی به قیامت و قدرت خدا شک دارند چه می فرماید؟ در کدام سوره؟

آیا آفرینش دوباره ی شما در قیامت سخت تر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را بر پا کرده است؟ (سوره نازعات، آیه ۲۷)

کسانی که به قیامت شک دارند ، کدام صفت خداوند را نادیده می گیرند؟

قدرت خدا

دوره ی جوانی، زمان ……………. است.

کار و تلاش جدّی

زندگی دنیا ………….. است و خیلی زود به پایان می رسد.

محدود

اعتقاد ما به زندگی پس از مرگ، یکی از اصول دینی ماست که …………… نام دارد.

معاد

بعد از مرگ، به ………………. پا می گذاریم.

جهان جدیدی

پس از مرگ، به حساب …………. در این دنیا رسیدگی خواهد شد.

رفتار ما

مردم در …………… فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند.

این دنیا

قرآن کریم می فرماید که مرگ، …………… نیست.

پایان زندگی

از بررسی مراحل زندگی انسان (تولّد تا مرگ) به چه سؤال مهمی می رسیم؟

آیا زندگی ما با مرگ پایان می یابد؟

قرآن کریم در پاسخ به این سؤال که «آیا زندگی ما با مرگ پایان می یابد؟» چه می فرماید؟

مرگ، پایان زندگی نیست و ما پس از مرگ، پا به جهان جدیدی می گذاریم که خیلی بزرگتر و شگفت انگیزتر از این جهان است. زنگی اصلی ما در آن جهان خواهد بود.

عاقبت کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند چه خواهد بود؟

برای همیشه در بهشت خواهند بود.

سرانجام کافران و مجرمان در جهان آخرت چگونه است؟

به آتش جهنم گرفتار خواهند شد.

ماجرای یکی از کافران که درباره ی زندگی پس از مرگ با پیامبر (ص) گفت و گو کرد چه بود؟

در زمان پیامبر (ص) یکی از کافران، استخوان پوسیده ای را نزد پیامبر خدا آورد. آنگاه، استخوان را با دستان خود نرم و خرد کرد و به پیامبر گفت: ای محمد! آیا پس از آن که مردیم و به یک مشت استخوان تبدیل شدیم، دوباره زنده می شویم؟

خداوند در پاسخ یکی از کافران که درباره ی زنده شدن پس از مرگ، از پیامبر (ص) سؤالی پرسیده بود در سوره ی مبارکه ی یاسین  چه فرموده است؟

فرموده: «چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می کند؟ بگو همان کسی که آنها را در آغاز آفریده است.«

مشکل اصلی و تعجب کسانی که به قیامت شک دارند چیست؟

آنها قدرت خدا را خیلی کم می شمارند. تعجت آنان از این است که خدا چگونه می تواند مرده هارا دوباره زنده کند و جان تازه ای به آنها ببخشد.

خداوند در آیه ی 27 سوره ی مبارکه ی نازعات، در پاسخ افرادی که به قیامت شک دارند چه فرموده است؟

آیا آفرینش دوباره ی شما در قیامت دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را برپا کرده است؟

برچسب شده در: