سوالات متن فصل اول زمین شناسی یازدهم

z1 1

در این نوشته سوالات متن فصل اول زمین شناسی یازدهم چاپ سال ۹۹ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی را برای آمادگی هر چه بیشتر شما برای پرسش های کلاسی و امتحانات میان و پایان ترم قرار دادیم.

در ادامه ۳۸ سوال متن فصل آفرینش کیهان و تکوین زمین زمین شناسی پایه یازدهم برای استفاده شما عزیزان قرار گرفته است

سوالات فصل اول زمین شناسی یازدهم

۱-خداوند جهان را برچه اساسی خلق کرده است؟

دانشمندان بر این باورند که خداوند، جهان هستی را بر اساس اصول و قوانین آفریده است. آنها با مطالعه و شناخت نظام حاکم بر آفرینش کیهان، به دنبال کشف رازهای خلقت هستند.

۲-تعریف کهکشان را بنویسید.

در کیهان، صدها میلیارد کهکشان وجود دارد.کهکشان ها، توده ای از گاز، غبار و میلیاردها جرم آسمانی شامل ستاره ها، سیاره ها، فضای بین ستارهای و … هستند که طی انفجاری بزرگ تشکیل شده اند .
درهر کهکشان، تعدادی ازاجرام مختلف،تحت تأثیرنیروهای گرانش متقابل،کنار هم جمع شده و منظومه ها را ساخته اند .

۳- کهکشان راه شیری را توضیح دهید.

اگر در شب های صاف و بدون ابر، در مکانی که آلودگی نوری ندارد، به آسمان نگاه کنید، نوار ی مه مانند و کم نور، شامل انبوهی از اجرام می بینید . این نوار که، کهکشان راه شیری نام دارد، یکی ازبزرگ ترین کهکشان های شناخته شده است . کهکشان راه شیری، شکلی مارپیچی دارد که منظومه شمسی ما، در لبه یکی از بازوهای آن تشکیل شده است.

۴- دو نظریه در مورد حرکت اجرام در منظومه شمسی را بنویسید.

الف-نظریۀ زمین مرکزی بطلمیوس

ب-نظریۀ خورشیدمرکزی نیکولاس کوپرنیک

۵- نظریه زمین مرکزی را توضیح دهید.

بطلمیوس، دانشمند یونانی بیش از دو هزار سال پیش، با مشاهده حرکت ظاهری ماه و خورشید، به این نتیجه رسید که زمین، در مرکز عالم قرار دارد و اجرام آسمانی دیگر به دور آن می گردند . براساس این نام گذاری شد، زمین، ثابت است و ماه و خورشیدو پنج سیاره شناخته » زمین مرکزی « نظریه، که نظریه شده آن روزگار، یعنی عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل، در مدارهایی دایره ای به دور زمین می گردند.

۶- مخالفان نظریه زمین مرکزی چه کسانی بودند؟

برخی دانشمندان ایرانی مانند ابوسعید سجزی و خواجه نصیرالدین طوسی، با اندازه گیری های دقیق و تفسیر درست یافته های علمی، ایرادهایی بر نظریه زمین مرکزی وارد کردند. این نظریه در اروپا نیز مخالفانی داشت؛ ولی تا حدود قرن ۱۶ میلادی مطرح بود.

۷-نظریۀ خورشید مرکزی توسط کدام دانشمند مطرح شد؟

کوپرنیک

۸- اساس نظریه خورشیدمرکزی کوپرنیک را بنویسید.

-زمین همراه با ماه، مانند دیگر سیاره ها در مدار دایره ای به دور خورشید می گردد .
– حرکت روزانۀ خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجۀ چرخش زمین به دور محورخود است.

۹- کدام دانشمند متوجه شدکه حرکت سیارات به دورخورشید بیضی است؟

کپلر

۱۰- سه قانون کپلر را بنویسید.

قانون اول :
هر سیاره در مداری بیضوی، چنان به دور خورشید حرکت می کند که خورشیدهمواره، در یکی از دو کانون آن قرار دارد.

01

قانون دوم :

هر سیاره، چنان به دور خورشید می گردد که خط فرضی که سیاره را به خورشید وصل می کند،در مدت زمان های مساوی، مساحت های مساوی ایجاد می کند.

سوالات متن فصل اول زمین شناسی یازدهم

قانون سوم :
زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید (p) با افزایش فاصله از خورشید (d) افزایش مییابد و رابطه زیر بین آن ها برقرار است . در این رابطه : p بر حسب سال زمینی و d برحسب واحد نجومی است.

03

۱۱- فاصله یک سیاره با زمین ۹واحد نجومی است.با توجه به قانون سوم کپلر مدت زمان چرخش کامل این سیاره به دورخورشید چند سال است؟

توان ۳ عدد ۹را به دست می آوریم که می شود ۹۲۹ و سپس جزر آن را به دست می آوریم که می شود ۲۹ یعنی این سیاره هر ۲۹ سال یک دورکامل به دورخورشید می گردد. ۹واحد نجومی فاصله سیاره با خورشید و ۶واحد نجومی هم فاصله خورشید با زمین می شود ۶۱ واحد نجومی

۱۳- مدت زمان چرخش یک سیاره به دورخورشید ۲۷ سال است.با توجه به قانون دوم کپلر فاصله این سیاره با خورشید چندواحد نجومی است؟

ابتداکلید شیفت ماشین حساب مهندسی راروشن می کنیم.ریشه عدد ۲۹ را به دست می آوریم که می شود ۹۲۹ و سپس با ماشین حساب مهندسی ریشه سوم عدد ۹۲۹ را به دست می آوریم که می شود
۹ فاصله این سیاره ۹ واحد نجومی است.
۲۹×۲۹=۹۲۹
۳√۹۲۹۳=۹

۱۴ -مهم ترین حرکت زمین را نام ببرید.

-حرکت وضعی یا چرخشی
-حرکت انتقالی

۱۵ -حرکت وضعی را تعریف کنید.

چرخش زمین به دور محورش را حرکت وضعی می گویند.

۱۶ -دو ویژگی حرکت وضعی زمین را بنویسید.

این چرخش در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت است و در مدت زمان حدود ۲۶ ساعت انجام می شود.

۱۷- علت پیدایش شب وروز درکره زمین چیست؟

شب و روز بر اثر حرکت وضعی به وجود می آید.

۱۸- علت ایجاد اختلاف مدت زمان روز و شب در عرض های جغرافیایی مختلف درکره زمین را بنویسید.

۲۳ درجه ای محور زمین، نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور / انحراف ۵ خورشید، سبب ایجاد اختلاف مدت زمان روز و شب در عرض های جغرافیایی مختلف می شود.

۱۹- رابطه عرض جغرافیایی با طول مدت شب وروز را بنویسید.

در مناطق استوایی طول مدت روز و شب با هم برابر ۱۲ ساعت روز و ۱۲ ساعت شب است و با افزایش عرض جغرافیایی این اختلاف بیشتر می شود.

همچنین ببینید: پاورپوینت فصل اول زمین شناسی یازدهم

۲۰- حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید.

به گردش زمین بر روی مدار بیضوی به دور خورشید، حرکت انتقالی گفته می شود که در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت انجام می شود.

۲۲- واحد نجومی را تعریف کنید.
میانگین فاصله خورشید از زمین، حدود ۱۵۱ میلیون کیلومتر است که به آن، یک واحد نجومی می گویند.

۲۳- آیا فاصله زمین وخورشید درطول سال برابراست؟شرح دهید.

خیر. در اول تیر ماه به حداکثر مقدار خود، یعنی ۱۵۲ میلیون کیلومتر)اوج خورشیدی( و در اول دی ماه به حداقل خود، یعنی حدود ۱۴۷ میلیون کیلومتر)خضیض خورشیدی( می رسد.

۲۴-علل پیدایش فصول درکره زمین را بنویسید.

درجه ای محور زمین / الف- حرکت انتقالی زمین و انحراف ۲۳/۵


ب-تفاوت در زاویه تابش خورشید در عرض های جغرافیایی مختلف، در یک زمان، به دلیل کروی بودن زمین


پ- تفاوت درزوایای تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی در طول سال به علت انحراف محور زمین

۲۵-اگرموقعیت خورشید را نسبت به زمین به شکل زیرتصور کنیم به سوالات زیرپاسخ دهید

۱:خورشید درچه روزهایی در استوا درهمگام ظهرعمود می تابد؟

اول مهر و اول فروردین

۲:خورشید درکدام مدار در اول تابستان هنگام ظهر عمود می تابد؟

مدار راس السرطان

۳:خورشید دراول دی ماه در کدام مدار هنگام ظهرعمود می تابد؟

مدارراس الجدی

۲۶- مراحل تکوین و آغاززندگی درکره زمین را بنویسید.

حدود شش میلیارد سال قبل، با نخستین تجمعات ذرات کیهانی، شکل گیری منظومه شمسی آغاز شد ۴/۶میلیارد سال قبل، سیاره زمین به صورت کره ای مذاب تشکیل و درمدار خود قرار گرفت و در حدود
با گذشت زمان و سرد شدن این گوی مذاب، حدود چهار میلیارد سال قبل، سنگ های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ کره تشکیل شدند؛ سپس با فوران آتشفشان های متعدد، به تدریج گازهای مختلف مانند کربن، هیدروژن، نیتروژن و … ازداخل زمین خارج شدند و هواکره را به وجود آوردند.

در دوران های مختلف، شرایط آب و هوایی و محیط زیست تغییرات فراوانی داشته اند و بر این اساس گونه های مختلف جانداران در سطح زمین ظاهر و منقرض شده اند . به عنوان مثال، خزندگان در اوایل دوره کربونیفر، ظاهر و در طی ۷۰-۸۰میلیون سال، جثه آنها بزرگ شد و در کره زمین گسترش یافتند .

با نامساعدشدن شرایط محیط زیست و عدم سازگاری دایناسورها با تغییرات محیطی، این موجودات حدود ۱۱ میلیون سال پیش منقرض شدند.

۲۷-اهمیت تعیین سنگ هاچیست؟

تعیین سن سنگ ها و پدیده های مختلف، از نظر بررسی تاریخچه زمین، اکتشاف ذخایر ومنابع موجود در زمین، پیش بینی حوادث احتمالی آینده و … اهمیت زیادی دارد.

۲۸- دوروش تعیین سنگ ها را بنویسید.

در زمین شناسی نیز، سن سنگ ها و پدیده ها را به دو روش سن نسبی و مطلق تعیین می کنند.

۲۹-سن نسبی و سن مطلقچه تفاوتی باهم دارند؟

در تعیین سن نسبی، ترتیب تقدم و تأ خر وقوع پدیده ها نسبت به یکدیگر مشخص می شود و در تعیین سن مطلق (رادیومتری) سن واقعی پدیده ها با استفاده از عناصر رادیواکتیو اندازه گیری می شود .

۳۰- نیمه عمریک عنصریعنی چه؟

عناصررادیواکتیو به طور مداوم و با سرعت ثابت در حال فروپاشی هستند. این عناصر پس از فروپاشی به عنصر پایدار تبدیل می شوند. مدت زمانی را که طول می کشد نیمی از یک عنصر رادیواکتیو به عنصر پایدار تبدیل شود، نیمه عمر آن عنصر می گویند .

۳۱-روش تعیین سن مطلق را توضیح دهید.

درتعیین سن مطلق با استفاده از رابطه زیر، زمان دقیق وقوع پدیده تعیین می شود.


تعداد نیمه عمر=سن پدیده × طول نیمه عمر

۳۲- مقیاس های مختلف زمان را نام ببرید.

مفهوم زمان در مقیاس های مختلفی به کار می رود. واحد اساسی زمان، ثانیه است. شما باواحدهای بزرگ تر زمان مانند: دقیقه، ساعت، شبانه روز، هفته، ماه، سال، دهه، سده (قرن)و هزاره آشنا هستید؛
اما، واحدهای بزرگ تر زمان نیز وجود دارد که در زندگی روزمره ما، کاربرد زیادی نداردمانند عصر، دوره، دوران و ا ئون که واحدهای زمانی مورد استفاده در زمین شناسی هستند .

۳۳- معیار تقسیم بندی واحدهای بزرگ ترزمان به چه عواملی بستگی دارد؟

معیارتقسیم بندی این واحدهای زمانی مختلف، به حوادث مهمی همچون ظهور یا انقراض گونه خاصی ازجانداران، حوادث کوه زایی، پیشروی یا پسروی جهانی دریاها و … بستگی دارد.

۳۴- مراحل چرخۀ ویلسون را نام ببرید.

۱- مرحله بازشدگی
۲-مرحله گسترش
۳- مرحله بسته شدن
۴-مرحله برخورد

۳۵-مرحله بازشدگی چرخه ویلسون را توضیح دهید.

تحت تأثیر جریان های همرفتی خمیرکره، بخشی از پوستۀ قاره ا ی شکافته می شود و مواد مذاب خمیرکره صعود نموده و به سطح زمین می رسند.مانند شرق آفریقا کوه های کنیا و کیلیمانجارو

۳۶- مرحله گسترش چرخه ویلسون را شرح دهید.

در این مرحله، شکاف ایجاد شده، گسترش می یابد و در محل گودال های ایجاد شده دریاهایی تشکیل می شود .
مانند دریای سرخ – اقیانوس اطلس

۳۷- مرحله بسته شدن چرخه ویلسون را توضیح دهید.

در یک یا چند منطقه از اقیانوس ایجاد شده، سنگ کره اقیانوسی دچار فرورانش می شود و اقیانوس، کوچک تر و در نهایت بسته می شود.

۳۸- مرحله برخورد چرخه ویلسون را توضیح دهید.

با بسته شدن اقیانوس و برخورد ورقه ها، رسوبات اقیانوسی، رشته کوه هایی به وجود می آیند .مانند هیمالیا، البرز، زاگرس

تهیه و تنظیم پرسش و پاسخ فصل اول زمین شناسی یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات زمین شناسی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 9 رای

+ارسال دیدگاه

44 دیدگاه ها

 • ناشناس

  سوالات تشریحی خوبی داره اما محاسبات عدیدیش همش غلطه

 • ههه

  عالی بود

  • ناشناس

   دوستان عزیز جواب سوال ۱۳ که میگین اشتباه چاپ مال ۹۹

 • ارتی

  عالی بود مرسی

 • فاطمه

  ممنونم عالیییییی بود

 • ناشناس

  It was very, very great

 • پارسا

  سول 11 13 16 مشکل داره

 • 021

  خیلی خوبه
  همینو بخونی 20میشی

  • محمد امین

   سوال 13 اشتباه عددی داره
   گفته 27 سال ولی جواب طبق 29 سال حساب کرده

   • زمین شناسم

    دوستان سوال ۱۶ حدود ۲۴ هست نه ۲۶

 • ناشناس

  عاللللللللللللللللللیییییییییییییییی

 • ممد

  یا موسبن جعفر چقدر زیاده 🥲

  • ناشناس

   امیدوارم تمومش کرده باشی و امتحان داده باشیش😂

 • ناشناس

  چقدر زیاده 😪

 • ناشناس

  واقعا ممنون از سوالات عالیتون❤

 • Mehr7n

 • ناشناس

  😐

 • ممدشونم

  عالییی🌹

 • ناشناس

  سلام اگر امکانش هست فایل پی دی افش رو هم بذارین

  • احسان

   بسیار عالی هرچی تو متن فصل۱ زمین شناسی هست اینجا نوشتید مچکر💙✋🏻

 • ناشناس

  سلام سوالات جامع و کامل هست ولی جواب سوال ۱۱ و۱۳(مسئله)اشتباه هست

 • ناشناس

  بد نبود

 • ناشناس

  بی نظیییییییییررررررررر

 • ناشناس

  سلام من هر چی میزنم روی لینک دانلود نمیشه .چرا؟

 • Zahra

  سلام چرا هر چی میزنم به لینک دانلود نمیشه لطفا رسیدگی کنین

 • فرشتهـ

  مرسی عالی بودن

  • سبحان

   خوب بود

  • ناشناس

   مرسی واسه شب امتحان واقعا عالیه

  • Saeed

   انقراض دایناسور ها ۱۱ میلیون سال پیش ؟؟!!
   اشتبامیزنی داداش
   ۶۵ میلیون سال پیش

 • باران

  خیلی خوب بود مرسیییی
  😘😘

 • Mahdi

  عالی 😍😍🤩

 • زهرا

  عالی. فقط ای کاش یه علامت سرچ بزارید که پیدا کردن سوالات سخت نباشه

 • امیر

  عالی اگه میشه سوالات درس 2 رو هم قرار بدید

  • haladars

   داخل سایت هست از لینک انتها نوشته به سایر دروس دسترسی پیدا کنید.

 • ناشناس

  از زحمات شما متشکرم🖤

  • ناشناس

   خواهش میکنم این چ حرفیه 👀

 • 2222

  عاااااااااااااااااااااااااااااااالی

 • اسما

  خیلی خوب بودند