در این نوشته سوالات متن فصل سوم زمین شناسی یازدهم چاپ سال 99 رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی را برای آمادگی هر چه بیشتر شما برای پرسش های کلاسی و امتحانات میان و پایان ترم هم به صورت نوشته و هم در قالب فایل pdf برای دانلود قرار دادیم.

در ادامه 78 پرسش و پاسخ فصل دوم زمین شناسی پایه یازدهم برای استفاده شما عزیزان قرار گرفته است در صورتی که تمایل به داشتن فایل pdf سوالات فصل سوم زمین شناسی یازدهم دارید می توانید برای دانلود به انتهای نوشته مراجعه کنید.

سوالات متن فصل سوم زمین شناسی یازدهم

1-اهمیت آب را بنویسید.

فضانوردان،زمین رایک سیاره آبی و بسیار زیبا توصیف کرده اند آب با حالت های جامد،مایع وگاز، باعث تغییرات وسیعی درلایه سطحی وپیرامون کره زمین می شود..

آب،نماد زندگی است ودرسفری پایان ناپذیر بین سنگ کره وهواکره،سبب تغییر پوسته زمین،فرسایش،تغییرات اقلیمی و…می شود.

2-منابع آب کره زمین را نام ببرید.

زندگی انسان و سایر جانداران، بدون آب امکان پذیر نیست. آب مورد نیاز، از منابع آب های سطحی و زیرزمینی تأمین می شود. بارش های جوی در تأمین این منابع، نقش اساسی دارند.

3-چرخه آب را توضیح دهید.

بخشی از بارش ها در یک حوضه آبریز، قبل از رسیدن به سطح زمین، توسط شاخ و برگ گیاهان گرفته می شود و برگاب را به وجود می آورد که مقداری از آن به صورت تبخیر،مجدداً به هوا کره برمی گردد . بخشی دیگر که به سطح زمین می رسد، یا تبخیر می شود، یا به صورت رواناب به سوی مناطق پست تر حوضه جریان می یابد. بخشی از رواناب به داخل زمین نفوذ و منابع آب زیرزمینی را تغذیه می کند . بخش عمده آب زیرزمینی، سرانجام از طریق چشمه، چاه یا قنات، مجدد به سطح زمین راه می یابد.

4-اهمیت آب جاری را بنویسید.

آب جاری، با آنکه در مقایسه با حجم کل آب کره، بسیار ناچیز است اما، در تغییرات سطح زمین و تشکیل منابع آب مانند آب آشامیدنی، کشاورزی، صنعت، تولید برق و … اهمیت زیادی دارد.

5-آبدهی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

سرعت آب در نقاط مختلف یک رودخانه، متغیر است.

اندازه گیری سرعت آب وآبدهی رودخانه، به صورت روزانه و یا در دوره های زمانی طولانی تر و به روش های مختلف انجام می شود.

با تعیین سرعت آب در یک رودخانه یا کانال و اندازه گیری سطح مقطع آن، می توان مقدارآبدهی )دبی( را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد.

Qدبی برحسب متر مکعب بر ثانیه

Aمساحت سطح مقطع جریان آب برحسب متر مربع

Vسرعت جریان آب برحسب متر بر ثانیه

Q=A×V

6-میزان آبدهی رودخانه ها درفصل تابستان و زمستان باهم مقایسه کنید.

آبدهی رودخانه، در بهار، به علت ذوب برف ها و افزایش بارندگی، افزایش می یابد. در ادامه درطول تابستان، معمولا آبدهی رودخانه کاهش می یابد .

7-چرا درمناطق مرطوب رودخانه ها دائمی هستند؟

در مناطق مرطوب، که مقدار بارندگی زیادو تبخیر، کم است، رودخانه ها از نوع دائمی هستند. در این رودخانه ها، بخشی از آب که همیشه جریان دارد، آبدهی پایه را تشکیل می دهد. آب این رودخانه ها، در زمانی که بارندگی نیست، از ذوب برف و یخ نواحی مرتفع و یا از ورود آب های زیرزمینی به داخل آنها تأمین می شود.

8-چرا درمناطق گرم و خشک رودخانه ها فصلی وموقتی اند؟

درمناطق گرم و خشک که مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است، بیشتر رودخانه ها موقتی و فصلی هستند.

9-تعریف آب زیرزمینی را بنویسید.

آب زیرزمینی، آبی است که در منافذ و فضاهای خالی لایه هایِ زیرزمین جمع می شودو از طریق چاه، چشمه و قنات، قابل بهره برداری می گردد.

10-اهمیت آب های زیرزمینی را بنویسید.

آب زیرزمینی قابل بهره برداری، گرچه فقط حجم کمی از آب کره را تشکیل می دهد، ولی همین مقدار، بزرگ ترین ذخیرهآب ِ شیرین قابل بهره برداری در خشکی ها است.

11-منطقه تهویه چیست؟توضیح دهید.

در هنگام نفوذ آب به داخل زمین، بخشی از آب نفوذی به سطح ذرات خاک یاسنگ می چسبد، به طوری که منافذ و فضاهای خالی، توسط آب و هوا پر می شود و منطقه تهویه شکل می گیرد.

12-منطقه اشباع چیست؟توضیح دهید.

بخشی از آب نفوذی، به طرف عمق بیشتر حرکت می کند تا به سنگ بستر برسد وبر روی آن جمع شود و منطقه اشباع را ایجادکند. که فضاهای خالی توسط آب پرشده است.

سطح بالایی این منطقه، سطح ایستابی است .

سوالات متن فصل سوم زمین شناسی یازدهم

13-میزان عمق سطح ایستابی چقدراست؟

عمق سطح ایستابی در مناطق مختلف، متفاوت است. در بعضی مناطق کمتر از یک متر و در برخی مناطق تاصدها متر می رسد.

14-نقش آب های زیرزمینی در ایجاد چشمه و برکه چیست؟شرح دهید.

سطح استابی،تقرباًازتوپوگرافیی سطح زمین تبعیت می کند.هنگامی که سطح ایستابی با سطح زمین برخوردکند، آب زیرزمینی به صورت چشمه یا برکه در سطح زمین ظاهر می شود

15-نقش آب های زیرزمینی در ایجاد باتلاق و شوره زار را بنویسید.

  • درصورتی که سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق شود یا در نزدیک آن قرار گیرد، باتالق یا شوره زار شکل می گیرد.

z32

16-عامل تشکیل آبخوان؟

برای تشکیل آبخوان، الزم است که رسوبات و سنگ ها، دارای فضاهای خالی باشند.

 

17-الف)عوامل پیدایش فضاهای خالی را بنویسید.

این فضاهای خالی یا منافذ اولیه هستند که از ابتدای تشکیل در آن ها وجود داشته اند، یا پس از تشکیل سنگ به صورت ثانویه بر اثر شکستگی، هوازدگی، انحالل یا عوامل دیگر در آن به وجود آمده اند.

 

ب-فرمول درصد فضاهای خالی (تخلخل) را بنویسید.

درصد فضاهای خالی )تخلخل( رسوب یا سنگ، طبق رابطه زیر بر حسب درصد، محاسبه می شود.

z33

18-آیا تخلخل خاک به معنای نفوذپذیری و عبور آب است؟

هر چه درصد تخلخل خاک یا سنگ بیشتر باشد، آب بیشتری را میتواند در خود نگه دارد. اما لزوماًباعث عبور آب نمیشود. ً مثال سنگ پا بسیار متخلخل است اما، آب از آن عبور نمی کند.

19-چرارس ها نفوذپذیری اندکی دارند؟

رس ها بسیارمتخلخل اند، ولی به علت ریز بودن ذرات، نفوذپذیری بسیار اندکی دارند.

20-عوامل موثربرمیزان نفوذپذیری خاک و رسوبات چیست؟

میزان نفوذپذیری خاک به میزان ارتباط و اندازه منافذ بستگی دارد. برخی خاک ها دارای تخلخل زیاد و نفوذپذیری کم هستندو عبور آب از درون آن ها، به دشواری صورت می گیرد .

21-درصد تخلخل و نفوذپذیری آبخوان بیانگرچیست؟

درصد تخلخل آبخوان، بیانگر مقدار آب ذخیره شده در آن و نفوذپذیری، نشانگر توانایی آبخوان در هدایت آب می باشد.

22-ویژگی های متفاوت آبرفت ها و سنگ ها درتشکیل آبخوان را بنویسید.

سنگ ها و رسوبات مختلف از نظر تشکیل آبخوان و میزان آبدهی، ویژگی های متفاوتی دارند.

 

آبرفت ها و سنگ های آهکی حفره دار )آهک کارستی( قابلیت تشکیل آبخوان را دارند

-شیل ها، سنگ های دگرگونی و آذرین، آبخوان خوبی تشکیل نمی دهند به طوریکه، معمولا یاچشمه ای در آنها به وجود نمی آید یا در صورت تشکیل، چشمه هایی با آبدهی بسیار کم و فصلی دارند.

-در سنگ های آهکیحفره دار، معمولا چشمه های پر آب و دائمی ایجاد می شود.

23-سطح پیزومتریک را تعریف کنید.

اگر چاهی در یک لایه آبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه، نمایانگر سطح ایستابی و در لایه آبدارتحت فشار، سطح پیزومتریک است.

سوالات متن فصل سوم زمین شناسی یازدهم

24-ویژگی های حرکت آب زیرزمینی را بنویسید.

آب برای حرکت در داخل زمین، نیاز به انرژی دارد.

آب زیرزمینی به طورکلی، از مکانی با انرژی بیشتر به مکانی با انرژی کمتر حرکت می کند .

این حرکت خیلی کندتراز حرکت آب در رودخانه است .

حرکت آب در داخل آبخوان، از کمتر از یک متر تا صدها متر در روزتغییر می کند.

25-برای محاسبه سرعت آب زیرزمینی ازچه قانونی استفاده می شود؟

بر ای محاسبه سرعت آب زیرزمینی، از قانون دارسی استفاده می شود.

z35

26-مهم ترین ترکیبات آب های زیرزمینی را بنویسید.

ترکیب آب زیرزمینی از محلی به محل دیگر تغییر می کند.آب زیرزمینی، به طور عمده، حاوی کلریدها، سولفات ها و بی کربنات های کلسیم، منیزیم، سدیم، پتانسیم و آهن است. بسیاری از عناصر و مواد دیگر نیز به مقدار بسیار کم در آب زیرزمینی وجود دارد .

27-عوامل موثربرمیزان غلظت نمک های حل شده درآب های زیرزمینی را بنویسید.

غلظت نمک های حل شده در آب زیرزمینی به جنس کانی ها و سنگ ها، سرعت نفوذ آب، دما و مسافت طی شده توسط آب بستگی دارد .

آب ضمن حرکت آهسته در ِ زیر زمین، فرصت زیادی برای انحلال کانی های مسیر خود دارد.

28-مقدار نمک های محلول در آب های زیرزمینی درسنگ ها و رسوبات چگونه است؟

-مقدار نمک های محلول در آب زیرزمینی موجود در سنگ های آذرین و دگرگونی، به طور معمول کم است.

سنگ های تبخیری مانند سنگ نمک و سنگ گچ، انحلال پذیری زیادی دارند و از این رو، آب این گونه آبخوان ها، عموماً دارای املاح فراوان هستند.

لایه های آبدار موجود در رسوبات رودخانه ای و آبرفتی به طور معمول حاوی آب شیرین هستند .

-در نواحی خشک، مانند مناطق کویری ایران، در برخی نقاط شوری آب چنان زیاد است که برای بسیاری از مصرف ها، نامناسب است.

29-انواع آب درمدیریت منابع آب رانام برده وتوضیح دهید.

در مدیریت منابع آب، ذخایر آب به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیرتقسیم می شوند.

آب تجدید پذیر:

آب تجدیدپذیر، آبی است که در مقیاس زمانی معین، پس از مصرف انسان، ازطریق چرخه آب، جایگزین می شود،

آب تجدیدناپذیر:

بخشی از ذخایر آب که پس از مصرف، جایگزین نمی شود، آب تجدیدناپذیر است.

30-روش جلوگیری از ایجاد بحران آب را بنویسید.

برای جلوگیری از ایجاد بحران آب، باید میزان بهره برداری از منابع آب، کمتر ازمیزان تغذیه آن منابع باشد. عدم رعایت این مورد در طی سال های گذشته، منجر به کاهش شدیدذخایر آب زیرزمینی کشور ما شده است. بنابراین توجه به میزان مصرف منابع آبی کشور، بسیار مهم و حیاتی است. امروزه در برخی از کشورهای کم آب، بهره برداری از آبهای فسیلی مطرح شده است.

31-آب های فسیلی را تعریف کنید.

آب های فسیلی به آب هایی گفته می شود که در طی چند هزار سال گذشته در اعماق زیاد محبوس شده اند و در چرخه آب قرار ندارند.

32-علت محاسبه بیلان آب را بنویسید.

محاسبه بیالن آب یک لایه آبدار، از بسیاری جهات، مشابه بررسی بیلان هزینه یک خانواده یا هر واحد اقتصادی است که کمک می کند تا میزان درآمد و هزینه ها با هم مقایسه شوند. در مدیریت و بهره برداری از منابع آب نیز، برای آن که نوسانات حجم ذخیره منابع آب یک منطقه تعیین شود، بیلان آب محاسبه می شود.

33-فرمول محاسبه بیلان آب را بنویسید.

توازن آب براساس اصل بقای جرم است. بین مقدار آب ورودی (I) به آبخوان و آب خروجی از آن (O) و تغییراتی که در حجم ذخیره آب به وقوع می پیوندد (ΔS) رابطه زیر برقرار است.

I-O= S

34-بیلان مثبت و منفی را تعریف کنید.

به عبارتی، تغییراتی که در حجم آب داخل آبخوان اتفاق می افتد، با اختلاف آب ورودی و خروجی از آن برابر است .

اگر مقدار آب ورودی به آبخوان، بیشتر از مقدار آب خروجی باشد، بیلان، مثبت و اگر کمتر از آن باشد، بیلان، منفی است.

35-علل منفی بودن بیالن منابع آب کشور را بنویسید.

در طی سال های گذشته به علت بهره برداری زیاد از منابع آبی، بیلان منابع آب در کل کشور ودر بیشتر ۶2٩دشت کشور، منفی بوده است.

بر این اساس، بسیاری از دشت های کشور از نظرتوسعه بهره برداری آب های زیرزمینی، به عنوان دشت ممنوعه اعلام شده است.

36-علت فرونشست زمین چیست؟شرح دهید.

یکی از پیامدهای برداشت بی رویه آب زیرزمینی، فرونشست زمین است.

37-فرونشست زمین درکدام دشت ها مشاهده می شود؟

این وضعیت در بسیاری از دشت های کشور ما که با بیلان منفی آب زیرزمینی روبه رو هستند، مشاهده می شود.

38-انواع فرونشست زمین را بنویسید.

فرونشست زمین یا به صورت سریع، به شکل فروچاله ایجاد می شود و یا آرام ونامحسوس به صورت نشست سطح وسیعی از منطقه و ایجاد ترک و شکاف در سطح زمین نمایان می شود.

39-پیامدهای فرونشست زمین را بنویسید.

فرونشست زمین می تواند خسارت های فراوان به زیربناها و انواع سازه هاو زمین های کشاورزی وارد کند .

40-راهکاربرای کاهش میزان فرونشست زمین را بنویسید.

برای کاهش میزان فرونشست زمین، باید بهره برداری از منابع آب زیرزمینی کاهش یابد و با تغذیه مصنوعی آبخوان ها تقویت شوند.

همچنین ببینید: پاورپوینت درس سوم زمین شناسی یازدهم

41-کیفیت آب های زیرزمینی به چه عواملی بستگی دارد؟

کیفیت آب زیرزمینی، بستگی به ترکیب شیمیایی و مقداراملاح موجود در آن دارد. افزون بر املاح آب، برخی آلودگی ها توسط انسان به آن وارد می شود.

42-منابع آلاینده ی و غیرنقطه ای آب های زیرزمینی را توضیح دهید.

منابع آلاینده آب زیرزمینی، به صورت نقطه ای و یا غیرنقطه ای هستند .

در حالت نقطه ای، موادآلوده کننده از یک نقطه مشخص، مانند یک چاه فاضلاب )چاه جذبی( به طور مستقیم وارد آب زیرزمینی می شوند .

در حالت غیر نقطه ای، مواد آلوده کننده به وسیله رواناب های آلوده از سطح مراتع، جنگل ها و یا زمین های کشاورزی به زمین نفوذکرده و وارد آب زیرزمینی می شوند.

43-چه عواملی کیفیت وکمیت آب های زیرزمینی را تهدید می کند؟

کیفیت منابع آب زیرزمینی به وسیله کودهای کشاورزی، فاضلاب های صنعتی و شهری و هم چنین کمیت آنها از طریق بهره برداری زیاد، در معرض تهدید است.

44-حریم های کیفی وکمی و حفاظت ازمنابع آب زیرزمینی چیست؟

بنابراین حفاظت از این منابع، دارای اهمیت زیادی است. یکی از روش های حفاظت از منابع آب زیرزمینی، تعیین حریم برای آن ها است. بر این اساس، حریم کمی و کیفی تعریف می شود.

45-حریم کیفی چاه ها چگونه تعریف می شود؟

حریم کیفی چاه های تأمین کننده آب شرب، به صورت پهنه های حفاظتی تعریف می شود.

46-پهنه های حفاظتی چیست؟

منظور از پهنه های حفاظتی، محدوده ای در اطراف چاه است که آلاینده قبل از رسیدن به چاه از بین می رود. پهنه های حفاظتی معمولا، شامل سه بخش داخلی، میانی و بیرونی است.

47-اهمیت خاک رت بنویسید.

خاک، محیط مناسبی برای کشت گیاهان و محلی برای زندگی برخی موجودات زنده است.

خاک به عنوان سطحی ترین قشرزمین و بستر تولید محصول کشاورزی شناخته می شودکه به طوردائمی درمعرض تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی است.

48-دوبخش آلی و معدنی خاک ازچه موادی تشکیل شده است؟

خاک، از دو بخش آلی و معدنی تشکیل شده است. بخش معدنی، شامل برخی عناصر مانندنیتروژن، فسفر، کلسیم و … ، همچنین برخی کانی ها مانند کانی های رسی و کوارتز می باشد.

49-عوامل موثردرمیزان ترکیبات خاک را بنویسید.

البته ترکیب خاک ها متغیر است و به عواملی مانند نوع سنگ مادر، شیب زمین، فعالیت جانداران و اقلیم منطقه بستگی دارد.

50-سه دسته انواع ذرات خاک را نام ببرید.

ذرات تشکیل دهنده خاک، برحسب اندازه، به سه دسته اصلی درشت دانه )خاک های شنی)

متوسط دانه ) ماسه و الی)

و ریزدانه )خاک های رسی( تقسیم می شوند.

معمولا خاک های طبیعی، ترکیبی از آن ها است.

51-ارتباط بین میزان آب خاک ها و اندازه ذرات خاک را توضیح دهید.

مقدار آبی که خاک ها می توانند در خود نگه دارند، بستگی به اندازه ذرات خاک دارد .

هرچه ذرات خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را در خود نگه می دارد.

52-چرا خاک رس برای رشد گیاهان مناسب نیست؟

خاک رس، بسیار ریزدانه است، بنابراین فضای بین ذرات آن بسیار کوچک است به طوری که گردش آب و هوا به خوبی صورت نمی گیرد و برای رشد گیاهان مناسب نیست .

53-چرا خاک های شنی برای رشد گیاهان مناسب نیستند؟

درخاک های شنی، آب به راحتی از میان ذرات عبور می کند یعنی، زهکشی خوبی دارد، اما برای رشد گیاهان مناسب نمی باشد، چون آب و مواد مغذی را در خودنگه نمی دارد.

54-چه عواملی موجب حاصلخیزی خاک می شود؟

مخلوط مناسب خاک ماسه ای و رسی و استفاده از کود مناسب یا گیاخاک، ترکیب مناسبی است که موجب حاصلخیزی خاک می شود.

55-خاک لوم چیست؟

به طورکلی، خاک لوم که ترکیبی ازماسه، الی رس است، خاک دلخواه کشاورزان و باغبان ها می باشد.

56-تعریف نیم رخ خاک را بنویسید.

به مقطع عمودی خاک از سطح زمین تا سنگ بستر که افق های مختلف خاک در آن قابل مشاهده می باشد، نیم رخ خاک می گویند.معمولا در نیمرخ خاک، افق های زیروجود دارد. .

57-ویژگی های افقA را بنویسید.

افقA بالاترین لایه خاک است. ریشه گیاهان در آن قرار دارد. این افق معمولا حاوی گیاخاک به همراه ماسه و رس است. وجود مواد آلی باعث رنگ خاکستری تا سیاه این افق می شود .

58-ویژگی های افقB را بنویسید.

افقB یاخاک میانیمعمولا، از رس، ماسه، شن و مقدارکمی گیاخا ک تشکیل می شود.

59-ویژگی های افقC را بنویسید.

افقC خاک زیریناست و در آن، مواد سنگی به میزان کم، تخریب و تجزیه شده اند، در نتیجه سنگ اولیه تغییرزیادی نکرده و به صورت قطعات خرد شده است. در زیر این افق، سنگ بستر قرار دارد که تخریب و یا تجزیه ای در آن صورت نگرفته است.

60-خاک های مناطق مختلف ازچه نظرهایی باهم متفاوت هستند؟

اگرچه این افق ها در بسیاری از نیمرخ خاک ها مشاهده می شود ولی، خاک های مناطق مختلف از نظر رنگ، بافت، ضخامت و ترکیب شیمیایی متفاوت هستند.

61-چه خاک هایی ازنظرکشاورزی وصنعتی دارای ارزش هستند؟

خاک حاصل از تخریب سیلیکات ها و سنگهای فسفاتی، از نظر کشاورزی و صنعتی ارزش زیادی دارد .

62-چه خاک هایی فاقد ارزش کشاورزی هستند؟

در صورتی که خاک های حاصل از تخریب سنگ های دارای کانی هایمقاوم)مانند کوارتز( که غالباً شنی و ماسه ای می باشند، فاقد ارزش کشاورزی هستند.

63-تعریف خاک حاصلخیزدرکشاورزی را بنویسید.

در کشاورزی، خاکی را حاصلخیز می گویند که موجب رشد بیشتر گیاه شود.

64-مدت زمان لازم برای تشکیل خاک چقدراست؟

فرایند تشکیل خاکُ بسیار کند است. در شرایط طبیعی، به طور میانگین 22٠سال زمان لازم است تا خاکی به ضخامت 20میلیمتر تشکیل شود.

65-تعریف فرسایش خاک را بنویسید.

فرسایش، فرایندی مداوم است که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا وبه کمک عوامل انتقال دهنده به مکان دیگری حمل می شود .

66-آیا فعالیت های انسانی می تواند فرسایش را کاملامتوقف کند؟

فعالیت های انسانی آن را کاهش یا افزایش می دهد اما نمیتواند آن را کاملا متوقف کند. مقدار فرسایش پذیریخاک، معمولا در ایام مختلف سال، ثابت نیست.

67-مقایسه عملکرد فرسایش به وسیله عوامل طبیعی و انسانی را بنویسید.

فرسایش به طور طبیعی و توسط عواملی مانند آب های جاری، باد، یخچال، نیروی جاذبه و آب های زیرزمینی و بدون دخالت انسان و به آرامی یا با سرعت زیاد انجام می شود.

فعالیت های انسانی مانندکشاورزی، معدنکاری، جاده سازی و سایر فعالیت های عمرانی، فرسایش طبیعی را تشدید می کنند. افزون بر انسان، سایر جانداران نیز، در افزایش این فرسایش ها نقش دارند.

68-نقش شدت ومدت بارش درفرسایش خاک را توضیح دهید.

مهم ترین ویژگی بارندگی که در قدرت فرسایندگی آن مؤثر می باشد، شدت و مدت بارش است.

معمولا هر چه شدت بارندگی بیشتر باشد، قطرات باران، بزرگ تر است.

69-نقش بزرگ بودن قطرات باران درفرسایش خاک را توضیح دهید.

بزرگ بودن قطرات باران، جرم و سرعت سقوط قطرات را افزایش می دهد که درنتیجه، منجر به انرژی جنبشی و قدرت فرسایشی بیشتر می شود.

70-فرسایش خندقی خاک،علل ایجاد و پیامدهای آن را بنویسید.

هنگامی که جریان آب، شدت پیدا کند، باعث فرسایش خندقی و از بین رفتن زمین هایی با ارزش کشاورزی می شود. پیدایش خندق ها، علاوه برآنکه از ارزش زمین های کشاورزی می کاهد، باعث تخریب جاده ها، پل ها وساختمان ها می شود.

71-راه های کاهش انرزی جنبشی آب وکاهش فرسایش آبی خاک را بنویسید.

در اغلب شرایط می توان با ساخت کانال و ایجاد پوشش گیاهی، انرژی جریان آب را کاهش داد.

72-عوامل موثردرمیزان فرسایندگی رواناب ها را بنویسید.

قدرت فرسایندگی رواناب، بستگی به سرعت و عمق جریان، و میزان مواد معلق موجود در رواناب دارد.

هر چه سرعت رواناب و عمق آن بیشتر باشد، انرژی جنبشی آب،ودرنتیجه،قدرت فرسایندگی آن بیشتر می شود.

قدرت فرسایش آب خالص، کمتر از آب دارای مواد معلق است.

73-رسوبگذاری مواد معلق توسط رواناب چه زمانی شروع می شود؟

وقتی میزان موادمعلق، بیشتر از توان حمل رواناب باشد، رسوبگذاری شروع می شود.

74-پیامدهای فرسایش خاک را بنویسید.

فرسایش خاک، باعث کاهش سطح زیرکشت و کاهش حاصلخیزی زمین ها می شود.

همچنین باته نشینی مواد در آبراهه ها و مخازن سدها و کاهش ظرفیت آبگیری آن ها، خسارت های فراوانی راایجاد می کند.

75- چرا آب وخاک ازسرمایه های ارزشمند کشورهستند؟

آب و خاک برای هر کشور، به عنوان سرمایه های ارزشمند، اهمیت فراوان دارد زیرا، آب و خاک از عوامل ضروری برای رشد گیاه و افزایش محصوالت کشاورزی و جنگلی است .

76-اهمیت حفاظت خاک چیست؟

حفاظت خاک در جلوگیری از آلودگی هوا و فرسایش خاک، تأثیر فراوانی دارد .

77-هدف از حفاظت خاک چیست؟

هدف ازحفاظت خاک، جلوگیری از تخریب تدریجی خاک است.

78-جلوگیری ازتخریب تدریجی خاک چه زمانی تحقق می یابد؟

زمانی این هدف تحقق می یابد که سرعت فرسایش خاک، کمتر از سرعت تشکیل آن باشد.

تهیه کننده  سوالات متن فصل سوم زمین شناسی یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن زمین شناسی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.