در این نوشته با فعالیت صفحه 18 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

3-منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست؟ مثال بزنید.

یعنی همه افراد کشورمان از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانون به طور یکسان در مورد همه افراد جامعه حکم صادر می کند. مقام و پست و… تفاوتی در مقابل قانون نمی کند

مثال: هر کس از چراغ قرمز عبور کند جریمه شود، چه بیسواد باشد، چه استاد دانشگاه، چه انسان فقیری باشد و چه پولدار.

4- با راهنمایی معلم قانون اساسی را به کلاس بیاورید و آن را ورق بزنید و مطالعه کنید.

برعهده شما

برچسب شده در: