در این نوشته با معنی الحکم النافعه صفحه 47 عربی هفتم هنراه شما هستیم.

معنی الحکم النافعه صفحه 47 عربی هفتم

1. الْعْمالُ بِالنّیّاتِ.   رَسولُ اللهِ (ص)

کار به نیت ها بستگی دارد

2. عَلَیْکَ بِمُداراهِ النّاسِ.  رَسولُ اللهِ (ص)

بر تو (لازم) است که با مردم مدارا کنی

3. حُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدّینِ.  رَسولُ اللهِ (ص)

خوش اخلاقی نیمی از دین است

۴. الْجَنَّهُ تَحْتَ أقْدامِ الُْمَّهاتِ.  رَسولُ اللهِ (ص)

بهشت زیر پای مادران است

۵. یَدُ اللّهِ مَعَ الْجَماعَهِ.  الإمام عَلیٌّ (ع)

دست خدا با گروه است

برچسب شده در: