در این نوشته با معنی حکایت انواع مردم فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی حکایت انواع مردم فارسی ششم

  • نوع نثر: نثر ساده و روان
  • نویسنده: ابو حامد امام محمّد غزالی
  • بر گرفته از کتاب: کیمیای سعادت

بدان که مردم از سه جنس اند:

آگاه باش که انسان ها از سه دسته تشکیل شده اند:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بدانآگاه باشجنسدسته، گروه
معنی حکایت انواع مردم فارسی ششم

بعضی چون غذا هستند که وجودشان برای ما لازم است.

بعضی همانند غذا هستند که برای ادامه ی زندگی به وجود آنها نیاز داریم؛ یعنی زندگی بدون آنها امکانپذیر نیست.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
چونمانندلازمضروری
معنی حکایت انواع مردم فارسی ششم

نکات دستوری و آرایه ادبی:

چون غذا (مانند غذا) ←   تشبیه

و بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آنها نیاز داریم.

بعضی دیگر مانند دارو هستند که هر وقت دچار مشکل و گرفتاری می شویم، به کمک ما می آیند و مشکلات را برطرف می سازند.

نکات دستوری و آرایه ادبی:

چون دارو ←  تشبیه

و برخی دیگر مانند بیماری هستند که ما هرگز به آنها نیاز نداریم، ولیکن گاهی گرفتارشان می شویم که در چنین هنگامی باید صبر و تحمّل داشته باشیم تا به سلامت از دست آنها، رها شویم.

دسته ای دیگر مانند بیماری هستند که ما هرگز به وجود آنها نیاز نداریم، چون که سراسر درد و رنج هستند، امّا گاهی گرفتار آنها می شویم که در چنین هنگامی باید با صبر و حوصله از کنارشان بگذریم و برای همیشه از دست آنها، رها شویم.

نکات دستوری و آرایه ادبی:

مانند بیماری ←   تشبیه

پیام درس:

دوستانی که یک رنگ و صمیمی هستند. این دوستان همیشه در هر کاری به کمک ما می آیند و به زندگی ما آرامش و آسایش میبخشند، بنابراین وجود این افراد برای ما لازم و ضروری است.

امام محمّد غزالی (450 – 505 هـ.ق):

امام ابوحامد محمّدبن محمّد غزالی از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است. وی در فقه و حکمت کلام سرآمد روزگار خویش بود. پدرش مردی بافنده بود و برخی لقب غزالی را به مناسبت پیشه ی او می دانند. غزّالی به مدّت پنج سال در مدرسه ی نظامیّه تدریس می کرد. از آثار او می توان به «کیمیای سعادت»، «نصیحهُ الملوک» و «احیاء علوم الدّین» اشاره کرد.

کیمیای سعادت:

کتابی است از امام محمّد غزالی درباره ی اصول دین اسلام که در آخرین سال های قرن پنجم هجری نوشته شده است.

برچسب شده در: