در این نوشته با معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم

اثر: چهار مقاله یا «مجمع النوادر»

نویسنده: نظامی عروضی

امیر خراسان را پرسیدند که تو فردی فقیر و بی چیز بودی و شغلی پست داشتی، به امیری خراسان چون افتادی؟

از امیر خراسان پرسیدند که تو شخص تهی دست و فقیری بودی و کاری بی ارزش داشتی، چگونه شد به فرمان روایی خراسان رسیدی؟

واژهمعنی واژه
چون افتادیدر این جا به معنی چگونه شروع کردی؟
معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم

گفت: روزی دیوان «حنظلۀ باد غیسی» همی خواندم، بدین دو بیت رسیدم:

گفت: روزی، دیوان اشعار حنظلۀ باد غیسی را می خواندم، به این دو بیت رسیدم:

واژهمعنی واژه
همی خواندممی خواندم
معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم

مِهتری گر به کام شیر در، است             شو خطر کن زکام شیر، بجوی

اگر بزرگی و سروری در دهان شیر هم باشد برو و اقدام به کاری خطرناک کن و آن را از دهان شیر بگیر.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مهتریبزرگی، سروریکامدهان
شوبروخطر کنکارهای پرخطر انجام بده
معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم

یا بزرگی و عزت و نعمت و جاه/یا چو مردانت، مرگ، رویا روی

یا در این راه به بزرگی و ثروت و مقام خواهی رسید یا اینکه مثل مردان بزرگ، مرگ آبرومندانه خواهی داشت.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
عزّارجمندی، بزرگیجاهمقام، شکوه
معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم

داعیه ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم، راضی نتوانستم بود. دارایی ام بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش، رحلت کردم.

انگیزه ای در دلم پیدا شد که اصلا نتوانستم به وضعیتی که داشتم راضی باشم تمام ثروتم را فروختم و اسبی خریدم و از سرزمین خود سفر کردم.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
داعیهانگیزهباطن         درون، وجود
رحلت کردمسفر کردم، کوچ کردم
معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم

به دولت صفاریان پیوستم. هر روز بر شکوه و شوکت و لشکر من افزوده می گشت و اندک اندک کار من بالا گرفت و ترقی کرد تا جملۀ خراسان را به فرمان خویش در آوردم.  اصل و سبب، این دو بیت بود.

به حکومت صفاریان پیوستم هر روز بر بزرگی و مقام و لشکر من اضافه می شد و کم کم در کار هایم پیشرفت و ترقی کردم تا همه خراسان را تحت فرمان خود درآوردم علت اصلی، این دو بیت بود.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
شکوهعظمت، بزرگیشوکتبزرگی
ترقیرشد، پیشرفتجملههمه
معنی حکایت شو خطر کن فارسی نهم

آرایه ادبی:

کار من بالا گرفت ←  کنایه از رشد کردم

برچسب شده در: