در این نوشته با معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم

درس چهارم

سَفَر شکفتن

معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم
معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم

اگر در پاسخ به حرف آنها بگوییم: «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است»، آه بلندی می‌کشند و می‌گویند: «هی! دیگر آن نیرو و انرژی جوانی در ما نیست». راست هم می‌گویند. آنها فرصت‌های زیادی را از دست داده‌اند. هر حرکت ثانیه‌شمار ساعت، ما را از فرصت‌هایی که در اختیارمان هست، دور می‌کند.

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

«ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» ←   یک مثل است و دانش ادبی ارسال المثل ایجاد شده است و کنایه است از اینکه برای هر کاری دیر نیست

می گویند:«هی …» نقل قول می کند که همان دانش ادبی تضمین است.

مبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگیرید یا به حرف بزرگ‌ترهایتان گوش نکنید و از تجربه‌های آنان، بهره نگیرید. اگر چنین کنید، پانزده یا بیست سال دیگر، به خود یا به دیگری خواهید گفت: «ای کاش کسی را داشتیم که… .»

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

پانزده یا بیست ←   مراعات نظیر

ای کاش (صوت) ←   شبه جمله

مبادا ←   شبه جمله است که منفی شده ی «باد» می باشد

به پانزده یا بیست یا حتّی سی سال دیگر فکر کنید. با قدرت خیال خود به آینده بروید. چه تصوّری از آیندهٔ خود دارید؟ حتماً در آن تصویر رویایی، به زندگی شیرین و موفّق می‌اندیشید. به شغل خوبی فکر می‌کنید که درآمدی عالی نصیب شما می‌کند. به احترام و اعتباری که برای خود کسب کرده‌اید، می‌اندیشید.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
قدرتنیروخیالفکر و اندیشه
تصویرعکسدر آمدبهره و دستمزد
نصیببهرهاحترامحرمت
اعتباریارزش
رویاییخیال، چیزی که آرمان است و می خواهیم به آن برسیم
معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

پانزده یا بیست ←   مراعات نظیر

ای کاش (صوت) ←   شبه جمله

مبادا ←   شبه جمله است که منفی شده ی «باد» می باشد

در نوجوانی، هرگز در خیال کسی نمی‌گنجد که در آینده به انسانی بی‌عاطفه و بد اخلاق تبدیل شود. تصوّر همه از آینده یک زندگی آرمانی، منطقی و سرشار از عشق و عاطفه و انسانیّت است.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
خیالتصویربی عاطفهبدون عاطفه
آرمانیچیزی که آرزو داریمسرشارپر و لبریز
بد اخلاقاز نظر اخلاقی خوب نیست
منطقیچیزی که با عقل و فکر خود دریابیم
معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

عشق،عاطفه و انسانیت ←   مراعات نظیر

زندگی کردن به یادگیریِ اصول و روش‌هایی نیاز دارد. زندگی، یک سفر است. مدّت این سفر برای عدّه‌ای کم و برای عدّه‌ای دیگر طولانی و پرفراز و نشیب است. اگر همیشه خود را یک مسافر به حساب بیاوریم، باید ویژگی‌های یک مسافر دائمی را در خود ایجاد کنیم و مهارت‌های لازم را برای کم کردن دشواری‌های سفر و لذّت بخش کردن آن بیاموزیم.

               واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
پرفرازبلندینشیبپستی
دائمیهمیشگیدشواری هایسختی ها
معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

زندگی یک سفر است ←   تشبیه که زندگی مشبه و سفر مشبه به؛تشبیه بلیغ

پر فراز و نشیب ←   تضاد

وقتی شما می‌خواهید به کوهستان بروید، ابزار لازم برای کوه‌نوردی را همراه خود می‌برید. هرگاه بخواهید در مراسم مذهبی، مثل «دعای کمیل» یا «نماز جماعت» شرکت کنید، خود را با آداب خاص و لباس مناسب که حسّ و حال مذهبی شما را بالا ببرد، آراسته می‌سازید.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
ابزاروسایلآدابروش ها
بخصوصخاص
            مذهبی           چیزی که ریشه در عقاید و دین ما دارد
معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم

سفر زندگی هم به مهارت‌هایی نیاز دارد که بدون آنها، زندگی آینده، پر مشقّت خواهد بود، مهارت‌هایی نظیر:

– خودآگاهی: شناخت توانایی‌ها، نیازها، استعدادها و ضعف‌های خود

– ارتباط موْثر: ارتباط درست و سنجیده با دیگران

– تصمیم گیری: تدبیر مناسب در موقعیّت‌های مهمّ زندگی

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مهارت هاتوانمندی هاپر مشقّتدشوار و سختی
تواناییتوانمندی هااستعدادهاتوانایی های درونی
مؤثراثر گذارسنجیدهحساب شده
تدبیرچاره اندیشی کردنموقعیت هاوضعیت ها
معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

سفر زندگی هم ←    تشبیه که زندگی به سفر تشبیه شده است؛ تشبیه بلیغ

– چیرگی بر احساسات و هیجانات: مهار احساسات گوناگون، مانند: عشق، خشم و نفرت، ترس و حتّی شادی

– تفکّر خلّاق: مهارت در کشف و نوآوری، جست‌وجوی راه‌حل‌های جدید برای رویارویی با مشکلات

ما می‌توانیم با توکّل به پروردگار و تلاش بیشتر به این مهارت‌ها دست یابیم و زندگی خود را سرشار از طراوت و شکوفایی کنیم.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مهاررام کردننفرتبد آمدن
تفکّر فکر کردنخلّاقنو آور
مهارتتوانمندیرویاروییمواجه شدن
توکّلتکیه کردنتلاشکوشش کردن
دست یابیمدست پیدا کنیمسر شارپر و لبریز
شادابیطراوتچیرگیغلبه کردن و پیروز شدن
شکوفاییکشف کردن استعدادها و پرورش آن ها
معنی درس سفر شکفتن فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

عشق، خشم، نفرت، ترس و شادی ←    مراعات نظیر

طراوت، شادابی و شکوفایی ←    مراعات نظیر

همچنین ببینید: معنی شعر شوق مهدی فارسی هشتم

برچسب شده در: