در این نوشته با معنی درس نوجوان باهوش فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی درس نوجوان باهوش فارسی هشتم

معنی درس نوجوان باهوش فارسی هشتم
معنی درس نوجوان باهوش فارسی هشتم

فصل چهارم

بیت اول فصل

  • شاعر: سعدی
  • آثار: گلستان، بوستان و کلّیّات

نام نیکو گر بماند ز آدمی/ به کزو ماند سرای زر نگار

اگر نام خوب از انسان به یادگار بماند بهتر از این است که از او خانه های زیبا ومجلّل باقی بماند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
سراخانهبهبهتر
کزومخفف که از او
زرنگاردارای نقش هایی از طلا، طلا کاری شده
معنی درس نوجوان باهوش فارسی هشتم

نکات دستوری:

این بیت از سه جمله تشکیل شده است

فعل «است» از «به» حذف شده است: به (بهتر) است که از او سرای زرنگار بماند

سرای زرنگار ←   ترکیب وصفی

سعدی:

شیخ مشرف الدین مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی، نویسنده و گوینده بزرگ قرن هفتم. وی در شیراز به کسب علم پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه به تعلم مشغول گشت. سعدی سفرهای بسیار کرد و در زمان سلطان اتابک ابوبکربن سعدبن زنگی (623 – 668 هـ.ق) به شیراز بازگشت و به تصنیف سعدی نامه یا بوستان (سال 655) و گلستان (656) پرداخت. علاوه بر اینها قصاید و غزلیات و قطعات و ترجیع بند و رباعیات و مقالات و قصاید عربی دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده اند. وفات وی بین سالهای 691 و 694 هَ.ق . در شیراز اتفاق افتاد و آرامگاه جدید او در اردیبهشت ماه 1331 هـ.ش برپا شده است.

درس نهم

به جهان خُرّم از آنم که جهان، خرم از اوست/عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

در دنیا، علت شادی من خداوند است که همه از وجود او خوشحال هستند. من عاشق کل این دنیا هستم زیرا کل دنیا از آنِ خداوند است.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
جهانتمام موجوداتخرّمشادابی
معنی درس نوجوان باهوش فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

خرم و عالم ←   قافیه(ردیف ←   از اوست)

تعداد جمله ←(به جهان خرم از آنم)،  (که جهان خرم از اوست)، (عاشقم بر همه عالم) و (که همه عالم از اوست)

تکرار ←  جهان، عالم، همه، که

مراعات نظیر ←   جهان، عالم، خرم، عاشق

به حلاوت بخورم زهر که شاهد، ساقی است  /به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست

با شیرینی و علاقه، زهر را می نوشم زیرا معشوق زیباروی من (خدا)، آن را تعارف می کند. با تمام وجود، دردها را تحمل می کنم زیرا که درمان همۀ دردها، خداوند است.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
حلاوتشیرینیارادتعلاقه مندی
معنی درس نوجوان باهوش فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

قافیه   هم (با واژه های قافیه در بیت های پیشین و پسین) (ردیف ←   از اوست)

تعداد جمله ← (زهر به حلاوت بخورم)، (که شاهد ساقی است)، (درد به ارادت بکشم) و (که درمان هم از اوست)

تضاد ←   درد و درمان

تضاد ←   حلاوت و زهر

شبکه معنایی ←   شاهد، ساقی، بخورم، زهر، حلاوت، درد، درمان، بکشم

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد /دلِ رمیدۀ ما را انیس و مونس شد

ستاره ای در آسمانِ هستی، آشکار شد و در این دنیا، ارجمند گردید و برای دل های پریشان، یار و همدم شد.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
رمیدهبی قرارانیسهمدم
مونسهمدم
معنی درس نوجوان باهوش فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

اشاره به تولد رسول اکرم (ص) دارد که به عنوان برگزیده ترین انسان، پا به جهان هستی نهاد

مجلس و مونس ←   قافیه (ردیف:شد)

تعداد جمله ← (ستاره ای بدرخشید)، (و ماه مجلس شد) و (دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد)

مراعات نظیر ←   ستاره، ماه، بدرخشید

تشخیص ←   دل رمیده، فراری و گریزان بودن را (که ویژگی انسان است، به دل نسبت داده است)

تشخیص ←  ستاره انیس و مونس شد، همدم و یار شدن که ویژگی انسان است، به ستاره نسبت داده شده است؛ ستاره استعاره از پیامبر اکرم (ص) است

برچسب شده در: