در این نوشته با معنی درس همزیستی با مام میهن فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی درس همزیستی با مام میهن فارسی نهم

نثر: ساده و روان

برخی از آرایه های متن:

تن را سپر کرده اند   کنایه از خود را فدا کرده اند        

انگشت به دهان گذاشتن  ←  کنایه از تعجب

همی خواهم از کردگار جهان/  شناسندۀ آشکار و نهان

از خدای بزرگ که آفرینندۀ جهان است و آشکار و پنهان جهان را می شناسد، می خواهم.

آرایه ادبی:

آشکار، نهان    متضاد

که باشد ز هر بد، نگهدارتان /همه نیک نامی بود یارتان

شما را از هر آسیب در امان نگه دارد و همیشه نیک نامی، یاورتان باشد «همیشه خوش نام باشید».

ندانی که ایران، نشست من است /جهان سر به سر، زیر دست من است؟

نمی دانی که ایران، محل زندگی من است. سراسر جهان تحت فرمانروایی من است؟

واژهمعنی واژه
نشستسرزمین
معنی درس همزیستی با مام میهن فارسی نهم

آرایه ادبی:

دست و است    جناس

زیر دست بودن     کنایه از تحت فرمان بودن

همه یک دلانند، یزدان شناس/   به نیکی ندارند از بد، هراس

مردم ایران همه یک دل هستند و خدای یگانه را می پرستند و با نیک نامی از بدی، ترسی ندارند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
یزدانخداهراسترس
معنی درس همزیستی با مام میهن فارسی نهم

آرایه ادبی:

نیک و بد   تضاد

دریغ است ایران که ویران شود/ کُنام پلنگان و شیران شود

حیف است که ایران از بین برود و محل زندگی دشمنان گردد.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دریغافسوس و حیفویراننابود
کُنامآشیانهپلنگان و شیراندشمنان
معنی درس همزیستی با مام میهن فارسی نهم

چو ایران نباشد، تن من مباد /  در این بوم و بر ، زنده یک تن مباد

اگر ایران نباشد، من نیز نباید زنده بمانم. در این سرزمین کسی زنده نباشد، بهتر است.

واژهمعنی واژه
بوم و برسرزمین
معنی درس همزیستی با مام میهن فارسی نهم

آرایه ادبی:

تن و من   جناس

همه سر به سر، تن به کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم

اگر ما یک به یک در راه وطن، کشته و شهید شویم، بهتر از آن است که کشورمان را به دشمن بدهیم.

برچسب شده در: