در این نوشته با معنی درس پرتو امید فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی درس پرتو امید فارسی نهم

  • اثر: دیوان شمع
  • شاعر: حافظ
  • قالب شعر: غزل

یوسف گمگشته، باز آید به کنعان، غم مخور/ کلبۀ احزان، شود روزی گلستان، غم مخور

گمشدۀ تو دوباره به سرزمین خود برمی گردد و خانۀ غم و اندوه، دوباره به شادی تبدیل می شود، نگران نباش.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
کنعاننام سرزمیناحزانغم ها
معنی درس پرتو امید فارسی نهم

آرایه ادبی:

یوسف، کنعان  ←  مراعات نظیر

کل بیت   تلمیح به داستان حضرت یوسف (ع)

ای دل غم دیده، حالت به شود، دل بد مکن / وین سر شوریده، باز آید به سامان، غم مخور

ای دل درد کشیده، ناراحت نباش حالت بهتر می شود و آشفتگی های فکری تو آرام و قرار پیدا می کند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بهبهترشوریدهآشفته
سامانآرام، قرار
معنی درس پرتو امید فارسی نهم

آرایه ادبی:

ای دل غمدیده ←   تشخیص

شوریده، سامان ←   متضاد

دل بد مکن ←   کنایه از نگران نباش

دور گردون، گر دو روزی بر مراد ما نرفت/  دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

اگر گردش روزگار، چند روزی مطابق میل ما نبود ناراحت نباش زیرا گردش روزگار همیشه یکسان نیست.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
گردونآسمانمرادحاجت
دائماًهمیشه
معنی درس پرتو امید فارسی نهم

آرایه ادبی:

واج آرایی  ←   در حرف «ر»

هان مشو نومید! چون واقف نه ای از سر غیب/  باشد اندر پرده، بازی های پنهان، غم مخور

نا امید نباش زیرا از اسرار غیب، آگاهی نداری و بازی های پنهان زیادی پشت پردۀ خلقت وجود دارد.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
واقفباخبر، آگاهنه اینیستی
غیبپنهاناندر پردهپشت پرده
نومیدنا امید
معنی درس پرتو امید فارسی نهم

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند/چون تو را نوح است کشتیبان، ز توفان غم مخور

ای انسان اگر نابودی مثل سیل، تمام دنیا را نابود کند غصه نخور زیرا کسی مثل حضرت نوح،» خدا« کشتیبان و مراقب تو است.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
فنانابودیبنیادریشه
هستیدنیانوحمنظور خدا
توفان                                          اینجا یعنی مشکلات
معنی درس پرتو امید فارسی نهم

آرایه ادبی:

ای دل  ←  تشخیص

سیلِ فنا  ←  تشبیه فنا و نابودی به سیل

بنیاد هستی برکَنَد ← کنایه از نابودی

کل بیت ← تلمیح به داستان حضرت نوح (ع)

در بیابان گر به شوق کعبه، خواهی زد قدم/سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور

اگر به اشتیاق خانۀ خدا قدم در بیابان گذاشتی، از سرزنش های درختچه های خاردار ناراحت نباش.

واژهمعنی واژه
مغیلانگیاه خاردار، در اصل به معنی مادرِ غولان و دیوها
کعبهمنظور هر هدفی که انسان دارد
معنی درس پرتو امید فارسی نهم

معنی دیگری از بیت بالا:

کسی که هدفش کعبه است و مقصود به این بزرگی دارد، اگر در بیابان دچار سختی شود، ناراحت و نا امید نمی شود.

گرچه منزل، بس خطرناک است و مقصد، بس بعید/ هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان، غم مخور

اگرچه استراحت گاه های بین راه، خطرناک است و مقصد بسیار دور است، غصه نخور زیرا هیچ راهی نیست که پایان نداشته باشد.

واژهمعنی واژه
بعیددور
معنی درس پرتو امید فارسی نهم

آرایه ادبی:

منزل، مقصد، راه   مراعات نظیر

حافظا! در کنج فقر و خلوت شب های تار/تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور

ای حافظ در لحظه های فقر و تنگ دستی، به دعا و قرآن پناه ببر و غصه نخور.

واژهمعنی واژه
وردذکر، دعای زیر لب
معنی درس پرتو امید فارسی نهم

آرایه ادبی:

ورد، دعا، قرآن   مراعات نظیر

حافظا  ←   تخلص

برچسب شده در: