در این نوشته با معنی درس پرچم داران فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی درس پرچم داران فارسی هشتم

شاعر: ادیب الممالک فراهانی

ای وطن، ای دل مرا ماوا / ای وطن، ای تن مرا مسکن

ای کشورم ای پناهگاه دل ها، ای کشورم ای خانۀ تن من.

واژهمعنی واژه
مأواجایگاه، پناهگاه
معنی درس پرچم داران فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

ای وطن   تشخیص (با وطن حرف می زنیم)

واج آرایی   حرف «م»

را   حرف اضافه (در هر دو مصراع به معنی برای)

تعداد جمله   ۴ (ای وطن)، (ای دل مرا مأوا)، (ای وطن) و (ای تن مرا مسکن)

تکرار   کلمات «ای» و «وطن»

واج آرایی   حروف «م» و «ن»

تشبیه وطن به مسکن و مأوا

آرایه تشخیص

ای وطن، ای تو نور و ما همه چشم/  ای وطن، ای تو جان و ما همه تن

ای وطن، تو مانند نور و روشنایی برای چشم ما هستی. تو مانند جان در بدن ما هستی.

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

ای وطن   تشخیص (با وطن حرف می زنیم)

تشبیه   وطن به نور، ما به چشم، وطن به جان و ما به تن تشبیه شده است

تعداد جمله   ۶ (ای وطن)، (ای تو نور)، (و ما همه چشم)، (ای وطن)، (ای تو جان) و (و ما همه تن)

تن و چشم و جان و نور   مراعات نظیر

تو جان و ما همه تن   کنایه از گرامی بودن

تشبیه   وطن به نور و جسم به چشم، وطن به جان و مردم ایران به تن

آرایه تشخیص

نکته ای گویمت که گر شنوی/ شاد، مانی به جان و زنده به تن

نکته ای به تو می گویم که اگر آن را بشنوی، باعث شادی روح و پایداری جسمت می شود.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
نکتهسخن دلپذیر و دقیق«ت» در گویمتبه تو
معنی درس پرچم داران فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

تعداد جمله   ۴ ( نکته ای گویمت)، (که گر شنوی)، ( شاد مانی به جان) و (و زنده به تن)|

«ت» در گویمت، به تو   متمم است

جان و تن و زنده و شاد   مراعات نظیر

گویم و شنوی   تضاد

تن و جان  تضاد

آدمی را چو هفت مهر به دل                 نبود کم شمار از اهریمن:

مهر ناموس و زندگانی و دین                 عزت و خاندان و مال و وطن

اگر انسان، محبت هفت چیز را در دل نداشته باشد، او را از شیطان کمتر بدان:

عشق ورزیدن به آبرو، زندگی و دین، سرافرازی، خانواده، پول و وطن.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اهریمنشیطانناموسآبرو، حیثیت
مهرعلاقه
معنی درس پرچم داران فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

این دو بیت موقوف المعانی اند:

تعداد جمله بیت اول   ۲ (آدمی را چو هفت مهر به دل نبود) و ( کم شمار از اهریمن)

تعداد جمله بیت دوم   ۱ ( مهر ناموس و زندگانی ودین عزت و خاندان و مال و وطن [می باشد])

آرایه تکرار یا نغمه حروف   حرف (ن) و صدای (ــُـ)

مهر به دل بودن   کنایه از علاقه مندی

و آن که حٌبِ وطن نداشت به دل  / مرده زان خوبتر به باور من

و آن کسی که کشور خود را دوست نداشته باشد، به نظر من آدم مرده از او بهتر و با ارزشتر است.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
حب وطنمیهن دوستیحبدوست داشتن
باورعقیده
معنی درس پرچم داران فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

بیت به حدیث «حُب الوطن من الایمان» اشاره دارد

تعداد جمله   ۲ (آن که حب وطن نداشت به دل) و (مرده زان خوبتر به باور من)

واج آرایی   حرف «ن»

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
شکوهمندبا شکوهپاره ایقسمتی
پیکرهجسمگزندآسیب
عزّتبزرگی و ارجمندیارادۀ استوارمیل محکم و قوی
گستاخیجسارت، پر روییبی رحمیستمگری، ظلم
تحمیلیاجباریخیل عظیمگروه بزرگ
جان بر کفانآماده مرگ و جانبازینفوذ ناپذیردست نیافتنی
هجومحملهحامیانطرفداران
ایّامروزهاسرافرازسربلند
رنگ نباختنترسیدجنب و جوشفعالیت
پا بر جا مانداستوار و ثابت ماندآزادهشریف
دل زندهبا نشاط، هوشیارمؤمنبا ایمان
حماسهدلیریتازشحمله
همّتپشتکارتخصّصمهارت
تعهّدپیمان و عهده داریحافظنگهبان
آبروشرفسر زندهبا نشاط
مایهباعثنسلدودمان، نژاد
سیماچهرهزیورزینت
می آرایندزیبا می کنندعرصهمیدان
آزاد منشیآزادگی، جوانمردیافراشتبالا برد
معنی درس پرچم داران فارسی هشتم

ادیب الممالک فراهانی (درگذشت ۱۳۳۵ هـ.ق):

میرزا محمد صادق امیری، معروف به ادیب الممالک، شاعر و روزنامه نگار عصر مشروطه بود. وی در سال ۱۲۷۷ ه.ق، در فراهان اراک زاده شد. پس از مهارت و شهرت در شاعری، مظفرالدین شاه به او لقب ادیب الممالک داد.

برچسب شده در: