در این نوشته با معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

  • اثر: کلیله و دمنه
  • ترجمه: روزبهان (ترجمه از زبان پهلوی به زبان عربی) – ابوالمعالی نصرالله منشی (ترجمه از زبان عربی به زبان فارسی)

آورده اند که در ناحیتِ کشمیر مُتَصَّیدی خوش و مرغزاری نَزِه بود که از عکسِ ریاحینِ او، پَرِ زاغ چون دُم طاوُوس نمودی و در پیش جمال او دمِ طاوُوس به پر زاغ مانستی.

قلمرو فکری:

حکایت کرده اند که در سرزمین کشمیر شکارگاهی خوش آب و هوا و چمنزاری با صفا بود که از بازتاب گیاهان آن، پر سیاه زاغ مانند دم طاووس زیبا می شد و در مقابل زیبایی آن، دم زیبای طاووس مانند پر زاغ، سیاه و کم ارزش به چشم می آمد.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
آورده اندحکایت می کنندناحیتناحیه، سرزمین
ریاحینگیاهانجمالزیبایی
مُتَصَیدشکارگاهمَرغگونه ای گیاه
مرغزارچمن زارمانستیمانند بود
نَزِهبا صفا، خوش آب و هوا
کشمیرناحیه ای بین هند و پاکستان
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

پر زاغ به دُم طاووس و بالعکس  ←  تشبیه

زاغ  ←  نماد زشتی

طاووس  ←  نماد زیبایی

پَرِ زاغ چون  … به پر زاغ مانستی  ←  اغراق

دِرَفشان لاله در وی، چون چراغی/ولیک از دُودِ او بر جانش داغی

قلمرو فکری:

گل لاله در آنجا چون چراغی می درخشید؛ امّا از دود آن چراغ، درون لاله سیاه شده بود.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دِرَفشاندرخشان، نورانیداغسیاهی درون لاله
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

مرجع «او»  ←  چراغ

مرجع «ش» در جانش  ←  لاله

قلمرو ادبی:

چراغی و داغی ←   قافیه

چون چراغی  ←  تشبیه

حسن تعلیل  ←  سیاهی درون لاله از دود چراغ بود

داغ  ←  استعاره از سیاهی درون لاله

جان داشتن لاله  ←  ‌جانبخشی

شقایق بر یکی پای ایستاده  /چو بر شاخ زمرد جام باده

قلمرو فکری:

گل شقایق بر شاخه خود به گونه ای ایستاده بود که گویی جام شراب سرخ بر شاخه ای زمردین رنگ و سبزفام قرار گرفته است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
شقایقلاله وحشیبادهشراب
شاخشاخهشقایقگونه ای گل
لالهگونه ای گلزُمرّدسنگ قیمتی
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

بیت ←   1 جمله

قلمرو ادبی:

ایستاده و باده  ←  قافیه

جانبخشی  ←  شقایق ایستاده

مصراع دوم  ←  تشبیه

و در وی شکاری بسیار و اختلاف صیادان آنجا متواتر؛ زاغی در حوالی آن بر درختی بزرگ گَشن خانه داشت نشسته بود و چپ و راست می نگریست.

قلمرو فکری:

در آن چمنزار شکار بسیار بود و شکارچیان پی در پی آمد و شد می کردند. زاغی در آن حوالی بر درختی بزرگ و پر شاخ و برگ لانه داشت. نشسته بود و اطراف را نگاه می کرد.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اختلافرفت و آمدمتواترپی در پی
گَشنانبوه
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

ناگاه صیادی بدحالِ خشِن جامه، جالی بر گردن و عصایی در دست، روی بدان درخت نهاد.

قلمرو فکری:

ناگهان شکارچی بدخو با تن پوشی خشن و دامی بر دوش و عصایی در دست به سوی آن درخت روی نهاد.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بدحالبد خو، بد رفتارجالدام و تور
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

روی نهادن  ←  کنایه از رفتن

بترسید و با خود گفت: «این مرد را کاری افتاد که می آید و نتوان دانست که قصدِ من دارد یا از آنِ کسِ دیگر من باری جای نگه دارم و می نگرم تا چه کند.»

قلمرو فکری:

زاغ ترسید و با خود گفت: ناین مرد کاری دارد که به اینجا می آید و روشن نیست قصد شکار مرا دارد یا دیگری را. در هر حال من در این جا می مانم و می بینم که چه پیش خواهد آمد.»

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
کاری افتادهکاری داردباریبه هر روی
جای نگه دارماین  جا می مانم

صیاد پیش آمد و جال باز کشید و حَبَه بینداخت و در کمین بنشست. ساعتی بود؛ قومی کبوتران برسیدند و سَرِ ایشان کبوتری بود که او را مُطَوِقَه گفتندی و در طاعت و مطاوعِت او روزگار گذاشتندی.

قلمرو فکری:

شکارچی جلوتر آمد، و دام را گستراند، دانه انداخت و پنهان شد، مدّتی گذشت. گروهی از کبوتران رسیدند و رئیس آنان کبوتری بود که او را مُطَّوقه می گفتند و در فرمان بری او روزگار را سپری می کردند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بازکشیدپهن کردحَبّهدانه
سررئیسطوقخط دور گردن پرندگان
مطوقهطوق دارطاعتفرمانبرداری
مطاوعتفرمانبرداریگذاشتندیمی گذرانیدند
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

چندان که دانه بدیدند، غافل وار فرود آمدند و جمله در دام افتادند و صیاد شادمان گشت و گُرازان به تک ایستاد، تا ایشان را در ضبط آرد.

قلمرو فکری:

همین که دانه را دیدند بی خبر پایین آمدند و همه در دام افتادند و صیاد خوشحال شد و با ناز و شادی شروع به دویدن کرد تا آنها را گرفتار کند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
غافل واربا حال غفلت، بی خبرفرود آمدندپایین آمدند
جملههمهگرازانبا ناز راه رونده
تگدویدنایستادشروع کرد
در ضبط آوردنگرفتن
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

مرجع «ایشان»  ←  کبوتران

و کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید.

قلمرو فکری:

کبوتران بی قراری می کردند و هر یک برای رهایی خودش کوشش می کرد.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اضطرابپریشانی، آشفتگیرابرای
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

مطوّقه گفت: «جای مجادله نیست؛ چنان باید که همگان استخلاص یاران را مهم تر از تخلّصِ خود شناسند و حالی صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوّتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است.»

قلمرو فکری:

مُطَّوقه گفت: «جای بحث و جدال نیست باید به گونه ای کار کنید که همگان رها کردن یاران را مهم تر از آزادی خود بدانند و اکنون درست آن است که همه از راه همیاری نیرویی به کار ببرید تا دام را از جا برداریم؛ زیرا رهایی ما در این کار است.»

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مجادلهجدال و ستیزههمگنانهمه، جمع همگن
تخلّصرهاییصوابصلاح و درست
به طریقاز راهتعاونهمیاری
قوتنیرورهایشآزادی، نجات
استخلاصرهایی جُستن، رهایی دادن
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت و صیاد در پی ایشان ایستاد، بر آن امید که آخِر درمانند و بیفتند.

قلمرو فکری:

کبوتران فرمان او را پذیرفتند و دام را برداشتند و راه خود را پیش گرفتند و رفتند و صیاد به دنبال ایشان می رفت و می نگریست به امید آنکه سرانجام خسته شوند و بیفتند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
فرمان کردنفرمان بردنبرکندنبلند کردن
در پیدنبالآخرسرانجام
درماننددرمانده شوند
ایستادمبادرت ورزیدن، اقدام کردن
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

گرفت  ←  شناسه مفرد برای نهاد جمع

قلمرو ادبی:

سر خویش گرفتن  ←  کنایه از دنبال کار خود رفتن

و زاغ با خود اندیشید که بر اثر ایشان بروم و معلوم گردانم فرجام کار ایشان چه باشد. که من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بود. و از تجارب برای دفع حوادث سلاح توان ساخت.

قلمرو فکری:

و زاغ با خود فکر کرد که به دنبال ایشان بروم و روشن کنم که پایان کار آنها چه می شود؛ زیرا من از مانند این حادثه در امان نیستم و از تجربه‌ها برای دور کردن پیشامدهای بد می توان سلاح‌ها درست کرد.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بر اثربه دنبالفرجامپایان
واقعهپیشامدایمندر امان
تجاربتجربه هادفعراندن
حوادثپیشامدهای ناگوار
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

ایمن  ←  مُمال امان

قلمرو ادبی:

تجارب  ←  تشبیه پنهان (تجارب مانند سلاحی است برای دفع ناگواری ها)

و مُطَّوقه چون بدید که صیاد در قفای ایشان است، یاران را گفت: «این ستیزروی در کار ما به جدّ است و تا از چشم او ناپیدا نشویم دل از ما برنگیرد.

قلمرو فکری:

و مُطَّوقه چون دید که شکارگر به دنبال ایشان است، به دوستان گفت: این فرد گستاخ در گرفتار کردن ما جدی است و تا از چشم او پنهان نشویم، دست از سر ما بر نخواهد داشت.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
قفاپشت، پشت گردنستیزه رویگستاخ، پر رو
به جدجدّیناپیداناپدید
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

چشم  ←  مجاز از نگاه

از کسی دل برگرفتن  ←  کنایه از دل کندن، قطع علاقه کردن

طریق آن است که سوی آبادانی‌ها و درختستان ها رویم تا نظر او از ما منقطع گردد. نومید و خایب بازگردد

قلمرو فکری:

راه کار آن است که به سوی آبادی‌ها و باغ‌ها برویم تا چشم او ما را نبیند و ناامید و دل شکسته برگردد

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
طریقراه کاراشارتدستور
درختستانباغمنقطعبریده، قطع شده
خایبنا امید
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

که در این نزدیکی موشی است از دوستان من! او را بگویم تا این بندها را ببُرد.» کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند و صیاد بازگشت.

قلمرو فکری:

زیرا که در این نزدیکی موشی است که با من دوستی دارد. به او می گویم تا این بندها را ببرد. کبوتران دستور او را راهنمای خود گرفتند و راه کج کردند و شکارگر برگشت.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بندریسماناِمامراهنما و الگو، رهبر
راه بتافتندراه را کج کردند
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

مُطَّوقه به مسکن موش رسید. کبوتران را فرمود که: «فرود آیید». فرمان او نگاه داشتند و جمله بنشستند؛

قلمرو فکری:

به خانه موش رسید. به کبوتران دستور داد که: «فرود بیایید.» فرمان او را پذیرفتند و همه فرود آمدند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مسکنخانه فرمان نگاه داشتنفرمان بردن
جملههمه، همگی
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

و آن موش را زِبرا نام بود، با دَهای تمام و خِردِ بسیار؛ گرم و سرد روزگار دیده و خیر و شرَّ احوال مشاهدت کرده؛ و در آن مواضع از جهت گریزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته و هر یک را در دیگری راه گشاده و تیمار آن را فراخورِ حکمت و بر حَسَبِ مصلحت بداشته.

قلمرو فکری:

و آن موش نامش زِبرا بود. با خِرد و هوش بسیار و خوب و بد روزگار را دیده نیکی‌ها و زشتی‌ها را مشاهده کرده؛ و در آن جای‌ها برای فرار در روز حوادث، صد سوراخ و لانه ساخته بود و هر یک از سوراخ ها را به دیگری راه داده و مناسب دانش و مطابق مصلحت از آن سوراخ ها مواظبت می کرد.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دَهازیرکی و هوشخردعقل
مشاهدتمشاهدهمواضعجای‌ها
از جهتبرایگریزگاهجای گریز
تیمارمواظبتفراخورشایسته
حکمتدانشبر حسبمطابق
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

گرم و سرد روزگار دیده  ←  کنایه از جهان دیده و با تجربه

گرم و سرد  ←  تضاد

خیر و شرّ  ←  تضاد

دیدن گرم و سرد  ←  حس آمیزی

مُطَّوقه آواز داد که: «بیرون آی.» زبرا پرسید که: «کیست؟»  نام بگفت؛ بشناخت و به تعجیل بیرون آمد. چون او را در بند بلا بسته دیده، زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی‌ها براند و گفت: «ای دوست عزیز و رفیق، تو را در این که افگند؟»

قلمرو فکری:

مُطَّوقه صدا زد: «بیرون بیا». زبرا پرسید که کیست؟ مُطَّوقه نامش را گفت: زبرا شناخت و با شتاب بیرون آمد. وقتی او را گرفتار بلا دید، اشک از چشمانش روان کرد و بر چهره اش ریخت و گفت:«ای دوست عزیز و یار همراه، چه کسی تو را در این رنج گرفتار کرد؟»

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
آواز دادفریاد زدتعجیلشتاب
زهابچشمهدیدهچشم
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

بند بلا  ←  اضافه تشبیهی

زهاب دیده  ←  اضافه تشبیهی

جوی  ←  استعاره از اشک

بر رخسار، جوی‌ها براند  ←  اغراق

جواب داد که:«مرا قضای آسمانی در این ورطه کشید».

قلمرو فکری:

پاسخ داد که سرنوشت آسمانی مرا در این جای نابودی افکند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
قضاسرنوشتورطهجای هلاکت، مهلکه
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

کل عبارت  ←  اغراق

موش این بشنود و زود در بریدن بندها ایستاد که مُطَّوقه بدان بسته بود.

قلمرو فکری:

موش شنید و سریع شروع کرد به بریدن بندهایی که مُطَّوقه به آن بسته بود.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژه
بشنودشنید
ایستادمبادرت ورزید، اقدام کرد
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

گفت:«ای دوست، ابتدا از بریدن بند اصحاب اولی تر». گفت: این حدیث را مکررّ می کنی؛ مگر تو را به نفسِ خویش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حقّی نمی شناسی؟

قلمرو فکری:

مُطَّوقه گفت: «اوّل بند دوستانم را باز کن». موش گفت: این حرف را پیوسته تکرار می کنی؛ مگر تو به وجود خودت نیاز نداری و وجود تو بر تو حقی ندارد؟

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اصحابیاراناولی ترسزاوارتر
حدیثسخنمکرر کردنتکرار کردن
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

گفت: مرا بدین ملامت نباید کرد که من ریاست این کبوتران تکفّل کرده ام، و ایشان را از آن روی بر من حقّی واجب شده است. و چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم، مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید.

قلمرو فکری:

گفت: من را به این خاطر سرزنش نکن؛ زیرا من رهبری این کبوتران را به گردن گرفته ام و ایشان به همین خاطر حقی بر گردن من دارند. چون آنها حق مرا با فرمانبرداری و پند و اندرز پذیری به جا آوردند و با یاری و پشت گرمی آنان از دست صیاد نجات یافتم، من نیز باید از عهده کارهای رهبری برآیم و وظایف سروری خود را به انجام رسانم.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
ملامتسرزنشریاسترهبری
تکفل کردنبه گردن گرفتنگزاردنانجام دادن
معونتکمکمظاهرتپشتیبانی، یاری کردن
بجستمنجات یافتمسیادترهبری
مواجبجمع موجب، وظایف
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

و من می ترسم که اگر از گشادن عقده های من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند و چون من بسته باشند ـ اگر چه ملالت به کمال رسیده باشد ـ اهمال جانب من جایز نشمری. و از ضمیر بدان رخصت نیابی و نیز در هنگام بلا شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولی تر و طاعنان مجال وقیعت یابند.

قلمرو فکری:

و می ترسم اگر اول گره‌های مرا باز کنی خسته شوی و برخی از کبوتران گرفتار بمانند. تا من بسته باشم هر چند که خسته شده باشی سستی در حق مرا درست نمی دانی و دلت به آن خرسند نمی شود. و همچنین در وقت بلا و گرفتاری با هم بوده ایم در وقت آسایش همراهی بهتر است وگرنه سرزنش کنندگان فرصت بدگویی پیدا می کنند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
عقدهگرهملولسست و ناتوان، آزرده
ملالتخستهاهمالسستی
ضمیردرونرخصتاجازه
بلاگرفتاریفراغآسایش
موافقتهمکاریطاعنسرزنشگر
مجالفرصتوقیعتبدگویی
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

بلا و فراغ  ←  تضاد

موش گفت: «عادت اهل مکرمت این است و عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در موالات تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید» و آن گاه به جدّ و رغبت بندهای ایشان تمام ببرید و مُطَّوقه و یارانش مطلق و ایمن بازگشتند.

قلمرو فکری:

موش گفت: «روش جوانمردان همین است و نظر دوستان با این خلق و خوی پسندیده و باطن پاک [تو] در دوستی تو پاک تر می شود. و اعتماد دوستان به بزرگواری و پیمانداری تو بیشتر می گردد. و آن وقت با جدّیت و میل فراوان بند ایشان را برید و مُطَّوقه و دوستانش رها و آسوده بازگشتند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اهل مکرمتجوانمردانموالاتدوستی
ارباب مودّتدوستدارانثقتاعتماد
خصلتخو، رفتار، منشمطلقرها، آزاد
کرم عهدخوش پیمانیصافیپاک
جدّبا جدّیترغبتمیل
ایمندر امنیت
معنی درس کبوتر طوق دار فارسی یازدهم

ایمن  ←  مُمال امان

کلیله و دمنه:

یکی از آثار ارزشمند نثر فارسی، کلیله و دمنه ابوالمعالی نصر الله منشی است. این اثر دربردارنده دانش و پند و اندرزهایی است که از زبان جانوران بازگو شده است. داستان از زبان دو شغال به نام «کلیله» و«دمنه» نقل می گردد. روزبهان ترجمه پهلوی این اثر را به عربی برگرداند و نصر الله منشی متن عربی را به فارسی درآورد.

برچسب شده در: