در این نوشته با معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

  • شاعر: مولوی
  • قالب: مثنوی
  • وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رشته انسانی)

از علی آموز اخلاص عمل / شیر حق را دان منزه از دغل

قلمرو فکری:

از علی (ع) پاکی در عمل بیاموز و شیر خدا را از هرگونه فریبکاری پاک بدان.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اخلاصپاکیمٌنزهپاک
دَغلفریبکاریدانفعل امر؛ بدان
شیر حقمنظور حضرت علی (ع)
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

شیر حق    استعاره از حضرت علی (ع) بخاطر لقب اسدالله است

واج آرایی    حرف «ز»

دغل و عمل    قافیه

در غزا بر پهلوانی دست یافت/زود شمشیری برآورد و شتافت

قلمرو فکری:

در جنگی با پهلوانی رو به رو شد. سریع شمشیرش را بیرون آورد و با شتاب به سوی او دوید.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
غزاجنگدست یافترو به رو شد
شتافتحمله ور شد، عجله کرد
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   3 جمله

قلمرو ادبی:

دست یافتن    کنایه از غلبه کردن و پیروز شدن

مراعات نظیر    غزا، پهلوانی و شمشیر

دست یافتن    کنایه از چیره شدن

یافت و شتافت    قافیه

او خَدو انداخت بر روی علی /افتخار هر نبی و هر ولی

قلمرو فکری:

آن مرد آب دهانش را بر صورت حضرت علی انداخت که افتخار پیامبران و اولیای خدا بود.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
خَدوآب دهانافتخارباعث سربلندی
نبیپیامبر
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

علی و ولی    قافیه (ردیف ندارد)

نبی و ولی    جناس

بر و هر    جناس

واج آرایی    حرف «ر»

تلمیح    داستان جنگ خندق (احزاب)

تکرار    کلمه «هر»

نقش مصراع دوم «بدل» هست

در زمان انداخت شمشیر، آن علی/کرد او اندر غزایش کاهلی

قلمرو فکری:

امام علی (ع) فوراً شمشیرش را انداخت و در جنگیدن، سستی و درنگ کرد.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
در زمانفوراًکاهلیسستی، درنگ
اندردر
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

تناسب    غزا و شمشیر

علی و کاهلی    قافیه

گشت حیران آن مبارز، زین عمل/وز نمودن عفو و رحم بی محل

قلمرو فکری:

مرد جنگجو از این رفتار امام علی و بخشش و مهربانی غیر منتظره اش حیرت زده شد.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
حیرانمتعجب، شگفت زدهعفوبخشش
بی محلبی موقعزینمخفف «از این»
رحممهربانیبی محلنامناسب
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   1 جمله

قلمرو ادبی:

تناسب    عفو و رحم

عمل و بی محل    قافیه

گفت: بر من تیغ تیز افراشتی/از چه افگندی؟ مرا بگذاشتی؟

قلمرو فکری:

جنگجو گفت: شمشیر تیزت را برابر من بالا برده بودی، چرا آن را انداختی و من را رها کردی؟

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
تیغشمشیرافراشتیبلند کردی
بگذاشتیرها کردیافگندیانداختی
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   4 جمله

قلمرو ادبی:

تیغ و تیز    جناس

تیغ افراشتن    کنایه از جنگیدن

تضاد    افراشتی و افگندی

افراشتی و بگذاشتی    قافیه

گفت: من تیغ از پی حق می زنم /بندۀ حقم نه مامور تنم

قلمرو فکری:

امام علی گفت: من برای خدا شمشیر می زنم و بندۀ خدا هستم نه بندۀ جسم و هوس های آن.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
حقخدااز پیبرای
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   4 جمله

قلمرو ادبی:

تکرار    کلمه «حق»

واج آرایی    حرف «ن»

تیغ زدن    کنایه از مبارزه کردن

می زنم و تنم    قافیه

شیر حقم، نیستم شیر هوا/ فعل من بر دین من باشد گوا

قلمرو فکری:

من شیرِ خدا هستم و شیر هوس های انسانی نیستم. رفتار من شاهد دین و عقیدۀ من است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
هوامیل، آرزوفعلکار، عمل، رفتار
گوادلیل، شاهد
معنی شعر از علی آموز اخلاص عمل فارسی یازدهم

بیت ←   3 جمله

قلمرو ادبی:

هوا و گوا    قافیه (ردیف ندارد)

تکرار    کلمه های «شیر» و «من»

واج آرایی    حروف «ش» و «ن» و «م»

جناس    هوا و گوا

تلمیح    اشاره به عبارت «الاعمال بالنیات»

برچسب شده در: