در این نوشته با معنی شعر ای میهن فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

معنی شعر ای میهن فارسی دوازدهم

١- تنیده یاد تو در تار و پودم ، میهن ای میهن !                    بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن!

 قلمرو زبانی: تنیده : با فته / تکرار : میهن / لبریز : پر ,مملو

قلمروادبی : استعاره و تشخیص : ای میهن / تناسب: تار و پود / تکرار:میهن یاد تو : استعاره ازنخ / وجود :استعاره از ظرف که لبریز می شود/ تارو پود : مجاز از همه وجود / تنیده یاد تو در تار و پودم: استعاره مکنیه. شاعر وجودش را چون فرشی می داند که تاروپود دارد. تضاد : تارو پود

قلمرو فکری : ای میهن، نام تو در تار و پودم تنیده و وجودم لبریز از عشق توست.

۲-تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی        فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن !

قلمرو زبانی: فدای نام تو: دو ترکیب اضافی : فدای نام و نام تو بیت پنج جمله دارد. (جمله ها: تو از نابودی بودم کردی، با مهر پروردی، بود و نبودم فدای نام تو (شود)، میهن، ای میهن) / تو بودم کردی : چهارجزیی با مفعول و مسند( تو: نهاد/بود: مسند ام: مفعول اکردی: فعل)

قلمروادبی : تضاد: بود و نبود / مجاز : بود و نبود مجاز از «همه وجود » / : تکرار : میهن ای میهن ! استعاره و تشخیص : ای میهن

قلمرو فکری : ای میهن، تو، زندگی مرا از نابودی و بیهودگی رهانیدی و بدان معنا بخشیدی؛ پس بود و نبودم (همه آنچه دارم) فدای توباشد.

۳-به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم                         به هر حالت که بودم با تو بودم میهن ای میهن ؟

قلمرو زبانی: به : در قلمروادبی : مجلس و زندان؛ شادی ، ماتم : تضاد / به هر مجلس و زندان: مجاز از همه حال

۴- اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار              به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن !

 قلمرو زبانی: روی سجودم : در ترکیب اضافی : روی سجود ؛ سجود من / اگر هشیار( هستم): حذف به قرینه لفظی

قلمروادبی : واج آرایی «ب» و«۵» / تضاد : مست ، هوشیارا به سوی تو بود روی سجودم : کنایه از احترام وارزش قایل شدن/ تکرار: میهن ای میهن اسوی و روی اجناس

قلمرو فکری : اگر مستم یا هشیارهستم یا خواب یا بیداردرهر حالت به تو احترام می گذارم ای میهن

۵-به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید                من این زیبا زمین را آزمودم میهن ای میهن !

قلمرو زبانی: زیبا زمین ترکیب وصفی مقلوب | گل رویت(ت) مضاف الیه مضاف الیه

قلمروادبی: تشبیه: دشت به دل / تشبیه: گل رویت (روبه گل) / استعاره: زیبا زمین استعاره از دل آتکرار: میهن ای میهن

قلمرو فکری : من این زمین زیبای قلبم را آزموده ام, دردشت قلبم جز گل روی تو, گیاه دیگری نمی روید پیام: نهایت عشق به وطن

دیوان اشعار ، ابوالقاسم لاهوتی

درک و دریافت :

۱- یک بار دیگر، شعر را با تأمل بر مکث ها و درنگ ها بخوانید .

٢- وجه اشتراک این شعر را از نظر محتوا با فصل های ادبیات پایداری و ادبیات حماسی بنویسید .

نهایت احترام به میهن و ملی گرایی و ارزشمندی سرزمین درس چهاردهم

تهیه کننده معنی شعر ای میهن فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید