در این نوشته با معنی شعر به نام خداوند جان خرد فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی شعر به نام خداوند جان خرد فارسی نهم

شعر «ستایش: به نام خداوند جان و خرد»:

ستایش

به نام خداوند جان و خرد

  • شاعر: فردوسی
  • قالب شعر: مثنوی
  • اثر: شاهنامه

به نام خداوند جان و خرد/ کزین برتر اندیشه بر نگذرد

به نام خدایی که انسان را آفرید و به او عقل داد. و اندیشۀ آدم از این بالا تر نمی رود و به حقیقت خدا پی نمی برد.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
خرددانشاندیشهفکر
معنی شعر به نام خداوند جان خرد فارسی نهم

مفهوم بیت:

ذهن انسان ، قادر به شناخت خداوند نیست.

آرایه ادبی:

خرد و اندیشه ← مراعات نظیر

خداوندی که صاحب نام ها و مکان هاست. خداوندی که روزی دهنده و راهنمای انسان است .

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
خداوندصاحب، دارندهجایمکان
معنی شعر به نام خداوند جان خرد فارسی نهم

مفهوم بیت:

خداوند، به وجود آورندۀ تمام جهان است .

آرایه ادبی:

واج آرایی حروف «خ» و «ن»

خداوند کیوان و گردان سپهر/ فروزندۀ ماه و ناهید و مهر

خداوند، خالق بلندترین ستاره و گردانندۀ آسمان، روشن کنندۀ ماه و ناهید و خورشید است.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مِهرخورشیدگردانگردنده
فروزندهروشن کنندهناهیدسیارۀ زُهره
کیوانبلندترین ستاره »زُحل «
معنی شعر به نام خداوند جان خرد فارسی نهم

آرایه ادبی:

کیوان، ماه، ناهید، مهر← مراعات نظیر

به بینندگان آفریننده را /نبینی، مرنجان دو بیننده را

با چشمانت نمی توانی خدا را ببینی پس به چشم هایت زحمت نده.

واژهمعنی واژه
بینندهچشم

مفهوم بیت:

خداوند را با حواس مادی و چشم نمی توان دید و درک کرد.

نیابد بدو نیز، اندیشه راه/ که او برتر از نام و از جایگاه

هیچ کس نمی تواند خدا را چنان که شایسته است، ستایش کند، پس برای بندگی و اطاعت خدا آماده باشیم.

واژهمعنی واژه
جایگاهمکان
معنی شعر به نام خداوند جان خرد فارسی نهم

آرایه ادبی:

راه نیافتن کنایه از درک نکردن عقل و اندیشه

ستودن نداند کس او را چو هست/  میان، بندگی را ببایدت بست

هیچ کس نمی تواند خدا را چنان که شایسته است، ستایش کند، پس برای بندگی و اطاعت خدا آماده باشیم.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
ستودنستایش کردنمیانکمر
معنی شعر به نام خداوند جان خرد فارسی نهم

آرایه ادبی:

میان، بندگی را ببایدت بست ←  کنایه از آماده شدن برای بندگی خدا

هست، بست  ← جناس

واج آرای حرف «ب»

توانا بود هرکه دانا بود/ز دانش، دل پیر، برنا بود

هرکس دانش کسب کند در زندگی موفق است. به وسیلۀ دانش، دل انسان پیر، جوان می شود.

واژهمعنی واژه
برناجوان
معنی شعر به نام خداوند جان خرد فارسی نهم

مفهوم بیت:

                        هرکس دانا باشد، توانایی انجام کارها را دارد.

برچسب شده در: