در این نوشته با معنی شعر خاموشی دریا فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی شعر خاموشی دریا فارسی یازدهم


از شعله

به خاطر روشنایی اش

سپاس گزاری کن،

امّا چراغدان را هم

که همیشه صبورانه در سایه می ایستد،

از یاد مبر.

قلمرو فکری:

شکرگزار همه نعمت هایی باشید که شما را احاطه کرده و به شما سود می رساند. اما فراموش نکنید که چه کسی این نعمت ها را به شما داده است. از صاحب اصلی (خداوند) که صبورانه و بدون هیچ چشم داشتی به شما لطف کرده تشکر کن.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
چراغدانجاچراغیروشناییدانش
معنی شعر خاموشی دریا فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

شعله  ←  استعاره یا نماد راهنما

از شعله … سپاسگزاری کن  ←  جانبخشی

چراغدان  ←  استعاره از افراد فروتن، خرسند و بردبار، افرادی که معمولا به چشم نمی آیند؛ زمینه ساز راهنمایی و دانش

در سایه ایستادن  ←  کنایه از اینکه خودنمایی نمی کند

روشنایی و سایه  ←  تضاد

گریه کنی اگر

که آفتاب را ندیده‌ای

ستاره ها را هم

نمی بینی.

قلمرو فکری:

اگر توقع خود را بالا ببری و نسبت به چیزهای بزرگی که نداری ناسپاس شوی، نعمت هایی را که در اطرافت هست و از نظر تو کوچک هستند، از دست خواهی داد.

قلمرو ادبی:

آفتاب  ←  استعاره از چیزهای باارزش ودست نایافتنی؛ مجاز از خورشید

ستاره  ←  استعاره از چیزهای کم ارزش و کوچک و دست یافتنی

پیام:

غنیمت شمردن فرصت

ماهی در آب خاموش است و

چارپا روی خاک هیاهو می کند و

پرنده در آسمان آواز می خواند.

آدمی،

امّا

خاموشی دریا و

هیاهوی خاک و

موسیقی آسمان را در خود دارد.

قلمرو فکری:

ماهی ها در آب ساکت هستند و حیوانات در خشکی پر سر و صدا هستند. پرندگان در آسمان رها می شوند و پرواز می کنند، اما انسان موجودی است که همه اینها را با هم دارد و می تواند یکی یکی از آنها استفاده کند. گاهی سکوت می کند و گاهی حرف می زند و گاهی روحش را از همه چیز رها می کند تا به آسمان معبودش پرواز کند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
خاموشیسکوتچارپاجانوران چهارپا
معنی شعر خاموشی دریا فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

ماهی … خاموش است  ←  جانبخشی

چارپا … هیاهو می کند  ←  جانبخشی

خاموشی دریا  ←  جانبخشی

هیاهوی خاک  ←  جانبخشی

خاموشی و هیاهو  ←  تضاد

پیام:

برتری آدمی

هنگامی که

در فروتنی،

بزرگ باشیم،

بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم.

قلمرو فکری:

اگر متواضعانه ارزش خود را افزایش دهیم (به جای اینکه بخواهیم خود را با تکبر بالا ببریم!) پس از هر کس دیگری به خدا نزدیکتریم. به خدایی که بزرگترین و با ارزش ترین است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
فروتنیتواضعآن بزرگمنظور خداوند است
معنی شعر خاموشی دریا فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

واژه آرایی کلمۀ «بزرگ»

ممکن

از ناممکن می پرسد:

«خانه ات کجاست؟»

پاسخ می آید:

«در رؤیای یک ناتوان.»

قلمرو فکری:

یعنی اگر انسان تلاش کند هیچ چیز غیر ممکن نیست. بنابراین جای «غیرممکن» تنها در ذهن انسان های ناتوانی است که هیچ تلاشی از خود نشان نمی دهند به خیال اینکه انجام دادن آن کار، غیرممکن است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
ممکنشدنیناممکنناشدنی
معنی شعر خاموشی دریا فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

ممکن و ناممکن  ←  تضاد

کل عبارت  ←  جانبخشی

پیام:

دوری از ناامیدی

برچسب شده در: