معنی شعر درس پنجم فارسی دهم-بیداد ضالمان

در این نوشته با معنی شعر درس پنجم فارسی دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

معنی شعر درس پنجم فارسی دهم

هم مرگ، بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونقِ زمان شما نیز بگذرد

مرگ به سراغ شما نیز خواهد آمد / رواج و گرمی بازار شما هم با آمدن مرگ به پایان میرسد.

قلمرو ادبی:
جهان: مجاز از زندگی / رونق زمان: کنایه از رونق و شکوه دوران

وین بوم محنت از پی آن تا کُند خراب / بر دولتْ آشیان شما نیز بگذرد

رنج و سختی ، جغد شوم و ویرانگری است که به ما بسنده نمیکند؛ شما را نیز خانه خراب خواهد کرد.

قلمرو زبانی:
بوم : جغد / محنت : رنج / از پی: به خاطر / دولت آشیان : آشیانِ دولت ، خانۀ خوشبختی )مرکب(
قلمرو ادبی:
بوم محنت: اضافه تشبیهی بوم) جغد(: نماد شومی / بوم محنت بر آشیان کسی گذشتن: کنایه از نابودی قدرت و اعتبار

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام/ بر حلق و بر دهانِ شما نیز بگذرد

مرگ که به هیچ کس رحم نمیکند و دامنگیر همه میشود به سراغ شما نیز خواهد آمد

قلمرو زبانی:
اجل : مرگ / گلوگیر : مرکب / خاص و عام : همۀ مردم
قلمرو ادبی:
آب اجل: اضافه تشبیهی / مصراع اول: تشخیص / خاص و عام: مجاز از همه / تلمیح به آیه » کل نفس ذائقۀ الموت« / آب اجل
بر حلق کسی گذشتن کنایه از: مرگ و نابودی

چون دادِ عادلان به جهان در، بقا نکرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

وقتی عدالت و دادپروری عادلان، در جهان باقی نماند / پس ظلم و ستم شما ظالمان نیز پایدار نخواهد ماند.

*ارتباط معنایی دارد با:
۱ -ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما / بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذلان ) خاقانی(
۲ -نماند همی نیک و بد پایدار

قلمرو زبانی:
چون : حرف ربط وابسته ساز / داد: عدالت و انصاف / بقا : باقی / بیداد : بی عدالتی ، ظلم آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم از نشانه های سبک قدیم است ؛ به جهان در .

قلمرو فکری :
وقتی عدالت و دادپروری عادلان، در جهان باقی نماند / پس ظلم و ستم شما ظالمان نیز پایدار نخواهد ماند.

در مملکت چو غرّشِ شیران گذشت و رفت / این عوعوِ سگانِ شما نیز بگذرد

وقتی فریاد و غرّش شیرمردان و انسانهای دلیر باقی نماند پس این پارس کردنهای شما فرومایگان نیز از بین خواهد رفت.) زوال
پذیری شکوه و قدرت ظاهری انسان های پست و فرومایه)

قلمرو ادبی:
شیران : مبارزان، انسان های بزرگ و شجاع سگان: افراد پست

قلمرو ادبی:
استعاره : شیران ، سگان

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکُشت / هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

حوادث روزگار که قدرتهای زیادی را از بین برد، روزی شکوه و رونق شما را نیز از بین خواهد برد.) این بادِ مرگ ، چراغ زندگی شما را نیز خاموش خواهد کرد.

قلمرو زبانی:
چراغدان : وندی
قلمرو ادبی:
استعاره : باد، استعاره از مرگ ، شمع، استعاره از وجود انسان های بزرگ/ چراغدان: استعاره از زندگی / باد بکشد: تشخیص / باد
بر شمع و چراغدان وزیدن: کنایه از مرگ و نابودی / تلمیح به آیۀ: » کل نفس ذائقۀ الموت«

زین کاروانسرای، بسی کاروان گذشت / ناچار، کاروانِ شما نیز بگذرد

به این دنیا که همانند کاروانسرا است افراد زیادی آمدند و از آن رفتهاند پس شما نیز به ناچار دنیا را ترک خواهید کرد.

قلمرو زبانی:
کاروانسرا: دنیا / کاروان: زندگی ، انسان ها
قلمرو ادبی:
استعاره : کاروانسرا )دنیا( / کاروان در مصراع اول استعاره از انسان ها. کاروان دوم استعاره از عمر زندگی و حکومت

ای مُفتَخَر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد

ای کسی که به بخت و اقبال خود می نازی و به آن افتخار میکنی، این خوشبختی و خوش اقبالی شما نیز سپری خواهد شد.

قلمرو زبانی:
مفتخر: صاحب افتخار / مسعود: فرخنده، نیکو / اختران : ستارگان ) وندی ( / خویشتن : ضمیر مشترک
قلمرو ادبی:

تلمیح: اعتقاد قُدما بر این بود که ستارگان بر سرنوشت ما تأثیر دارند.
مصراع دوم کنایه از: بخت نیک شما نیز به پایان خواهد رسید

بر تیر جورتان ز تَحمّل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد

در مقابل ظلم و ستم شما صبر و بردباری میکنیم، تا دوران پر از سختی و ظلم و ستم شما نیز به پایان برسد.

قلمرو زبانی:
جور : ستم / سپر کردن: دفاع کردن / سختی کمان: قدرت

قلمرو ادبی:
اضافه تشبیهی : تیر جور ) جور مانند تیر است ( تشبیه : ز تحمل سپر کنیم» تحمّل مانند سپری است «
کنایه : سپر کردن : دفاع کردن/ سختی کمان شما نیز بگذرد : سرسختی و قدرت شما نیز تمام می شود

ای تو رمه سپُرده به چوپانِ گرگْ طبع / این گرگی شبان شما نیز بگذرد

ای کسی که مردم را به دست کارگزاران درنده خو سپردهای، این درنده خویی کارگزاران شما نیز از بین خواهد رفت.

قلمرو زبانی:
رمه: گله / گرگ طبع: گرگ صفت، درنده خو /شبان: چوپان

قلمرو ادبی:
رمه: استعاره از )مردم( / چوپان: استعاره از)کارگزاران ظالم درنده خو( / گرگی: استعاره از رفتار ظالمانه / شبان: استعاره از
) حاکمان ظالم( / گرگ، رمه، چوپان، شبان: مراعات نظیر

برای مشاهده دیگر دروس گام به گام فارسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه