در این نوشته با معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

  • کتاب: در جستجوی خوشبختی
  • نویسنده: آویبری
  • مترجم: ابوالقاسم پاینده

«شکسپیر» می‌گوید: «روزگار دریایی است که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود می‌رود. این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است. اگر امروز آرام باشد، مسلّماً فردا توفانی خواهد شد؛ بنابراین وقتی آرام است، فرصت را غنیمت بشمارید. بسا اشخاص که در نتیجهٔ غفلت از گذر عمر استفاده نکردند و به اعماق این دریا فرو رفتند».

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مسلّماًبی گمانفرداآینده
توفانیخروشانفرصتزمان
غنیمت بشماریدقدر بدانیدچه بساچه بسیار
غفلتفراموشیگذرسپری شدن
اعماقجمع عمق (درون)مقصودهدف
شکسپیرنویسنده انگلیسی قرن 16 و 17 میلادی
جزر و مدپایین رفتن و بالا رفتن آب دریا
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

روزگار دریایی ←    تشبیه:

روزگار ←    مشبه

دریایی ←    مشبه به

کشتی زندگانی ←    اضافه تشبیهی:

کشتی ←    مشبه به

زندگانی ←    مشبه

ساحل مقصود ←    اضافه تشبیهی:

ساحل ←    مشبه به

مقصود ←    مشبه

«گذشته» رفته و «آینده» نیامده است؛ بنابراین شما جز «حال» چیزی ندارید. فقط امروز در اختیار شماست. برخیزید و برای کار آماده باشید و از هیچ چیز بیم مدارید؛ تاب و تحمّل داشته باشید. همیشه در کارها چنان باشید که گویا فردایی نخواهد بود. کاری را که امروز شروع می‌کنید، قسمتی از آن را به پایان می‌رسانید ولی اگر برای فردا بگذارید، ممکن است اصلاً فردا را نبینید.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
برخیزیدبلند شویدبیم مداریدنترسید
تابتوانتحملصبر
گویامانند اینکه
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

گذشته و آینده ←    تضاد

امروز ←    مجاز از «زمان حال»

این گفتار را در خاطر داشته باشید: «ای کسی که دورهٔ نوجوانی را می‌گذرانی و از فرط غرور گمان می‌کنی روزگار درازی در پیش داری. حساب کار خود را داشته باش که روزگار چون باد و ابر، ناپایدار و گذراست. عمر خود را تلف مکن. در وقت خویش صرفه‌جویی کن. قدر امروز را بدان و کار امروز را به فردا میفکن».

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
گفتارسخنانخاطرذهن
فرطزیاده رویغرورخودخواهی
گمانخیالتلف مکنهدر نده
صرفه جوییدرست مصرف کردنمیفکننینداز
ناپایداربی ثبات
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

روزگار چون باد و ابر ←    تشبیه

روزگار ←    مشبه

چون ←    ادات تشبیه

باد و ابر ←    مشبه به

ناپایدار و گذرا ←    وجه شبه

شما فقط امروز را دارید؛ اگر مسرور هستید، از برکات آن استفاده کنید و اگر غمگین هستید، با صبر و تحمّل و توکّل به خدا و امید به فردایی روشن بار غم را را به دوش بکشید. اهمیّت زندگی به شمار روزها و شب‌ها نیست، بلکه مربوط به اعمال و افعال ماست؛ کسی که اوقات خود را به کارهای ناشایسته می‌گذراند، چنان است که زندگانی خویش را تلف کرده باشد.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مسرورشادمان، خوشحالبرکاتبرکت ها، خیرها
توکّل به خداسپردن کار به خداوندشمارشمردن
اعمالجمع عمل، کارهااوقاتجمع وقت، زمان ها
ناشایستهناپسندچنان استگویی
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

صبر و تحمّل ←    مترادف

بار غم را به دوش بکشید ←    کنایه از تحمل سختی ها

لازم نیست در کارها عجول باشید؛ یعنی نباید بدون تفکّر و تأمّل به کاری اقدام کنید ولی همین که تصمیم گرفتید کاری را انجام دهید، بلافاصله شروع کنید و تعلّل روا مدارید؛ کار امروز را به فردا میفکنید که جز پشیمانی سودی ندارد. باید برنامهٔ خود را چنان مرتّب کنیم که در هر ساعتی، کار معیّنی داشته باشیم و به انجام آن کار بپردازیم وگرنه مقدار زیادی وقت ما بیهوده تلف می‌شود.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
عجولشتابانتأملاندیشه
بلافاصلهفوراً، سریعتعلّلبهانه آوردن
روا مداریداجازه ندهیدجزغیر از
سودفایدهمعیّنیتعیین شده
بیهودهبی فایده
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

نشاط و شتاب و اضطراب از ویژگی‌های نوجوانان و جوانان است؛ زیرا هنوز با زندگی چنان که باید آشنا نشده‌اند و از سرد و گرم روزگار خبری ندارند. اگر کسی آنها را در راه زندگی راهنمایی نکند، ممکن است از راه راست منحرف شوند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
              نشاط            شادابیشتابعجله
اضطرابنگرانیبایدلازم است
منحرف شونداز راه راست خارج شوند
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

سرد و گرم ←    تضاد

از سرد و گرم روزگار خبری ندارند ←    کنایه از بی تجربه بودن

بر عکس، اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سال خورده را که عمر درازتر و تجربهٔ بیشتر دارند، در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند، زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ممکن است در ایّام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
متانتوقار، سنگینیخوفترس
راهبرهدایت کنندهراحتآرامش
ایّامجمع یوم، روزهامفیدپر فایده
شعار خود کننددستور کار خود قرار دادن
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

کارهایی که ما می‌کنیم، فقط مربوط به خودمان نیست؛ بلکه به آیندگان نیز ارتباط دارد. به این جهت اگر در انجام وظایف خود تعلّل کنیم، حقّ آنها را پایمال کرده‌ایم. وقت ما در سلسلهٔ کائنات جای مخصوص دارد و باید آن را برای کارهای مفید صرف کنیم وگرنه نظام آفرینش را به هم زده‌ایم و خطای بزرگی مرتکب شده‌ایم.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
وظایفجمع وظیفه، کارهاپایمالاز بین بردن
سلسلهزنجیرکائناتموجودات، جهان هستی
نظامسیستممرتکبانجام کار بد
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

این یکی از عادات ماست که هر چه را داریم، پاس نمی‌داریم و همین که از دست رفت، متوجّه خطای خود می‌شویم. انگشت ندامت به دندان می‌گزیم و سودی نمی‌بریم. بنابراین، همیشه باید به خاطر داشته باشیم که وقت، عزیز و گران‌بهاست. از تلف کردن آن جز حسرت و ندامت ثمری نخواهیم برد.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
پاس نمی  داریممراقبت نمی کنیمندامتپشیمانی
گران بهابا ارزشحسرتافسوس و دریغ
ثمرفایده
عاداتجمع عادت (روش زندگی)
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

 نکات دستوری و آرایه های ادبی:

«را» در «هر چه را داریم» ←    حرف اضافه (از)

انگشت ندامت به دندان می گزیم ←    کنایه از پشیمان شدن

روزها یکی پس از دیگری، از پی هم می‌گذرند و همین که سپری شدند، بازآوردنشان محال است؛ از گذشته درس بگیریم، حال را آگاهانه بگذرانیم و به آینده امیدوار باشیم.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
از پی همپشت سر هممحالغیر ممکن
آگاهانهبا آگاهی
معنی شعر راه خوشبختی فارسی هشتم

آویبوری (۱۹۱۳-۱۸۳۴ م):

نویسنده معروف انگلیسی که در توصیف طبیعت و احساسات انسانی، بسیار چیره دست بود.

ابوالقاسم پاینده (۱۳۶۳-۱۲۹۲ هـ.ش):

از نویسندگان چیره دست معاصر که در داستان نویسی و ترجمه، آثار گوناگونی پدید آورده است. مهم ترین اثر او ترجمه «قرآن مجید» است.

برچسب شده در: